Zgłoszenia do licencji krajowych

Zgłoszenia nowych instytucji do licencji krajowych są przyjmowane w sposób ciągły. Instytucje, które chcą po raz pierwszy zarejestrować się do licencji krajowych koordynowanych przez ICM, proszone są o zapoznanie się z Zasadami zakupu licencji i Zasadami korzystania z licencji oraz zgłoszenie na formularzu wraz z upoważnieniem Elsevier oraz upoważnieniem Wiley. Formularz i upoważnienia należy wypełnić i przesłać do ICM drogą elektroniczną na adres wbn@icm.edu.pl zgodnie z instrukcją.

Dostęp do zasobów w ramach licencji krajowych Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science na rok 2020 i 2021 zostanie przedłużony automatycznie dla wszystkich instytucji zgłoszonych w 2019 r.

Zgłoszenia i zakup licencji konsorcyjnych 2021

W październiku 2020 r. ICM uzyskał informację, że MNiSW zasadniczo planuje kontynuację dofinansowania licencji WBN w 2021 r., ale szczegółowy zakres dofinansowania nie jest jeszcze ustalony. Mamy nadzieję, że zakres ten zostanie ustalony przed końcem 2020 r. Należy jednak założyć, że wiążące decyzje o dofinansowaniu zostaną podjęte przez MNiSW dopiero w 1. kwartale 2021 r. po uchwaleniu nowego budżetu państwa. W tej sytuacji ICM rozpoczął uzgadnianie z wydawcami wstępnych cenników na licencje konsorcyjne 2021 oraz zbieranie zgłoszeń od instytucji zainteresowanych udziałem w licencjach 2021, przy hipotetycznym założeniu, że zakres dofinansowania licencji w 2021 r. będzie taki sam jak w 2020 r. Zgłoszenia będą zbierane do 11 grudnia 2020 r.

Licencje konsorcyjne ACS, CAS SciFinder, IEEE oraz IOP będą kontynuowane w 2021 r. na podstawie 3-letnich umów zawartych przez ICM z wydawcami w 2020 r. Umowy te mogą być rozwiązane 31 marca 2021 r. bez ponoszenia przez konsorcjum opłat za 2021 r. w przypadku braku dofinansowania. W przypadku tych licencji ICM zbiera zgłoszenia od nowych uczestników oraz zgłoszenia (deklaracje) kontynuacji od uczestników dotychczasowych w terminie do 11 grudnia 2020 r., a następnie przedstawi do podpisania, odpowiednio, nowe umowy lub aneksy przedłużające dotychczasowe umowy konsorcyjne pomiędzy uczestnikami i ICM.

Pozostałe licencje konsorcyjne, tj. AIP, APS, EMIS, Passport, CUP, Emerald, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OUP, ProQuest, Reaxys oraz T&F, będą kontynuowane w 2021 r. na podstawie nowych umów. W przypadku tych licencji ICM będzie do 11 grudnia 2020 r. (z wyjątkiem niektórych licencji dla których wskazano inny termin poniżej) zbierał zgłoszenia, które będą stanowić zarazem upoważnienia do przeprowadzenia postępowań na zamówienia publiczne w imieniu uczestników. ICM planuje rozpocząć te postępowania w grudniu 2020 r., ale odpowiednie umowy zostaną zawarte z wydawcami lub przedstawicielami wydawców w 2021 r. dopiero po uzyskaniu decyzji MNiSW o dofinansowaniu.

Oferty i cenniki licencji konsorcyjnych 2021:

 • ACS, IOP – cenniki konsorcyjne są dostępne u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjów w ICM. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatora.
 • Emis – cennik jest dostępny u Anny Wyszyńskiej, awyszynska@emis.com z firmy Euromoney (producent). W ramach konsorcjum Emis możliwy będzie zakup dodatkowego modułu CEIC, który prawdopodobnie nadal nie będzie objęty dofinansowaniem. Zainteresowane instytucje powinny zadeklarować składkę uwzględniającą 100% kosztu CEIC. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • IEEE – cennik konsorcyjny jest dostępny u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl z ICM oraz Anny Abramowskiej, AAbramowska@ebsco.com z firmy Ebsco będącej wyłącznym przedstawicielem wydawcy w Polsce. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatorów.
 • OECD, Knovel – cenniki są dostępne u Joanny Kukawskiej, joanna.kukawska@akmearchive.pl z firmy AKME Archive będącej wyłącznym przedstawicielem producentów. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • ProQuest – cennik jest dostępny u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjum w ICM. W ramach konsorcjum ProQuest jest możliwy dodatkowy zakup dostępu do e-książek, które prawdopodobnie nadal nie będą objęte dofinansowaniem. Zainteresowane instytucje powinny zadeklarować składkę uwzględniającą 100% kosztu e-książek. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatora.
 • Reaxys – oferta jest dostępna u Barbary Kleyny, basiak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjum w ICM. W ramach konsorcjum Reaxys jest możliwy zakup dostępu do dodatkowego modułu Medicinal Chemistry, który prawdopodobnie nadal nie będzie objęty dofinansowaniem. Zainteresowane instytucje powinny zadeklarować składkę uwzględniającą 100% kosztu dodatkowego modułu. Zgłoszenia należy sporządzać na dedykowanych formularzach dostępnych u koordynatora.
 • LWW – cennik jest dostępny u Beaty Fidzińskiej, Beata.Fidzinska@wolterskluwer.com z firmy Wolters Kluwer, która jest wydawcą kolekcji LWW. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • CUP – cennik jest dostępny u Anny Abramowskiej, AAbramowska@ebsco.com z firmy Ebsco, która została wyznaczona przez CUP na wyłącznego dystrybutora licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu, do którego należy wpisać składkę stanowiącą 50% łącznego kosztu dostępu oraz publikowania otwartego
 • Emerald – cennik jest dostępny u nowej osoby kontaktowej – Radki Krivankovej, rkrivankova@emerald.com z wydawnictwa Emerald. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • JSTOR – cennik jest dostępny u Ireny Księżopolskiej, irena.ksiezopolska@abe.pl z firmy ABE, która będzie wyłącznym dystrybutorem licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • Passport – oferta jest dostępna u Ecateriny Bondarenko, Ecaterina.Bondarenko@Euromonitor.com z firmy Euromonitor (producent). Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • APS – cennik jest dostępny u Piotra Antczaka, piotr.antczak@abe.pl z firmy ABE, która będzie wyłącznym dystrybutorem licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • CAS SciFinder – cennik jest dostępny u Tomka Chmielaka, chmielak@icm.edu.pl, koordynatora konsorcjum w ICM. Zgłoszenia należy sporządzać na standardowym formularzu.
 • NPG – cennik jest dostępny u Ireny Księżopolskiej, irena.ksiezopolska@abe.pl z firmy ABE. Wyłącznym dystrybutorem licencji na 2021 r. jest wydawca Springer Nature, który będzie zawierał umowy i fakturował uczestników, ale w kontaktach z uczestnikami będzie pomagać firma ABE. Zgłoszenia należy sporządzać na formularzu z terminem składania do 20 grudnia 2020.
 • OUP oraz T&F – cenniki są dostępne u Anny Abramowskiej, AAbramowska@ebsco.com z firmy Ebsco, która została wyznaczona przez OUP oraz Taylor&Francis na wyłącznego dystrybutora licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na formularzu z terminem składania do 20 grudnia 2020.
 • AIP – oferta oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne u Piotra Antczaka, piotr.antczak@abe.pl z firmy ABE, która będzie wyłącznym dystrybutorem licencji na 2021 r. Zgłoszenia należy sporządzać na specjalnym formularzu zależnym od wyboru oferty z publikowaniem otwartym lub bez i przesyłać do ICM na adres wbn@icm.edu.pl w terminie do 26 lutego 2021.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić osobno dla każdej licencji. W formularzu należy podać nazwę licencji z ewentualnym dopiskiem o wybranej podkolekcji, module lub rozszerzeniu, jeśli takie opcje są dostępne w ofercie. W formularzu należy także zadeklarować wartość walutową netto składki na rok 2021, która powinna stanowić 50% kosztu walutowego netto licencji podanego w cenniku dla uczestnika, przy założeniu, że pozostała część zostanie dofinansowana przez MNiSW. Wyjątkiem jest licencja CAS SciFinder, dla której planowane jest utrzymanie wyższego poziomu dofinansowania. Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną do ICM na adres wbn@icm.edu.pl w terminie do 11 grudnia 2020 za wyjątkiem NPG, OUP oraz T&F (termin do 20 grudnia 2020) oraz AIP (termin do 26 lutego 2021).

Informacja o podatku VAT

Koszty licencji (dokładniej: usług dostępu do zasobów online) są obciążone od końca 2019 r. zróżnicowanymi stawkami VAT. W listopadzie 2019 r. kwestura UW zamówiła opinię o podatku VAT w zewnętrznej kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach podatkowych. Zgodnie z opinią: usługa dostępu do czasopism naukowych jest objęta stawką preferencyjną VAT 8%, usługa dostępu do książek – stawką preferencyjną VAT 5%, usługa dostępu do innych zasobów (w tym bazy bibliometryczne i abstraktowe oraz chemiczne i ekonomiczne bazy faktograficzne) oraz usługa publikowania otwartego – stawką podstawową VAT 23%. Uwagi wymagają jednak umowy, w których usługa dostępu świadczona jest do zasobów różnego rodzaju, albo jest łączona z usługą publikowania otwartego. Istotne jest ustalenie, czy łączna usługa ma charakter niepodzielnego świadczenia (tzw. usługa kompleksowa), czy jest sumą kilku odrębnych usług, które mogą być świadczone niezależnie oraz z których każda stanowi cel sam w sobie. W pierwszym wypadku zastosowanie ma stawka podstawowa VAT. W drugim wypadku zastosowanie mają stawki odpowiednie dla odrębnych świadczeń, pod warunkiem, że ich koszty są wyodrębnione w umowie i na fakturze. W opinii wskazane zostały następujące licencje konsorcyjne z 2019 roku, które powinny być traktowane jako usługi kompleksowe ze względu na mieszany charakter udostępnianych zasobów i brak wyszczególnienia wartości poszczególnych elementów świadczenia: ProQuest, IEEE, OECD i Knovel. We wszystkich przypadkach poza wymienionymi powyżej ICM zastosował w 2020 r. stawki preferencyjne. W szczególności publikowanie otwarte we wszystkich umowach jest traktowane albo jako osobna usługa z wydzielonym kosztem albo bezpłatny dodatek do usługi dostępu. ICM złożył do KIS wnioski o wydanie wiążacej interpretacji stawkowej dla przykładowycb umów z 2020 r., ale rozpatrzenie tych wniosków opóźnia się z powodu pandemii i jest obecnie spodziewane w listopadzie 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 1.02.2021