Zgłoszenia do licencji krajowych

Zgłoszenia nowych instytucji do licencji krajowych są przyjmowane w sposób ciągły. Instytucje, które chcą po raz pierwszy zarejestrować się do licencji krajowych koordynowanych przez ICM, proszone są o zapoznanie się z Zasadami zakupu licencji i Zasadami korzystania z licencji oraz zgłoszenie na formularzu wraz z upoważnieniem Elsevier oraz upoważnieniem Wiley. Formularz i upoważnienia należy wypełnić i przesłać do ICM drogą elektroniczną na adres wbn@icm.edu.pl zgodnie z instrukcją.

Dostęp do zasobów w ramach licencji krajowych Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science na rok 2020 zostanie przedłużony automatycznie dla wszystkich instytucji zgłoszonych w 2019 r.

Zgłoszenia i zakup licencji konsorcyjnych 2021

W październiku 2020 r. ICM uzyskał informację, że MNiSW zasadniczo planuje kontynuację dofinansowania licencji WBN w 2021 r., ale szczegółowy zakres dofinansowania nie jest jeszcze ustalony. Mamy nadzieję, że zakres ten zostanie ustalony przed końcem 2020 r. Należy jednak założyć, że wiążące decyzje o dofinansowaniu zostaną podjęte przez MNiSW dopiero w 1. kwartale 2021 r. po uchwaleniu nowego budżetu państwa. W tej sytuacji ICM rozpoczął uzgadnianie z wydawcami wstępnych cenników na licencje konsorcyjne 2021 oraz zbieranie zgłoszeń od instytucji zainteresowanych udziałem w licencjach 2021, przy hipotetycznym założeniu, że zakres dofinansowania licencji w 2021 r. będzie taki sam jak w 2020 r. Zgłoszenia będą zbierane do 11 grudnia 2020 r.

Licencje konsorcyjne ACS, CAS SciFinder, IEEE oraz IOP będą kontynuowane w 2021 r. na podstawie 3-letnich umów zawartych przez ICM z wydawcami w 2020 r. Umowy te mogą być rozwiązane 31 marca 2021 r. bez ponoszenia przez konsorcjum opłat za 2021 r. w przypadku braku dofinansowania. W przypadku tych licencji ICM będzie do 11 grudnia 2020 r. zbierał zgłoszenia od nowych uczestników oraz zgłoszenia (deklaracje) kontynuacji od uczestników dotychczasowych, a następnie przedstawi do podpisania, odpowiednio, nowe umowy lub aneksy przedłużające dotychczasowe umowy konsorcyjne pomiędzy uczestnikami i ICM.

Pozostałe licencje konsorcyjne, tj. AIP, APS, EMIS, Passport, CUP, Emerald, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OUP, ProQuest, Reaxys oraz T&F, będą kontynuowane w 2021 r. na podstawie nowych umów. W przypadku tych licencji ICM będzie do 11 grudnia 2020 r. zbierał zgłoszenia, które będą stanowić zarazem upoważnienia do przeprowadzenia postępowań na zamówienia publiczne w imieniu uczestników. ICM planuje rozpocząć te postępowania w grudniu 2020 r., ale odpowiednie umowy zostaną zawarte z wydawcami lub przedstawicielami wydawców w 2021 r. dopiero po uzyskaniu decyzji MNiSW o dofinansowaniu.

W chwili obecnej dostępnę są już cenniki dla następujących licencji, dla których można już przesyłać zgłoszenia:

 • ACS, IOP – cenniki konsorcyjne są dostępne u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjów w ICM. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatora.
 • Emis – cennik jest dostępny u Anny Wyszyńskiej, awyszynska@emis.com z firmy Euromoney (producent). W ramach konsorcjum Emis możliwy będzie zakup dodatkowego modułu CEIC, który prawdopodobnie nadal nie będzie objęty dofinansowaniem. Zainteresowane instytucje powinny zadeklarować składkę uwzględniającą 100% kosztu CEIC. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • IEEE – cennik konsorcyjny jest dostępny u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl z ICM oraz Anny Abramowskiej, AAbramowska@ebsco.com z firmy Ebsco będącej wyłącznym przedstawicielem wydawcy w Polsce. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatorów.
 • OECD, Knovel – cenniki są dostępne u Joanny Kukawskiej, joanna.kukawska@akmearchive.pl z firmy AKME Archive będącej wyłącznym przedstawicielem producentów. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • ProQuest – cennik jest dostępny u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjum w ICM. W ramach konsorcjum ProQuest jest możliwy dodatkowy zakup dostępu do e-książek, które prawdopodobnie nadal nie będą objęte dofinansowaniem. Zainteresowane instytucje powinny zadeklarować składkę uwzględniającą 100% kosztu e-książek. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatora.
 • Reaxys – oferta jest dostępna u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjum w ICM. W ramach konsorcjum Reaxys jest możliwy zakup dostępu do dodatkowego modułu Medicinal Chemistry, który prawdopodobnie nadal nie będzie objęty dofinansowaniem. Zainteresowane instytucje powinny zadeklarować składkę uwzględniającą 100% kosztu dodatkowego modułu. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatora.
 • LWW – cennik jest dostępny u Beaty Fidzińskiej, Beata.Fidzinska@wolterskluwer.com z firmy Wolters Kluwer, która jest wydawcą kolekcji LWW. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • CUP – cennik jest obecnie dostępny u Anny Abramowskiej, AAbramowska@ebsco.com z firmy Ebsco, która została wyznaczona przez CUP na wyłącznego dystrybutora licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu, do którego należy wpisać składkę stanowiącą 50% łącznego kosztu dostępu oraz publikowania otwartego
 • Emerald – cennik jest dostępny u nowej osoby kontaktowej – Radki Krivankovej, rkrivankova@emerald.com z wydawnictwa Emerald. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • JSTOR – cennik jest dostępny u Ireny Księżopolskiej, irena.ksiezopolska@abe.pl z firmy ABE Holding, która będzie wyłącznym dystrybutorem licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • Passport – oferta jest dostępna u Ecateriny Bondarenko, Ecaterina.Bondarenko@Euromonitor.com z firmy Euromonitor (producent). Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • APS – cennik jest dostępny u Piotra Antczaka, piotr.antczak@abe.pl z firmy ABE Holding, która będzie wyłącznym dystrybutorem licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • CAS SciFinder – cennik jest dostępny u Tomka Chmielaka, chmielak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjum w ICM. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.

Cenniki AIP, NPG, OUP oraz T&F zostaną udostępnione najszybiej jak to będzie możliwe, a termin zgłoszeń do tych konsorcjów zostanie w razie potrzeby przedłużony.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić osobno dla każdej licencji. W formularzu należy podać nazwę licencji z ewentualnym dopiskiem o wybranej podkolekcji, module lub rozszerzeniu, jeśli takie opcje są dostępne w ofercie. W formularzu należy także zadeklarować wartość walutową netto składki na rok 2021, która powinna stanowić 50% kosztu walutowego netto licencji podanego w cenniku dla uczestnika, przy założeniu, że pozostała część zostanie dofinansowana przez MNiSW. Wyjątkiem jest licencja CAS SciFinder, dla której planowane jest utrzymanie wyższego poziomu dofinansowania. Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną do ICM na adres wbn@icm.edu.pl w terminie do 11 grudnia 2020.

Informacja o podatku VAT

Koszty licencji (dokładniej: usług dostępu do zasobów online) są obciążone od końca 2019 r. zróżnicowanymi stawkami VAT. W listopadzie 2019 r. kwestura UW zamówiła opinię o podatku VAT w zewnętrznej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach podatkowych. Zgodnie z opinią: usługa dostępu do czasopism naukowych jest objęta stawką preferencyjną VAT 8%, usługa dostępu do książek – stawką preferencyjną VAT 5%, usługa dostępu do innych zasobów (w tym bazy bibliometryczne i abstraktowe oraz chemiczne i ekonomiczne bazy faktograficzne) oraz usługa publikowania otwartego – stawką podstawową VAT 23%. Uwagi wymagają jednak umowy, w których usługa dostępu świadczona jest do zasobów różnego rodzaju, albo jest łączona z usługą publikowania otwartego. Istotne jest ustalenie, czy łączna usługa ma charakter niepodzielnego świadczenia (tzw. usługa kompleksowa), czy jest sumą kilku odrębnych usług, które mogą być świadczone niezależnie oraz z których każda stanowi cel sam w sobie. W pierwszym wypadku zastosowanie ma stawka podstawowa VAT. W drugim wypadku zastosowanie mają stawki odpowiednie dla odrębnych świadczeń, pod warunkiem, że ich koszty są wyodrębnione w umowie i na fakturze. W opinii wskazane zostały następujące licencje konsorcyjne z 2019 roku, które powinny być traktowane jako usługi kompleksowe ze względu na mieszany charakter udostępnianych zasobów i brak wyszczególnienia wartości poszczególnych elementów świadczenia: ProQuest, IEEE, OECD i Knovel. We wszystkich przypadkach poza wymienionymi powyżej ICM zastosował w 2020 r. stawki preferencyjne. W szczególności publikowanie otwarte we wszystkich umowach jest traktowane albo jako osobna usługa z wydzielonym kosztem albo bezpłatny dodatek do usługi dostępu. ICM złożył do KIS wnioski o wydanie wiążacej interpretacji stawkowej dla przykładowycb umów z 2020 r., ale rozpatrzenie tych wniosków opóźnia się z powodu pandemii i jest obecnie spodziewane w listopadzie 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2020