Zgłoszenia do licencji krajowych

Zgłoszenia nowych instytucji do licencji krajowych są przyjmowane w sposób ciągły. Instytucje, które chcą po raz pierwszy zarejestrować się do licencji krajowych koordynowanych przez ICM, proszone są o zapoznanie się z Zasadami zakupu licencji i Zasadami korzystania z licencji oraz zgłoszenie na formularzu wraz z upoważnieniem Elsevier oraz upoważnieniem Wiley. Formularz i upoważnienia należy wypełnić i przesłać do ICM drogą elektroniczną na adres wbn@icm.edu.pl zgodnie z instrukcją.

Dostęp do zasobów w ramach licencji krajowych Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science na rok 2020 zostanie przedłużony automatycznie dla wszystkich instytucji zgłoszonych w 2019 r.

Przygotowania zakupu licencji konsorcyjnych 2020

Zgłoszenia instytucji do licencji konsorcyjnych ACS, AIP/APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD, OUP, Passport, Proquest, Reaxys i T&F na rok 2020 były zbierane do grudnia 2019. Zgłoszone instytucje mają na razie dostęp do tych licencji na podstawie listów intencyjnych przesłanych przez ICM do wydawców lub agentów wydawców. W dniach 8-14 stycznia 2020 ICM rozpoczął postępowania na zamówienia publiczne tych licencji, z wyjątkiem NPG, w trybie z wolnej ręki. Licencja NPG będzie kupowana w trybie przetargu nieograniczonego, który jest przygotowywany przez Dział Zamówień UW. Pierwsza część dokumentacji do postępowań z wolnej ręki (wnioski, powołania komisji, zaproszenia oraz zawiadomienia prezesa UZP w przypadku zamówień nadprogowych) jest dostępna dla instytucji uczestniczących w konsorcjach pod adresem wbn@icm.edu.pl oraz u koordynatorów konsorcjów:

Postępowania na zamówienia zostaną zakończone po przyznaniu dofinansowania przez MNiSW, co niestety opóźnia się i jest spodziewane do 15 czerwca 2020 r. Na razie dostęp do wszystkich licencji konsorcyjnych zapewniony jest na podstawie listów intencyjnych. ICM ma już uzgodnione projekty wszystkich umów z wydawcami lub agentami wydawców na 2020 r. z wyjątkiem OUP. W przypadku ACS, CUP, Emerald, IEEE, IOP i LWW umowy obejmują publikowanie otwarte zgodnie z przedstawionymi wcześniej ofertami, ale ostateczne wdrożenie publikowania zależy od zakresu dofinansowania i nastąpi dopiero po podpisaniu umów. Projekty umów z wydawcami lub agentami zostały już udostępnione uczestnikom konsorcjów. Obecnie ICM kończy zbieranie podpisów uczestników pod umowami konsorcyjnymi ACS, CAS SciFinder, IOP, Reaxys i ProQuest.

Informacja o podatku VAT

Przygotowanie umów na rok 2020 wymaga dodatkowej staranności ze względu na nowe przepisy dotyczące podatku VAT. W listopadzie 2019 r. kwestura UW zamówiła opinię o podatku VAT w zewnętrznej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach podatkowych. Opinia ta została sporządzona w odniesieniu do wszystkich umów na licencje konsorcyjne i krajowe obowiązujących w 2019 roku i rozumianych jako zakup dostępu drogą elektroniczną do baz danych, czasopism, książek lub innych materiałów. ICM otrzymał wgląd do tej opinii w dniu 9 stycznia 2020 r. Zgodnie z opinią: usługa dostępu do czasopism naukowych jest objęta stawką preferencyjną VAT 8%, usługa dostępu do książek – stawką preferencyjną VAT 5%, usługa dostępu do innych zasobów (w tym bazy bibliometryczne i abstraktowe oraz chemiczne i ekonomiczne bazy faktograficzne) oraz usługa publikowania otwartego – stawką podstawową VAT 23%.

Problem stanowią umowy, w których usługa dostępu świadczona jest do zasobów różnego rodzaju, albo jest łączona z usługą publikowania otwartego. Istotne jest ustalenie, czy łączna usługa ma charakter niepodzielnego świadczenia (tzw. usługa kompleksowa), czy jest sumą kilku odrębnych usług, które mogą być świadczone niezależnie oraz z których każda stanowi cel sam w sobie. W pierwszym wypadku zastosowanie ma stawka podstawowa VAT. W drugim wypadku zastosowanie mają stawki odpowiednie dla odrębnych świadczeń. Warunkiem koniecznym a jednocześnie wskazówką, że mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami, jest wyodrębnienie ich kosztów w umowie i na fakturze, chociaż takie rodzielenie nie może być zabiegiem sztucznym, nie ma rostrzygającego znaczenia i może podlegać ocenie izby skarbowej i/lub wymagać odwołania się do orzecznictwa sądów. W opinii wskazane zostały następujące licencje konsorcyjne z 2019 roku, które powinny być traktowane jako usługi kompleksowe ze względu na mieszany charakter udostępnianych zasobów i brak wyszczególnienia wartości poszczególnych elementów świadczenia: ProQuest, IEEE, OECD i Knovel. Ponadto za usługę kompleksową należy uznać licencje z publikowaniem otwartym, o ile koszt publikowania nie jest wydzielony.

ICM konsultował z kwesturą UW oraz zewnętrznym doradcą podatkowym treść wszystkich umów przygotowywanych na rok 2020 tak aby tam, gdzie to możliwe, zastosować stawki preferencyjne. W szczególności publikowanie otwarte we wszystkich umowach jest traktowane albo jako osobna usługa z wydzielonym kosztem albo bezpłatny dodatek do usługi dostępu. Przykładowe umowy zostaną poddane wiążacej interpretacji stawkowej przez izbę skarbową w celu potwierdzenia naszej interpretacji, co nie będzie wstrzymywać zawarcia i realizacji umów.

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020