Komunikat z 13 maja 2024 r. o braku dostępu do niektórych plików w serwisie wbn.icm.edu.pl

W związku z pożarem na ul. Marywilskiej w Warszawie i odcięciem prądu w okolicy, w tym dla centrum komputerowego ICM na ul. Kupieckiej, tymczasowo nie mamy dostępu do plików znajdujących się na serwerze vls.icm.edu.pl linkowanych z serwisu wbn.icm.edu.pl. Aktualizacja: W dniu 15 maja br. dostęp został przywrócony.

Komunikat z 15 kwietnia 2024 r. o testowym dostępie do narzędzia Scopus AI

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do narzędzia Scopus AI, który będzie trwał od 22. kwietnia do 31. maja br. i będzie otwarty dla wszystkich instytucji naukowych w Polsce zarejestrowanych w licencji krajowej Elsevier. Elsevier przygotował webinar wprowadzający, który odbędzie się w dniu rozpoczynającym okres testowy. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu przygotowanym przez Elsevier oraz na stronie dotyczącej szkoleń.

Komunikat z 2 kwietnia 2024 r. zaktualizowany 8 kwietnia 2024 r. o programie publikowania otwartego Springer

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy MNiSW i UW na finansowanie WBN w 2024 r. , co nastąpiło w ostatnich dniach marca 2024 r., program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer został wznowiony w dniu 8 kwietnia 2024 r. z pulą 1363 artykułów na 2024 r., patrz opis programu.

Komunikat z 19 marca 2024 r. o zakresie i finansowaniu WBN w 2024 r.

W dniu 19.03.2024 r. Uniwersytet Warszawski otrzymał pismo Ministra Nauki w odpowiedzi na wniosek o finansowanie WBN w 2024 r. W piśmie tym Minister poinformował o przyznaniu dotacji i zlecił UW realizację zadań obejmujących zakup na 2024 r. licencji krajowych: Elsevier (w tym Cell i wybrane kolekcje tematyczne w zakresie z 2023 r.) z publikowaniem otwartym (OA), Springer (zakres czasopism bez zmian) z OA, Wiley (wybrane czasopisma w zakresie z 2023 r.), Nature, Science z OA Science Advances, Web of Science, InCites, Scopus i SciVal; opłatę członkowską Polski w programie Scoap3 oraz dofinansowanie licencji konsorcyjnych: ACS z OA, IEEE, IOP z OA, JSTOR, LWW z OA, OUP z OA, Reaxys i T&F z OA. Warunkiem przekazania dotacji jest udostępnienie przez MNiSW i podpisanie umowy pomiędzy UW i MEiN na finansowanie WBN i mamy nadzieję, że nastąpi to do końca marca 2024 r.

Przypominamy, że programy publikowania otwartego Elsevier, ACS i IOP działają od początku roku. Program Springer będziemy mogli uruchomić po otrzymaniu umowy na finansowanie z MNiSW, czyli prawdopodbnie jeszcze w marcu 2024 r. Programy publikowania LWW, OUP i T&F zostaną uruchomione po podpisaniu nowych umów z wydawcami. Podpisanie umów LWW, Reaxys oraz umowy dla nowych uczestników ACS w 2024 r. jest planowane na kwiecień. Niestety podpisanie umów OUP, T&F, IEEE i JSTOR jest planowane dopiero na maj 2024 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargów na te licencje w związku z podwyższonymi w tym roku wymaganiami Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącymi postępowań z wolnej ręki. Ze względu na duże opóźnienie decyzji MNiSW, ICM nie przewiduje ubiegania się o zwiększenie dofinansowania i rozpoczynanie postępowań na zamówienia publiczne innych (niż wymienione powyżej) licencji konsorcyjnych w 2024 r. ICM będzie natomiast starał się uzyskać najpóźniej w 3. kwartale 2024 r. plan ministerstwa dotyczący ewentulnego zwiększenia zakresu licencji konsorcyjnych w 2025 r.

Komunikat z 19 lutego 2024 r. o formularzu wydatków instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym rozesłaliśmy wiadomość na listę emailową “WBN” do osób kontaktowych we wszystkich instytucjach zarejestrowanych w WBN. Wiadomość zawiera prośbę o wypełnienie formularza dotyczącego wydatków instytucjonalnych na dostęp do zasobów w 2023 i 2024 r. oraz zapotrzebowania na zasoby. W wiadomości podany jest link do formularza na serwerze wbn.icm.edu.pl i formularz można wypełniać tylko on-line. Formularz dotyczy zasobów nie objętych dofinansowaniem WBN w 2023 r., w tym baz danych i czasopism, które przed 2023 r. były kupowane w ramach licencji konsorcyjnych z dofinansowaniem 50%, oraz czasopism Elsevier, które nie są objęte bieżącą licencją krajową. Informacje zbierane są od instytucji zarejestrowanych w WBN na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.02.2024 r. w związku z rozważanym rozszerzeniem dofinansowania WBN w 2024 lub 2025 r. Formularz jest dostępny od dzisiaj (19.02.2024 r.). Prosimy o wypełnienie formularza do godziny 24:00 w dniu 23.02.2024 r. Krótki termin wynika z potrzeby jak najszybszego uzyskania decyzji MNiSW o dofinansowaniu WBN w 2024 r.

Komunikat z 12 lutego 2024 r. o finansowaniu licencji w 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lutego 2024 r. przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego spotkali się z Ministrem Nauki w sprawie dofinansowania Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) w 2024 r., o które Uniwersytet Warszawski wnioskował w 2023 r. Na spotkaniu Uniwersytet Warszawski przedstawił informację o założeniach i dotychczasowej realizacji WBN oraz zwrócił uwagę na potrzebę jak najszybszego podjęcia decyzji o zakresie dofinansowania licencji w 2024 r., utrzymania ciągłości dostępu do zasobów licencyjnych oraz odblokowania wstrzymanych programów publikowania otwartego Springer, OUP, LWW i nowego programuTaylor&Francis.  

Minister Nauki zadeklarował wolę kontynuacji oraz rozważenie zwiększenia dofinansowania WBN oraz przywrócenia w jak największym stopniu szerszego zakresu licencji z poprzednich lat. Ministerstwo analizuje jeszcze swoje możliwości budżetowe, wykorzystanie poszczególnych zasobów oraz zbiera dodatkowe informacje o potrzebach ze środowiska naukowego, co będzie podstawą do określenia zakresu dofinansowania. W tej sytuacji ICM spodziewa się, że decyzję dotyczącą dofinansowania zakupu licencji na 2024 r. otrzymamy w marcu 2024 r. i pozwoli to w szczególności na bezzwłoczne odblokowanie programu publikowania Springer. Uruchomienie pozostałych programów publikowania będzie wymagało więcej czasu, gdyż wymaga także podpisania nowych umów z wydawcami.

Komunikat z 18 stycznia 2024 r. o awarii niektórych usług na stronie WBN

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii jednego z serwerów w ICM tymczasowo nie są dostępne pliki z dokumentacją licencji WBN, które znajdują się pod adresem vls.icm.edu.pl. Główna strona wbn.icm.edu.pl jest dostępna. Trwają prace naprawcze, ale nie wiemy jeszcze, kiedy pełny serwis zostanie przywrócony. Będziemy informować na bieżąco o postępach. Aktualizacja: W godzinach popołudniowych pełny serwis został przywrócony.

Komunikat z 4 grudnia 2023 r. o planach i przygotowaniach do 2024 r.

W październiku 2023 r. Uniwersytet Warszawski na spotkaniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki przedstawił propozycję dofinansowania Wirtualnej Biblioteki Nauki w 2024 r., a na początku listopada 2023 r. złożyliśmy do ministerstwa formalny wniosek w tej sprawie. Wniosek obejmuje wszystkie zadania przewidziane w komunikacie WBN z 11 września 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki jeszcze nie odpowiedziało na wniosek i nie mamy informacji, kiedy można spodziewać się tej odpowiedzi.

W tej sytuacji ICM zakłada, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest potwierdzenie w styczniu 2024 r. dofinansowania dla licencji WBN w zakresie z 2023 r. Zakres ten obejmuje licencje konsorcyjne: ACS z publikowaniem otwartym („OA”), IEEE, IOP z OA, JSTOR, LWW z OA, OUP z OA, Reaxys oraz T&F (nowa oferta z OA); oraz licencje krajowe: Elsevier z OA, Springer z OA, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science.

Pod koniec listopada ICM rozesłał do uczestników, którzy zgłosili się do licencji konsorcyjnych na 2024 r., propozycje przedłużenia porozumień na zamówienia wieloletnie ACS i IOP oraz nowe porozumienia Reaxys; w najbliższych dniach będziemy rozsyłać nowe porozumienia IEEE, JSTOR, OUP, a w następnym tygodniu roześlemy porozumienia T&F. ICM planuje rozpocząć w styczniu 2024 r. postępowania na zamówienia konsorcyjne tych licencji z zastrzeżeniem, że postępowania zostaną umorzone w przypadku nie przyznania dofinansowania. Instytucje, które korzystają z licencji krajowych, nie muszą zgłaszać się ponownie na 2024 r.

W przypadku licencji, które nie były dofinansowane w 2023 r., rekomendujemy, aby wydawcy i zainteresowane instytucje podjęły przygotowania do zawarcia umów poza WBN. Jeśli jednak Ministerstwo zdecyduje się na dofinansowanie dodatkowych licencji na początku 2024 r., ICM bezzwłocznie przystąpi do organizacji odpowiednich zamówień konsorcyjnych.

Komunikat z 11 września 2023 r. o planach na 2024 r. i zgłoszeniach do licencji konsorcyjnych

ICM planuje wnioskować do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dofinansowanie w 2024 r. wszystkich dotychczasowych licencji krajowych i konsorcyjnych, w tym licencji konsorcyjnych, których dofinansowanie zostało zawieszone w 2023 r. ICM w porozumieniu z wydawcami lub agentami wydawców rozpoczął zbieranie wstępnych zgłoszeń do licencji konsorcyjnych w 2024 r., patrz szczegółowa informacja na stronie Zgłoszenia do licencji. ICM planuje także wnioskować o przywrócenie zakresu czasopism z 2021 r. w licencjach krajowych Elsevier i Wiley oraz uruchomienie programu publikowania otwartego w ramach licencji Wiley. ICM będzie starał się, aby jak najszybciej przed końcem 2023 r. uzyskać informację z MEiN o planowanym zakresie finansowania licencji WBN w 2024 r.

Komunikat z 21 lutego 2023 r. o porozumieniach konsorcyjnych

W dniu wczorajszym do uczestników konsorcjów ACS, IOP, JStor, LWW i Reaxys zostały wysłane porozumienia dotyczące przeprowadzenia wspólnych postępowań na zamówienia publiczne do tych licencji w 2023 roku. Instytucje proszone są o przesłanie podpisanych porozumień w terminie do 10 marca 2023 roku na adres wbn@icm.edu.pl (w przypadku instytucji, które nie posiadają jeszcze e-podpisu, przyjęte zostaną porozumienia z tradycyjnym podpisem). W razie pytań prosimy o kontakt emailowy. Porozumienia dotyczące zamówień IEEE i OUP w 2023 r. są przygotowywane i zostaną wysłane do uczestników konsorcjów jeszcze w lutym.

Komunikat z 8 lutego 2023 r. o finansowaniu licencji krajowych Nature i Science w 2023 r.

Wczoraj Rektor Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał pismo Ministra Edukacji i Nauki informujące o przyznaniu finansowania na licencje krajowe na czasopisma Nature i Science w 2023 r. W tej sytuacji ICM odstąpił od próby organizacji konsorcjów Science i Nature oraz nie ma potrzeby, aby instytucje wypełniały formularz zgłoszeniowy, o co prosiliśmy w poprzednim komunikacie. ICM nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby na możliwość dofinansowania innych licencji pominiętych w dezycji MEiN ze stycznia 2023 r.

Komunikat z 6 lutego 2023 r. o licencjach Science i Nature w 2023 r.

W ostatnim czasie przedstawiciele środowiska akademickiego, w tym KRASP, KDBASP oraz władze UW, występowali do MEiN w sprawie przywrócenia dotychczasowego zakresu WBN, a w szczególności przywrócenia finansowania licencji krajowych Science i Nature. Na razie ICM nie ma informacji z MEiN, czy i kiedy będzie to możliwe, ale uważamy sprawę za otwartą i mamy nadzieję, że wyjaśni się w tym miesiącu. Jednocześnie jednak przygotowujemy rozwiązanie alternatywne, które zaproponowały wcześniej władze UW, tj. próbę konsorcyjnego zakup dostępu do Science i Nature w 2023 r. bez dofinansowania ze strony MEiN. W pierwszym etapie chcemy zebrać listę zainteresowanych instytucji i uzyskać dla nich wycenę od wydawców.

Instytucje zainteresowane ofertą konsorcyjną na Science i/lub Nature proszone są o zgłoszenie się poprzez formularz on-line na stronie WBN, w którym należy podać liczbę pracowników w instytucji zgodnie z definicją podaną w formularzu. Formularz należy wypełnić do 13 lutego 2023 r.

Wypełnienie formularza nie oznacza żadnych zobowiązań dla instytucji. Dane zabrane w formularzu zostaną przekazane do wydawców i będą podstawą do negocjacji oferty cenowej. Planujemy wstępnie, że oferta zostanie przedstawiona do końca lutego i na jej podstawie zbierzemy ostateczną listę instytucji zainteresowanych udziałem w konsorcjum Science i/lub konsorcjum Nature. Następnie, jeżeli w tym czasie nie zmieni się stanowisko MEiN w sprawie licencji krajowych, ICM podpisze z instytucjami porozumienia na wspólne zamówienia publiczne Science i/lub Nature bez dofinansowania oraz rozpocznie te postępowania. Ponadto ICM uzgodnił z wydawnictwem Springer Nature, że zamówienie publiczne dla konsorcjum Nature, o ile zostanie uruchomione, będzie obejmować nie tylko tygodnik Nature, ale także – dla zainteresowanych instytucji – inne czasopisma z grupy Nature (także bez dofinansowania), które były dotychczas kupowane w ramach licencji konsorcyjnej NPG. W sprawie wyceny i zgłoszeń subskrypcji innych czasopism z grupy Nature należy się kontaktować z Panem Piotrem Antczakiem, piotr.antczak@abe.pl z firmy ABE Holding, która jest przedstawicielem wydawcy upoważnionym do oferowania tych subskrypcji. Zgłoszenia te zostaną włączone do porozumień na zamówienie publiczne dla konsorcjum Nature.

Przypominamy, że instytucje, które były objęte licencjami krajowymi w 2022 r., mają dostęp do czasopisma Science do 31 marca 2023 r. oraz dostęp do czasopisma Nature, który od czasu poprzedniego komunikatu został przedłużony przez wydawcę do co najmniej 28 lutego 2023 r. Instytucje, które nie uzgodnią z wydawcą subskrypcji indywidualnej lub nie zgłoszą się do konsorcjum, utracą dostępy po tych terminach i nie będą narażone na żadne roszczenia finansowe ze strony wydawców. Indywidualne subskrypcje oraz zakup konsorcyjny będą jednak obejmowały pełny rok kalendarzowy 2023.

Komunikat z 19 stycznia 2023 r. o zakresie i finansowaniu WBN w 2023 r.

Wczoraj Rektor Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał pismo Ministra Edukacji i Nauki w odpowiedzi na wniosek o finansowanie WBN w 2023 r. W piśmie tym Minister zlecił UW realizację zadań z zakresu WBN w 2023 r. i przyznał na ten cel dotację obejmującą zakup licencji krajowych Cell, Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, Web of Science, InCites, Scopus i SciVal; opłatę członkowską Polski w programie Scoap3 oraz dofinansowanie licencji konsorcyjnych ACS z OA, IEEE, IOP z OA, JSTOR, LWW z OA, OUP z OA, Reaxys i T&F. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie, jak w poprzednich latach, umowy na finansowanie WBN pomiędzy UW i MEiN. Pismo MEiN nie określa, kiedy ta umowa zostanie udostępniona do podpisu, ale ICM ma podstawy oczekiwać, że nastąpi to jeszcze w styczniu lub na początku lutego.

Kwota przyznanej dotacji na zakup i dofinansowanie licencji pozwala na kontynuację wyżej wymienionych licencji krajowych, w tym Elsevier, Springer i Wiley w ograniczonym zakresie jak w 2022 r. (w przypadku Elsevier zakres został faktycznie ograniczony dopiero w styczniu tego roku), oraz dofinansowanie na poziomie ok. 50% wyżej wymienionych licencji konsorcyjnych. W najbliższym czasie ICM udostępni instytucjom, które zgłosiły się do tych licencji ACS, IOP, IEEE, JSTOR, LWW, OUP i Reaxys, porozumienia na przeprowadzenie wspólnego zamówienia publicznego i zawarcie nowych umów z wydawcami. Wyjątkiem jest licencja T&F, dla której ICM będzie kontynuował umowę zawartą z agentem wydawcy na okres 2021-2023.

Przyznana dotacja nie obejmuje dotychczasowych licencji krajowych Science i Nature oraz licencji konsorcyjnych AIP, APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, Emis, Knovel, NPG, OECD, Passport i ProQuest. W piśmie MEiN nie zostały podane przyczyny pominięcia tych licencji, ale już w grudniu 2022 r. MEiN zapowiadał, o czym informowaliśmy w komunikacie z 30 grudnia 2022 r., że wnioskowany przez ICM koszt kontynuacji wszystkich licencji przekracza możliwości budżetowe MEiN i może być konieczne ograniczenie listy licencji objętych dofinansowaniem. W ramach obecnego zlecenia ICM nie będzie koordynować (w sensie organizacji zamówień publicznych oraz obsługi prawnej i finansowej umów) zakupu dostępu do licencji nie objętych dofinansowaniem. Ponadto ICM będzie musiał rozwiązać dotychczasowe umowy na licencje Science, Nature i CUP, które były zawarte na okres 2022-2024, ale uwzględniały ewentualność, że dofinansowanie na 2023 r. nie zostanie przyznane. Instytucje zainteresowane dalszym dostępem do zasobów z licencji nie objętych dofinansowaniem w 2023 r. powinny uzgadniać warunki bezpośrednio z wydawcami lub agentami wydawców oraz samodzielnie zabezpieczyć środki i zawierać umowy. ICM poprosi wydawców i agentów o ustalenie kanałów bezpośredniej komunikacji dla instytucji i poda je bezzwłocznie do wiadomości instytucji.

Komunikat z 30 grudnia 2022 r. o kontynuacji WBN w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2022 r. doszło do spotkania UW z MEiN w sprawie złożonego wcześniej wniosku o finansowanie WBN w 2023 r. MEiN zapewnił, że planuje utrzymać dofinansowanie licencji WBN, ale łączna kwota dofinansowania wnioskowana przez ICM na kontynuację licencji w zakresie z 2022 r. przekracza możliwości budżetowe MEiN. W tej sytuacji MEiN może być zmuszony do dokonania wyboru i zaprzestania dofinansowania niektórych licencji. ICM miał nadzieję, że otrzymamy tę informację z MEiN przed końcem 2022 r., ale obecnie jest prawdopodobne, że otrzymamy ją około 5 stycznia 2023 r. Niektóre licencje (l. krajowe na czasopisma Elsevier i bazę Scopus/SciVal, Springer, Nature i Science oraz l. konsorcyjne CUP i Taylor&Francis) mogą być na razie kontynuowane na podstawie dotychczasowych umów wieloletnich z wydawcami, gdyż umowy te zawierają klauzule umożliwiające rezygnację z licencji bez opłat do 30 marca 2023 r. w przypadku braku dofinansowania MEiN. Pozostałe licencje wymagają jednak jak najszybszego potwierdzenia zamiaru dofinansowania przez MEiN, podpisania nowej umowy pomiędzy MEiN i UW gwarantującej to dofinasowanie oraz podpisania nowych umów z wydawcami. Ze względu na bardzo duże opóźnienie dofinansowania w 2022 r. UW przeanalizował dotychczasową praktykę korzystania z licencji przed podpisaniem nowych umów i zajął stanowisko, że wiąże się to z ryzykiem prawnym i finansowym dostępu bezumownego. W tej sytuacji ICM nie może na razie przedstawić wydawcom listów intencyjnych na 2023 r. i odpowiadać za ewentualny dostęp bezumowny do licencji. W przypadku licencji krajowych Wiley i WoS, dla których są potrzebne nowe umowy, ICM nie może podjąć żadnych kroków bez gwarancji dofinansowania. W przypadku licencji konsorcyjnych, dla których są potrzebne nowe umowy, ICM musi poczekać co najmniej na informację z MEiN o zamiarze dofinansowania określonych licencji. Po uzyskaniu takiej informacji ICM będzie mógł rozpocząć zamówienia publiczne na licencje na początkowy okres 2023 r., który może zostać sfinansowany ze składek zadeklarowanych przez uczestników (czyli 1. połowa roku w przypadku licencji, w których składki wynoszą 50% kosztów rocznych) z opcją przedłużenia licencji na pozostałą część roku po ewentualnym uzyskaniu gwarancji dofinansowania z MEiN. ICM kończy obecnie przygotowanie wzorów porozumień z uczestnikami licencji konsorcyjnych oraz umów z wydawcami uwzględniających powyższe rozwiązanie i udostępni je uczestnikom i wydawcom w styczniu 2023 r. ICM poinformował już wydawców o tych planach.

Komunikat z 14 grudnia 2022 r. o licencji Elsevier oraz przygotowaniach kontynuacji WBN w 2023 r.

W dniu 13.12.2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło wybór kolekcji tematycznych czasopism Science Direct w ramach licencji krajowej Elsevier związany z ograniczeniem kosztu tej licencji. W tym samym dniu ICM podpisał nową umowę z Elsevier na lata 2022-2024, patrz opis licencji na dostęp oraz program publikowania otwartego.

Ponadto informujemy, że ICM Uniwersytet Warszawski złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o finansowanie WBN w 2023 r. Wniosek obejmuje zakup tych samych licencji wraz z programami publikowania otwartego, które zostały dofinansowane w 2022 r. Dla licencji konsorcyjnych przyjęto na razie szacunkowe koszty wynikające z ofert wydawców dla instytucji, które uczestniczyły w licencjach w 2022 r. Ewentualne zmiany kosztów wynikające ze zmiany uczestników zostaną uwględnione w aktualizacji wniosku, która zostanie przygotowana przez ICM na koniec 2022 r. po zebraniu wstępnych zgłoszeń instytucji do licencji konsorcyjnych w 2023 r. Władze Uniwersytetu Warszawskiego zwróciły się także do Ministerstwa Edukacji i Nauki o udzielenie gwarancji przyznania dotacji w 2023 r. oraz określenie licencji, które zostaną objęte dofinansowaniem. Gwarancja taka jest niezbędna, aby zapewnić kontynuację licencji od stycznia 2023 r. bez ryzyk prawnych i finansowych, które wynikały z opóźnienia przyznania dotacji w 2022 r. i poprzednich latach. Władze Uniwersytetu Warszawskiego zabiegają obecnie o pilne spotkanie z władzami Ministerstwa w tej sprawie.

Komunikat z 8 listopada 2022 r. o licencjach krajowych 2022-2024

ICM rozpoczął zbieranie zgłoszeń i upoważnień do nowych umów na licencje krajowe 2022-2024. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o Zgłoszeniach do licencji krajowych.

Komunikat z 27 października 2022 r. o programie publikowania otwartego Elsevier

W dniu dzisiejszym Elsevier poinformował ICM o zamknięciu części A programu publikowania otwartego z dniem 28.10.2022 r., co wynika z wyczerpania prawdopodobnej puli artykułów na 2022 r., która zostanie określona w ramach negocjowanej jeszcze nowej umowy na licencję krajową Elsevier 2022-2024. ICM ma nadzieję, że MEiN podejmie ostateczną decyzję w sprawie tej umowy do końca października. ICM poprosił Elsevier o przedstawienie szczegółowych mechanizmów zamknięcia programu zapewniających, że żaden autor, który skorzystał z programu, nie będzie narażony na żądanie pokrycia opłaty APC. Elsevier ma przedstawić te informacje w najbliższych dniach. Przypominamy, że program A (publikacja bez opłaty APC dla autora) był oferowany tylko dla artykułów wysłanych do recenzji w 2022 r. Program B (publikacja z obniżoną opłatą APC dla autora), który jest oferowany dla artykułów wysłanych do recenzji przed 2022 r., będzie wciąż działał. Nowa pula programu A będzie dostępna od początku 2023 r. dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r.

Komunikat z 28 września 2022 r. o finansowaniu WBN w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podpisali umowę na finansowanie Wirtualnej Biblioteki Nauki w zakresie koordynowanym przez ICM w 2022 r. Umowa obejmuje licencje wymienione w poniższym komunikacie z 30 czerwca 2022 r. Umowa nie obejmuje na razie czasopism Elsevier z Freedom Collection z publikowaniem otwartym (OA), dla których MEiN zarekomendował we wrześniu dalsze negocjacje, które są obecnie finalizowane.

W bieżącym tygodniu ICM rozpocznie fakturowanie składek dla uczestników licencji ACS, CAS i IOP, które są kontynuowane na podstawie starych umów wieloletnich. Ponadto w bieżącym tygodniu ICM podpisze nowe umowy na 2022 r. z wydawcami lub agentami wydawców licencji konsorcyjnych AIP, APS, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest i Reaxys. Następnie ICM wyśle do publikacji ogłoszenia o zamówieniach, a po ich publikacji przygotuje protokoły końcowe z zamówień, co będziemy starali się zakończyć w przyszłym tygodniu. Podpisane umowy z wydawcami, ogłoszenia oraz protokoły będą na bieżąco udostępniane do wglądu na serwerze ICM dla uczestników konsorcjów. W przyszłym tygodniu ICM będzie fakturował składki dla uczestników konsorcjów ProQuest i Reaxys. Uczestnicy licencji AIP, APS, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, IEEE oraz T&F powinni jak najszybciej, o ile jeszcze tego nie zrobili, podpisać swoje umowy indywidualne na 2022 r. z wydawcami lub agentami wydawców oraz opłacić składki bezpośrednio do wydawców lub agentów.

Dotychczasowe informacje o programach publikowania zawarte w poniższych komunikatach oraz na stronie o programach publikowania pozostają aktualne. ICM będzie na bieżąco informował w nowych komunikatach oraz w opisach programów o wszelkich zmianach, w szczególności o reaktywacji programów, które były zawieszone do czasu podpisania nowych umów, oraz o dalszym losie programu Elsevier, który zależy od trwających jeszcze negocjacji.

Komunikat z 18 lipca 2022 r. o wznowieniu programu publikowania otwartego Springer

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaawansowanym stanem przygotowania umowy licencyjnej Springer na rok 2022, Springer zgodził się uruchomić program publikowania otwartego. W dniu 15. lipca 2022 r. Springer uruchomił program dla wszystkich instytucji, które brały udział w programie OA w roku ubiegłym. Autorzy, którzy obecnie wypełniają formularz Open Access Systems Solution powinni mieć możliwość wybrania opcji publikowania OA w ramach programu. Springer nie przewiduje możliwości włączenia do programu opublikowanych już artykułów. W roku 2022 zaplanowana jest pula 1311 artykułów, lista czasopism biorących udział w programie w roku 2022 została zaktualizowana. Pełną informację dotyczącą programu można znaleźć w opisie programu publikowania Springer.

Komunikat z 30 czerwca 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

Uprzejmie informujemy, że 24 czerwca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki potwierdził zamiar finansowania w 2022 r. licencji WBN kontynuowanych na podstawie dotychczasowych umów wieloletnich oraz na podstawie nowych umów, które mają być zawarte zgodnie z wytycznymi MEiN (patrz komunikat z 7 kwietnia 2022 r.,) oraz ofertami wynegocjowanymi przez ICM i realizującymi te wytyczne (patrz komunikat z 2 czerwca 2022 r.). Potwierdzenie to obejmuje licencje krajowe Cell, Nature, Science, Springer z publikowaniem otwartym (OA), Wiley i program Scoap3; oraz licencje konsorcyjne ACS z OA, AIP, APS, CAS SciFinder, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, IEEE, IOP z OA, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest, Reaxys i Taylor-Francis. ICM spodziewa się, że podpisanie umowy pomiędzy MEiN i UW na finansowanie tych licencji nastąpi około połowy lipca 2022 r. Planowany zakres umowy nie obejmuje na razie czasopism Elsevier z Freedom Collection z OA, dla których MEiN zarekomendował dalsze negocjacje w celu obniżenia kosztu i sprecyzowania zakresu oferty.

W dniu 27 czerwca 2022 r. ICM rozpoczął formalnie procedury zamówień z wolnej ręki na wszystkie licencje wymagające zawarcia nowych umów (AIP, APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD, OUP, Passport, ProQuest i Reaxys) i w tym tygodniu udostępnimy do wglądu dla uczestników licencji konsorcyjnych pierwszą część dokumentacji z tych postępowań. Linki do dokumentacji zostaną przesłane w dniu dzisiejszym (30 czerwca) emailem przez ICM do osób kontaktowych w poszczególnych instytucjach. W kolejnych dniach będziemy udostępniać stopniowo do wglądu teksty umów na zakup licencji konsorcyjnych. Umowy te zostaną zawarte po podpisaniu umowy na finansowanie WBN pomiędzy MEiN i UW.

W związku z zaakceptowaniem przez MEiN zredukowanych ofert, w tym oferty na licencję Springer z OA (patrz komunikat z 2 czerwca 2022 r.), wydawnictwo Springer rozpoczęło procedurę reaktywacji programu publikowania oraz kont administracyjnych do zatwierdzania artykułów przez lokalnych administratorów w instytucjach, które uczestniczyły w programie w 2021 r. (patrz lista instytucji i zasady w opisie programu publikowania Springer). Wydawnictwo przewiduje, że program zostanie uruchomiony do 15 lipca 2022 r., o czym będziemy informować bezzwłocznie. Status wszystkich pozostałych programów publikowania nie zmienił się w stosunku do komunikatu z 7 kwietnia 2022 r.

Komunikat z 2 czerwca 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego
wersja uzupełniona 3 czerwca 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zawarcie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN) i Uniwersytetem Warszawskim na finansowanie licencji WBN w 2022 r. jest obecnie spodziewane pod koniec czerwca lub w lipcu 2022 r. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem finansowanie w 2022 r. ma objąć wszystkie kontynuowane licencje konsorcyjne i krajowe. W najbliższych dniach oczekujemy jeszcze akceptacji ze strony MEiN dla zakresu licencji, które ICM renegocjował w kwietniu 2022 r. zgodnie z wytycznymi MEiN z 30 marca 2022 r. o zamrożeniu cen dewizowych w nowych umowach na licencje konsorcyjne oraz obniżeniu cen licencji krajowych.

Zakres zasobów dostępnych w ramach licencji konsorcyjnych nie zmienił się przy zamrożeniu cen, ale w niektórych przypadkach zmniejszeniu uległa liczba artykułów otwartych publikowanych w ramach licencji, patrz informacje w opisach programów publikowania otwartego. Zwracamy uwagę, że niektóre programy są zwieszone do czasu podpisania nowej umowy licencyjnej, co jest zaznaczone w opisach. Ograniczony zakres licencji krajowej Wiley obejmuje dostęp do 491 czasopism bez programu publikowania, w tym 469 czasopism o największej liczbie pobranych artykułów w Polsce w 2021 r. plus 22 czasopisma dostępne w pakietach z tytułami z pierwszej grupy. Wszystkie instytucje mają już obecnie dostęp do ograniczonej kolekcji Wiley. W licencji krajowej Springer lista dostępnych czasopism pozostaje bez zmian, ale program publikowania zostanie ograniczony do ok. 1300 artykułów w 2022 r. Program ten zostanie uruchomiony po akceptacji przez MEiN i mamy nadzieję, że nastąpi to w połowie czerwca 2022 r. W przypadku licencji krajowej Elsevier nie wiemy jeszcze, jaki będzie zakres dostępu do czasopism i/lub programu publikowania. Na razie wydawca utrzymuje dostęp krajowy do czasopism w zakresie licencji z 2021 r. oraz kontynuuje program publikowania Elsevier zgodnie z komunikatem z dnia 20.01.2022. Ograniczenie kosztu licencji na czasopisma Elsevier może wiązać się z koniecznością wykreślenia kolejnych podkolekcji tematycznych, o wyborze których będzie musiał zdecydować MEiN. ICM nie przewiduje wykreślenia czasopism z grup Cell i Lancet. Mamy nadzieję, że zakres licencji Elsevier wyjaśni się do końca czerwca 2022 r. Licencje krajowe na czasopisma Science i Nature oraz bazy danych Scopus, SciVal, WoS i InCites jak również udział Polski w programie SCOAP3 będą kontynuowane bez zmian. Nowe formularze zgłoszeń do licencji krajowych zostaną opublikowane po ustaleniu wiążących zasad dostępu o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Ponadto informujemy, że ICM zakończył zbieranie od uczestników porozumień na przeprowadzenie zamówień licencji konsorcyjnych na 2022 r. Porozumienia, które były przysłane do ICM w wersji elektronicznej, zostały już odesłane do uczestników z kontrasygnatą ICM, z wyjątkiem licencji OUP. Porozumienia OUP oraz porozumienia w wersji papierowej do innych licencji zostaną odesłane w najbliższych dniach. ICM rozpocznie teraz formalne postępowania z wykonawcami (wydawcami lub ich agentami) na zamówienia licencji w trybie z wolnej ręki. W połowie czerwca ICM udostępni uczestnikom pierwsze dokumenty z tych postępowań, w tym m. in. wnioski na zamówienia, kopie zaproszeń do negocjacji oraz teksty umów wynegocjowanych z wykonawcami. ICM będzie mógł podpisać umowy z wykonawcami po zawarciu umowy pomiędzy MEiN i Uniwersytetem Warszawskim na finansowanie licencji WBN w 2022 r. Przypominamy, że w konsorcjach AIP, APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD, OUP i Passport planowane jest podpisanie umowy głównej pomiędzy ICM i wykonawcą oraz umów indywidualnych pomiędzy każdym uczestnikiem z osobna a wykonawcą. W konsorcjach ProQuest i Reaxys planowane jest podpisanie tylko umowy pomiędzy ICM i wykonawcą, a ICM będzie rozliczał się z uczestnikami na podstawie porozumień. Ponadto przypominamy, że licencje ACS, CAS, IEEE, IOP oraz TF są kontynuowane na podstawie starych zamówień wieloletnich, patrz informacje w komunikacie z dnia 07.04.2022.

Komunikat z 7 kwietnia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2022 r. odbyło się spotkanie ICM z władzami Ministerstwa Edukacji i Nauki, na którym został omówiony plan finansowania programu WBN w 2022 r. Ministerstwo poinformowało, że nie jest w stanie zapewnić środków w wysokości wnioskowanej przez ICM na kontynuację wszystkich dotychczasowych licencji z uwzględnieniem wzrostów cen oczekiwanych przed wydawców, aktualnego ryzyka wahań kursów walut oraz konieczności stosowania z ostrożności podstawowej stawki VAT dla e-czasopism kupowanych przez ICM bezpośrednio od wydawców zagranicznych. Tym bardziej brakuje środków na rekomendowane przez ICM oraz szereg przedstawicieli środowiska naukowego przywrócenie dostępu do pełnej kolekcji czasopism Freedom w ramach licencji krajowej Elsevier oraz uruchomienie programu publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Wiley. Ministerstwo zdecydowało, że wszystkie licencje krajowe i konsorcyjne będą kontynuowane w 2022 r., ale ich koszt musi zostać ograniczony. W szczególności Ministerstwo oczekuje, że ceny licencji konsorcyjnych, które mają być kupowane w 2022 r. na podstawie nowych umów, zostaną zamrożone na poziome z 2021 r., natomiast koszty trzech największych licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley zostaną znacząco zmniejszone, tak aby dopasować całkowity koszt licencji WBN w 2022 r. do całkowitej kwoty dofinansowania zaplanowanej przez MEiN. Niestety ograniczenie kosztów tych licencji może się wiązać z ograniczeniem zakresu dostępnych tytułów i ograniczeniem liczby artykułów w programach publikowania otwartego. ICM nie może jednak udzielić na razie żadnych bardziej szczegółowych informacji, bo Ministerstwo nie określiło szczegółowych wytycznych i oczekuje od wydawców propozycji do negocjacji. Jeśli oferty licencji konsorcyjnych i krajowych uda się uzgodnić z wydawcami i Ministerstwem przed końcem kwietnia br, to umowa pomiędzy Ministerstwem a UW o finansowaniu programu WBN w 2022 r., będzie mogła być podpisana w końcu maja 2022 r.

W dniu 31 marca 2022 r. wszyscy wydawcy zostali poinformowani przez ICM o planach i wytycznych Ministerstwa oraz poproszeni o zaakceptowanie zamrożenia cen lub przedstawienie ograniczonych ofert przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do licencji tymczasowo do 31 maja 2022 r. Jednocześnie ICM uruchomił procedury zamówień publicznych tak, aby było możliwe podpisanie wszystkich nowych umów z Wydawcami zaraz po podpisaniu umowy o finansowaniu z Ministerstwem, czyli prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca br. Wszyscy uczestnicy licencji konsorcyjnych kupowanych na podstawie nowych umów (AIP, APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD, OUP, Passport, ProQuest i Reaxys) zostali już poproszeni o podpisanie „Porozumienia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” w terminie 15-20 kwietnia w zależności od licencji. Po zebraniu wszystkich porozumień ICM rozpocznie postępowania z wolnej ręki poprzez wysłanie zaproszeń do wydawców lub ich wyłącznych agentów. W porozumieniach są określone szacunkowe koszty zamówienia wynikające z dotychczasowych ofert wydawców i deklaracji uczestników, ale przewidziana jest także możliwość zmniejszenia tych kosztów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Dalsze etapy postępowania aż do podpisania umów są opisane w porozumieniach. W tym roku nie będzie postępowań na zamówienia licencji ACS, CAS, IEEE, IOP oraz TF, które są kontynuowane na podstawie zamówień wieloletnich. W przypadku ACS, CAS i IOP uczestnicy zostali tylko poproszeni o podpisanie nowych rocznych umów konsorcyjnych z ICM, a składki na te licencje będą pobierane od uczestników przez ICM po podpisaniu umowy o finansowaniu z Ministerstwem. W przypadku IEEE i TF uczestnicy powinni podpisać nowe umowy roczne z firmą Ebsco.

ICM będzie także zbierał nowe zgłoszenia i upoważnienia od instytucji korzystających z licencji krajowych Elsevier, Wiley, Sprigner Nature i Science, ale odpowiednie formularze zostaną udostępnione dopiero po wynegocjowaniu nowych umów.

Programy publikowania otwartego działają na razie wedle wcześniejszych ustaleń. Program Elsevier jest kontynuowany na zasadach z roku 2021 na podstawie jednostronnej decyzji Wydawcy. Program Springer jest wciąż zawieszony, ale mamy nadzieję, że uda się go uruchomić przed końcem kwietnia jak tylko zostanie uzgodniona nowa oferta. Niestety wobec wymaganego ograniczenia kosztów nie ma na razie możliwości uruchomienia programu publikowania otwartego Wiley. W ramach licencji ACS i IOP działają już programy z nowymi pulami artykułów na 2022 r. W programach IEEE i TF nie jest planowane dofinansowanie nowych depozytów na 2022 r., ale niektóre instytucje mają jeszcze niewykorzystane depozyty z 2021 r. oraz mogą zamawiać nowe depozyty bez dofinansowania. Programy CUP, Emerald, LWW i OUP zostaną wznowione po podpisaniu nowych umów, prawdopodobnie z możliwością retroaktywacji artykułów opublikowanych od początku 2022 r.

Komunikat z 14 lutego 2022 r. o zamknięciu programu OA Springer

Uprzejmie informujemy, iż liczba dostępnych artykułów w programie publikowania otwartego Springer została osiągnięta i program w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty. Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r.

Komunikat z 20 stycznia 2022 r. o programie publikowania otwartego Elsevier
wersja uzupełniona 25 lutego 2022 r.

Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Z programów Elsevier A i B mogą korzystać wszystkie instytucje, które do końca 2021 r. zarejestrowały się do licencji Elsevier i założyły konta do administrowania programem publikowania. Program A (publikowanie bez opłaty) jest przeznaczony dla artykułów wysłanych do recencji w 2022 r., a program B (publikowanie na koszt autora ze zniżką) dla artykułów wysłanych do recenzji w 2021 r. Przypominamy, że udział w programie A lub B jest oferowany autorowi w trakcie wypełniania przez niego formularza Rights and Access, co następuje po procesie recenzji i po akceptacji artykułu do publikacji przez redakcję. Pozostałe zasady programów Elsevier także nie uległy na razie zmianie, patrz opis.

Programy A i B działają na razie tymczasowo do czasu uzgodnienia przez wydawnictwo Elsevier oraz ICM nowej umowy licencyjnej na 2022 r., której zakres będzie zależał od decyzji MEiN o budżecie WBN 2022, a ta nie została jeszcze podjęta. Mamy nadzieję, ale nie możemy na razie zagwarantować, że autorzy, którzy wysyłają dopiero artykuły do recenzji lub są w trakcie procesu recenzyjnego, będą mieli dostęp do programów przy wypełnianiu formularza Rights and Access.

Komunikat z 5 stycznia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki na opłaty za licencje krajowe w listopadzie i grudniu 2021 r. oraz dopłatę VAT, co pozwoliło dokończyć zakupy ubiegłorocznych licencji WBN. Jednocześnie MEiN potwierdziło zlecenie ICM UW realizacji zadania związanego z prowadzeniem WBN w 2022 roku, przy czym budżet na dofinansowanie licencji w 2022 r. ma zostać dopiero doprecyzowany. ICM przedstawił wstępny kosztorys licencji na początku grudnia 2021 r., a MEiN uznał, że koszt całkowity musi zostać ograniczony. ICM ma nadzieję, że nowy budżet zostanie uzgodniony w styczniu lub najpóźniej w lutym 2022 r. i będzie obejmował wszystkie dotychczasowe licencje konsorcyjne oraz krajowe bez zmiany poziomów dofinansowania. Niestety może okazać się konieczne ograniczenie kosztów licencji krajowych, co może pociągać za sobą konieczność ograniczenia zakresu udostępnianych kolekcji i/lub liczby artykułów w programach publikowania otwartego. Mamy nadzieję, że uda się utrzymać zakres wszystkich licencji konsorcyjnych wraz z programami publikowania, z zastrzeżeniem, że nowe przedpłaty na publikowanie w licencjach IEEE i Taylor & Francis prawdopodobnie nie będą objęte dofinansowaniem. Wynika to z faktu, że model finansowania dostępu i publikowania w tych dwu licencjach jest na razie mniej korzystny niż w pozostałych. ICM ma nadzieję, że nowa umowa na finansowanie z MEiN oraz nowe umowy z wydawcami zostaną zawarte w marcu lub kwietniu 2022 r. Powyższe informacje zostały przekazane w listach intencyjnych rozesłanych przez ICM do wydawców 31 grudnia 2021 r. Wydawcy licencji konsorcyjnych otrzymali także spisy instytucji, które zadeklarowały udział w licencjach w 2022 r.

Przypominamy, że licencja krajowa Web of Science wraz z InCites oraz licencje konsorcyjne ACS, IOP CAS SciFinder, IEEE i Taylor & Francis są kontynuowane w 2022 r. na podstawie umów wieloletnich zawartych przez ICM z wydawcami lub przedstawicielami wydawców w poprzednich latach. Umowy te są kontynuowane warunkowo, przy założeniu, że MEiN zagwarantuje dofinansowanie przed końcem marca 2022 r. Uczestnicy konsorcjów ACS, IOP i CAS SciFinder otrzymają w najbliższym czasie z ICM nowe umowy konsorcyjne na 2022 r., a uczestnicy konsorcjów IEEE i Taylor & Francis powinni podpisać nowe umowy na 2022 r. z przedstawicielem wydawców. Pozostałe licencje konsorcyjne tj. AIP, APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD, OUP, Passport, ProQuest i Reaxys będą kupowane na podstawie nowych umów i uczestnicy tych licencji otrzymają w najbliższym czasie z ICM porozumienia do przeprowadzenia wspólnych zamówień publicznych. ICM będzie także zbierał nowe zgłoszenia i upoważnienia od instytucji korzystających z licencji krajowych Elsevier, Wiley, Sprigner Nature i Science, ale odpowiednie formularze zostaną udostępnione dopiero po wynegocjowaniu nowych umów.

W chwili obecnej działa program publikowania otwartego w czasopismach Springer w ramach puli z 2021 r., z której po 31 grudnia 2021 r. pozostało jeszcze do wykorzystania ok. 150 artykułów. Ponadto niektóre instytucje mają jeszcze niewykorzystane przedpłaty w programach IEEE i Taylor & Francis. W ramach licencji ACS i IOP działają już programy z nowymi pulami artykułów na 2022 r. Działa także program Elsevier B (publikowanie na koszt autora za zniżką) dla artykułów wysłanych w 2021 r. lub wcześniej. Nowe pule programów Elsevier A i Springer zostaną dopiero określone w trakcie negocjacji z wydawcami i zostaną uruchomione po podpisaniu nowych umów. ICM ma nadzieję, że w 2022 r. zostanie uruchomiony także program Wiley. Programy CUP, Emerald, LWW i OUP zostaną wznowione po podpisaniu nowych umów. Instytucje mogą także zamawiać nowe przedpłaty w programach IEEE i Taylor & Francis bez dofinansowania, ale są one powiązane z licencją na dostęp, więc korzystanie z tych przedpłat będzie możliwe dopiero po zagwarantowaniu przez MEiN środków na dofinansowanie licencji na dostęp w 2022 r.

Komunikat z 30 listopada 2021 r. o zamknięciu programu A OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, iż liczba dostępnych artykułów w programie A publikowania otwartego Elsevier została osiągnięta i program A został zamknięty.

Komunikat z 16 listopada 2021 r. o finansowaniu licencji WBN w 2021 i 2022 r.

Zgodnie z komunikatem WBN z 4 maja 2021 r. dotacja przyznana przez MEiN w maju 2021 r. została wykorzystana na sfinansowanie m.in. kosztu licencji krajowych Cell, Elsevier, Nature, Science, Scopus/Scival, Springer, Wiley oraz Web of Science/Incites w okresie od stycznia do października 2021 r. W październiku 2021 r. ICM poprosił wydawców o kontynuowanie tych licencji bez gwarancji finansowania do czasu podjęcia przez MEiN decyzji w tej sprawie. W dniu 15 listopada 2021 r. Uniwersytet Warszawski otrzymał list od Ministra Edukacji i Nauki z informacją, że planowane jest sfinansowanie kosztów licencji krajowych w okresie listopad-grudzień 2021 r. Mamy nadzieję, że UW i MEiN w niedługim czasie podpiszą aneks do umowy na finansowanie WBN zapewniający środki na licencje krajowe w listopadzie i grudniu, a wydawcy utrzymają ciągły dostęp do zasobów w ramach licencji krajowych, jak również działanie programów publikowania otwartego Elsevier, Springer i Science Advances do końca 2021 r.

ICM ma także informacje, że MEiN planuje przeznaczyć na WBN w 2022 r. środki na poziomie dotacji z maja 2021 r. Oznacza to, że dotychczasowy zakres dofinansowywanych licencji krajowych i/lub konsorcyjnych musi zostać w jakiś sposób ograniczony przez MEiN, aby zapobiec pogłębianiu się deficytu w budżecie WBN, z którym borykamy się już od dwóch lat. ICM będzie się starał, aby przed końcem tego roku uzyskać od MEiN deklarację, jakie licencje i na jakim poziomie zostaną dofinansowane w 2022 r., oraz uzyskać mandat i wytyczne do negocjacji nowych umów z wydawcami. Niestety w tym roku kończą się dotychczasowe umowy na licencje krajowe Elsevier wraz Cell, Scopus, Springer, Nature i Wiley, a nowe umowy będą mogły być zawarte dopiero w 2022 r. po przyznaniu finansowania przez MEiN. ICM będzie się starał, aby w okresie przejściowym utrzymać co najmniej dostęp do zasobów licencji krajowych, ale programy publikowania Elsevier i Springer zostaną prawdopodobnie zawieszone do czasu podpisania nowych umów. ICM będzie także zabiegał o uruchomienie programu publikowania w ramach nowej umowy Wiley. Zwracamy także uwagę, że na razie nie ma podstaw formalnych do zamawiania dodatkowej prenumeraty drukowanej czasopism Elsevier, Springer i Wiley na 2022 r. po cenach głęboko obniżonych (DDP). ICM rekomenduje, aby instytucje zamawiające i agenci sprzedający prenumeratę drukowaną uzgodniły w swoich umowach dodatkowe rozwiązania pozwalające na uzależnienie ostatecznej ceny prenumeraty drukowanej w 2022 r. od tego, czy zostaną zawarte nowe umowy na dostęp do e-zasobów z prawem do DDP. ICM będzie się starał, aby DDP zostało w nowych umowach utrzymane.

Ze względu na bardzo dużą niepewność co do zakresu finansowania licencji w 2022 r. oraz nowe przepisy Prawa Zamówień Publicznych, ICM zmienił dotychczasowy coroczny harmonogram przygotowania licencji konsorcyjnych. Na razie ICM uzyskał od wydawców wstępne oferty na nowe umowy w 2022 r. i na podstawie tych ofert zbiera wstępne zgłoszenia uczestników. ICM zbiera również deklaracje kontynuacji od uczestników umów wieloletnich IEEE, T&F, ACS, IOP i CAS SciFinder, patrz zgłoszenia do licencji konsorcyjnych. W najbliższym czasie ICM przedstawi MEiN zestawienie warunków i szacunkowych kosztów wszystkich licencji konsorcyjnych i poprosi o wskazanie licencji, dla których będzie planowane dofinansowanie lub wskazanie dodatkowych warunków, pod jakimi mogą one uzyskać dofinansowanie. W przypadku licencji, które zostaną objęte planem dofinansowania, ale wymagają podpisania nowych umów, ICM wystąpi do wydawców z listami intencyjnymi i prośbą utrzymania ciągłego dostępu do zasobów dla zgłoszonych uczestników do czasu przyznania przez MEiN finansowania i podpisania nowych umów w 2022 r. Ewentualne programy publikowania wynikające z nowych umów (w tym CUP, Emerald, LWW i OUP, ale być może także nowe programy AIP i APS), będą uruchomione dopiero po podpisaniu tych umów. ICM przewiduje także podpisanie w grudniu 2021 r. lub na początku 2022 r. porozumień z uczestnikami na przeprowadzenie wspólnych postępowań na zamówienia publiczne dla nowych umów na licencje konsorcyjne. W przypadku licencji ACS i IOP programy publikowania będą kontynuowane bez przerwy w 2022 r., jeśli tylko MEiN zadeklaruje finansowanie tych licencji. W przypadku licencji IEEE i T&F programy także będą kontynuowane bez przerwy w 2022 r., ale do czasu przyznania przez MEiN finansowania na 2022 r. będą umożliwiały wykorzystanie tylko artykułów wykupionych i niewykorzystanych w 2021 r.

Komunikat z 26 października 2021 o aktualizacji prezentacji formularza Rights and Access dla programu OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, że pojawiły się uaktualnione prezentacje formularza Rights and Access dla programu A i B pilotażowego publikowania otwartego Elsevier (patrz wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa). Prosimy o zwrócenie uwagi, że bazują one na przykładzie czasopisma hybrydowego. Dla czasopism Open Access wydawca nie oferuje zmiany sposobu publikacji, co pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności APC przez autora w przypadku wyczerpania puli artykułów w programie A.

Komunikat z 16 września 2021 o programie OA Taylor & Francis

Uprzejmie informujemy, w sierpniu 2021 roku został uruchomiony program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Taylor & Francis. Wszelkie informacje dostępne są w sekcji Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021.

Komunikat z 21 lipca 2021 – artykuł o WBN w Forum Akademickim

W lipcu 2021 r. w Forum Akademickim nr 7-8/2021 ukazał się artykuł o WBN “Ile płacimy za dostęp?”

Komunikat z 4 maja 2021 o dofinansowaniu licencji 2021

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podpisał aneks do umowy pomiędzy MEiN oraz UW na finansowanie WBN w 2021 r. Spodziewamy się, że aneks zostanie kontrasygnowany w najbliższych dniach przez Ministra Edukacji i Nauki. Aneks ten obejmuje:

  1. Zakup licencji krajowych na rok 2021: czasopisma Cell i Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, czasopismo Nature, czasopismo Science (wraz z programem OA Science Advances), bazy Scopus, SciVal, Web of Science, InCites oraz składka Polski na program Scoap3 w 2021 r., przy czym przyznana na razie dotacja na licencje krajowe wystarcza na pokrycie kosztów co najmniej do 30 października 2021 r., ewentulanie kilka tygodni dłużej w zależności od kursów walut.
  2. Dofinansowanie zakupu licencji konsorcyjnych na rok 2021: ACS z OA, AIP, APS, CAS SciFinder, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, IEEE z OA, IOP z OA, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest, Reaxys i Taylor&Francis z OA, przy czym przyznana dotacja wystarcza na pokrycie planowanego dofinansowania licencji konsorcyjnych na cały rok 2021.

Gdy MEiN kontrasygnuje aneks na finansowanie, ICM rozpocznie podpisywanie umów z wydawcami lub agentami wydawców. Gotowe do podpisu są już nowe umowy na dofinansowanie konsorcjów Emerald, Knovel, LWW, Passport, OECD, ProQuest, Reaxys i aneksy do umów wieloletnich ACS, IOP oraz IEEE, a umowa CAS SciFinder nie wymaga aneksowania. W przygotowaniu są jeszcze nowe umowy na dofinansowanie AIP, APS, JSTOR, EMIS, CUP, OUP, Taylor&Francis oraz NPG. Mamy nadzieję, że wszystkie umowy zostaną podpisane do końca maja. ICM będzie sporządzał na bieżąco protokoły oraz ogłoszenia z postępowań dla podpisanych nowych umów i przewidujemy, że dokumenty te zaczną się pojawiać po 15 maja. Nowo podpisane umowy oraz dokumentacja z postępowań będą udostępniane do wglądu dla uczestników konsorcjów przez koordynatorów licencji konsorcyjnych. W przypadku umów wieloletnich zostaną udostępnione podpisane aneksy do tych umów oraz dokumentacja zamówień z 2020 r.

Po podpisaniu przez MEiN aneksu na finansowanie, ICM podpisze także umowy z uczestnikami konsorcjów koordynowanych bezpośrednio przez ICM, czyli: ACS, CAS SciFinder, IOP, ProQuest i Reaxys. ICM przewiduje wystawienie faktur na składki dla uczestników tych konsorcjów w 2. połowie maja. Uczestnicy konsorcjów koordynowanych przez wydawców lub agentów mogą rozpocząć podpisywanie swoich indywidualnych umów subskrypcyjnych z wydawcami lub agentami zaraz po udostępnieniu umów na dofinansowanie zawartych przez ICM z wydawcami lub agentami.

Komunikat z 29 marca 2021 o cenniku APC oraz dodatkowych opłatach “Page charges” w programie OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, że w informatorze o programie publikowania otwartego Elsevier w części “Które czasopisma, artykuły i opłaty są objęte programem?” zostały uzupełnione informacje o cenniku Article Processing Charge (APC) oraz o dodatkowych opłatach “Page charges” stosowanych w niektórych czasopismach.

Komunikat z 14 stycznia 2021 o licencjach i programach publikowania otwartego

Wszystkie dotychczasowe licencje krajowe oraz konsorcyjne na dostęp są kontynuowane od 1 stycznia 2021 r. na podstawie wcześniej zawartych umów wieloletnich lub na podstawie listów intencyjnych w tych przypadkach, w których jest planowane podpisanie nowej umowy po otrzymaniu dofinansowania na 2021 r. Dotychczasowe programy publikowania otwartego są także kontynuowane z wyjątkiem Emerlad, LWW i OUP, które zostały wstrzymane do czasu podpisania nowych umów, patrz szczegóły w zaktualizowanym informatorze o programach. ICM ma nadzieję, że dofinansowanie licencji na dostęp oraz programów publikowania zostanie przyznane do marca 2021 r. Planowane jest także uruchomienie porgramów publikowania w ramach licencji Taylor & Francis oraz AIP w roku 2021 r., a zasady tych programów są jeszcze negocjowane.

Komunikat z 10 grudnia 2020 o rozszerzeniu zakresu bazy ESCI

Zakres bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI) dostępny w ramach licencji krajowej Web of Science został rozszerzony o roczniki archiwalne 2005-2014. Dodatkowe roczniki zawierają blisko 2 mln rekordów pochodzących z ponad 7 tysięcy czasopism, w tym 30 tys. publikacji z co najmniej jednym polskim współautorem. ESCI indeksuje w szczególności 197 polskich czasopism naukowych, które znajdują się także na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Komunikat z 13 listopada 2020 o programach publikowania otwartego

W dniu dzisiejszym został wznowiony program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP. Natomiast ok. 15 listopada spodziewane jest wyczerpanie programu publikowania otwartego Springer na rok 2020.

Komunikat z 20 października 2020 o licencjach konsorcyjnych 2021

ICM rozpoczął zbieranie zgłoszeń do licencji konsorcyjnych 2021.

Komunikat z 6 i 8 października 2020 o możliwym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer

Zgodnie z komunikatem z 9 czerwca 2020 r. finansowanie licencji krajowych jest na razie zabezpieczone do 15 listopada 2020 r. W przypadku licencji krajowej Springer finansowanie obejmuje wyodrębnione koszty programu publikowania otwartego i zostało zabezpieczone w wysokości pokrywającej 1866 artykułów, co stanowi część proporcjonalną do okresu 10,5 miesiąca z całkowitej liczby 2133 artykułów zaplanowanych na 2020 r. Niestety nie udało się jeszcze uzyskać dodatkowego finansowania, a liczba 1866 opublikowanych artykułów została osiągnięta 8 października 2020 r. W tym momencie program publikowania Springer powinien zostać zawieszony.

W dniu 8 października wydawca zaoferował na własne ryzyko kontynuację programu do 21 października 2020 r., aby dać dodatkowy czas na rozmowy ICM z MNiSW w sprawie uzupełnienia finansowania. Niezależnie od wyniku rozmów, artykuły mogą być publikowane do 21 października w ramach programu. W przypadku, jeśli po 21 października dojdzie do zawieszenia programu, lub program zostanie wyczerpany, system MyPublication będzie oferował polskim autorom wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na koszt autora (standardowy “open choice”). Niestety Springer z powodów technicznych nie przewiduje na razie możliwości, aby artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu mogły zostać włączone do niego później. Więcej informacji o programie można znaleźć w informatorze oraz na stronie wydawcy.

Komunikat z 28 września 2020 o zmianach w programach publikowania otwartego

Zasady programu publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Elsevier zostały zaktualizowane. Zmiany dotyczą sposobu fakturowania za artykuły publikowane na koszt instytucji lub autora ze zniżką (tzw. program B). Zmiany te są na razie istotne dla instytucji, które uczestniczą w programie B w 2020 r. i założyły w tym celu konto administracyjne do weryfikacji artykułów zgłaszanych przez swoich autorów. Przypominamy jednak, że założenie takiego konta będzie niezbędne w 2021 r. do udziału w obu częściach A i B programu Elsevier. Podobny wymóg pojawi się od 2021 r. w programie Springer. ICM roześle do instytucji instrukcje w tej sprawie w pażdzierniku 2020 r. W dniu dzisiejszym została także opublikowana informacja o zawieszeniu programu publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP.

Komunikat z 9 czerwca 2020 o dofinansowaniu licencji 2020

W dniu 5 czerwca 2020 został podpisany aneks do umowy pomiędzy MNiSW oraz UW na finansowanie zadań WBN:

  1. zakup licencji krajowych na rok 2020: czasopisma Cell i Elsevier z publikowaniem otwartym (OA), Springer z OA, Wiley, czasopismo Nature, czasopismo Science z OA, bazy Scopus, SciVal, Web of Science, InCites oraz program Scoap3 (przy czym przyznana na razie dotacja na licencje krajowe wystarcza na pokrycie kosztów do ok. 15 listopada 2020 r. i powinna zostać zwiększona do tej daty),
  2. zakup w ramach licencji krajowych roczników archiwalnych bazy Emerging Sources Citation Index 2005-2014 oraz książek Springer z roczników pre-2004, 2006-2008 i 2012-2016,
  3. zakup licencji konsorcyjnych na rok 2020: ACS z OA, AIP/APS, CAS SciFinder, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, IEEE z OA, IOP z OA, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest, Reaxys i Taylor&Francis (dotacja na licencje konsorcyjne wystarcza na pokrycie planowanego dofinansowania wraz z OA na cały rok 2020).

ICM wraz z wydawcami wprowadza teraz odpowiednie zmiany zapisów o płatnościach do wcześniej przygotowanych umów na zakup licencji i umowy te będą podpisywane począwszy od 15 czerwca 2020 r. W okresie 15-26 czerwca ICM planuje udostępnić dokumentację (w tym umowy podpisane z wydawcami lub ich agentami, protokoły i ogłoszenia z postępowań) do wszystkich licencji konsorcyjnych, w szczególności tych, w których uczestnicy zawierają umowy indywidualne z wydawcami lub ich agentami. Obecnie ICM podpisuje umowy z uczestnikami konsorcjów ACS, CAS, IOP, ProQuest i Reaxys. Umowy te zostaną odesłane (pocztą lub emailowo zależnie od formy dokumentu) do uczestników w okresie 15-19 czerwca. ICM wystawi faktury na składki do tych licencji i prześle je emailowo do uczestników po otrzymaniu faktury od wydawcy i nie wcześniej niż 29-30 czerwca.

Komunikat z 28 kwietnia 2020 o dofinansowaniu licencji 2020

Wczoraj Uniwersytet Warszawski otrzymał drugie pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające zamiar przyznania dofinansowania na licencje w 2020 r. oraz informujące, że ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa przyznanie tego dofinansowania nie będzie możliwe w terminie 30 kwietnia i ulegnie dalszemu opóźnieniu. ICM zwróci się do wszystkich wydawców o utrzymanie dotychczasowych dostępów w ramach wszystkich licencji krajowych i konsorcyjnych oraz jednocześnie odroczenie terminu podpisania nowych umów lub potwierdzenia kontynuacji dotychczasowych umów wieloletnich do 15 czerwca 2020 r.

Komunikat z 17 kwietnia 2020 o kontach użytkowników

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu nowej strony o kontach użytkowników, które pozwalają na dostęp zdalny spoza sieci akademickiej do zasobów na serwerach wydawców i nie wymagają mechanizmów typu vpn, proxy, han lub logowania federacyjnego. Na stronie zgromadzone są na razie informacje dotyczące licencji krajowych, ale w najbliższych dniach będą sukcesywanie dodawane informacje o licencjach konsorcyjnych.

Komunikat z 27 marca 2020 o dofinansowaniu licencji 2020

Uniwersytet Warszawski otrzymał pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające zamiar przyznania dofinansowania na licencje w 2020 r. oraz informujące, że ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa przesunie się realizacja wielu zadań, w tym przyznanie tego dofinansowania. Jednocześnie mamy nieoficjalne sygnały, że dotacja może być przyznana w kwietniu 2020 r. W tej sytuacji ICM zwróci się do wszystkich wydawców o utrzymanie dotychczasowych dostępów w ramach wszystkich licencji krajowych i konsorcyjnych oraz jednocześnie odroczenie terminu podpisania nowych umów lub potwierdzenia kontynuacji dotychczasowych umów wieloletnich (Elsevier, Springer, Science) do 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy w odniesieniu do licencji konsorcyjnych, że następujące umowy z wydawcami są już przygotowane do podpisu: ACS, AIP/APS, CUP, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, Passport, ProQuest, Reaxys, Taylor&Franscis. Teksty umów są dostępne do wglądu dla uczestników konsorcjów u koordynatorów konsorcjów . Brakujące umowy CAS SciFinder, Emerald i OUP mają być przygotowane w najbliższym czasie. Umowa NPG będzie przygotowana po rozstrzygnięciu przetargu w połowie kwietnia 2020 r. W przypadku konsorcjów IOP, ProQuest i Reaxys koordynowanych bezpośrednio przez ICM do uczestników zostały już rozesłane do podpisu umowy konsorcyjne. Umowy konsorcyjne ACS i CAS SciFinder zostaną rozesłane w najblizszym czasie.

Komunikat z 22 stycznia 2020 o programie OA Elsevier
aktualizacja komunikatu z 16.01.2020

W dniu 15 stycznia 2020 pojawił się problem w programie pilotażowym publikowania otwartego Elsevier, polegający na tym, że formularz Rights and Access wyświetlał opcję publikowania otwartego na koszt autora zamiast na koszt programu. Wydaje się, że problem został usunięty w dniu 21 stycznia, ale Elsevier poprosił nas, aby poczekać do 24 stycznia na ostateczne wyjaśnienie. Autorów prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu formularza tak, aby omyłkowo nie wybrać opcji publikowania na koszt autora. Prawidłowa opcja powinna zawierać informację:

“As a corresponding author affiliated with a Polish institution I have opportunity to publish open access. I do not have to pay an Article Publishing Charge (APC). Upon validation, the agreement between Elsevier and the Polish national consortium will cover the APC according to the rules of the Open Access pilot program in Poland.”

Komunikat z 15 stycznia 2020 o licencjach konsorcyjnych 2020 i podatku VAT

W dniu dzisiejszym została opublikowana informacja Przygotowania zakupu licencji konsorcyjnych 2020 oraz informacja o podatku VAT.

Komunikat z 8 stycznia 2020 o programie OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, że program publikowania otwartego Elsevier 2019 został zakończony – pula 500 artykułów została wykorzystana. Autorzy, którzy zgłosili chęć zmiany sposobu publikownia na open access swoich publikacji wysłanych w roku 2019 i zmieścili się w niewykorzystanej dotąd puli, w najbliższych dniach otrzymają indywidualne wiadomości wraz z linkami do formularza, w którym będzie można zmienić sposób publikacji.

Komunikat z 30 grudnia 2019 o programie OA Elsevier

Uprzejmie informujemy, że w roku 2019 w programie publikowania otwartego Elsevier zostało wykorzystane 424 z 500 artykułów (stan na dzień 30 grudnia 2019 r.). ICM uzyskał zgodę Elsevier, aby pozostałe 76 artykułów wykorzystać na te artykuły, które były wysłane do czasopism w dowolnym momencie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 i zostały opublikowane w 2019 roku w modelu subskrypcyjnym. Na życzenie autorów artykuły te mogą zostać zamienione na open access w okresie do 30 stycznia 2020 lub do momentu wyczerpania pozostałej puli 76 artykułów (“kto pierwszy ten lepszy”). Zainteresowanych autorów prosimy o przesyłanie do ICM na adres wbn@icm.edu.pl DOI wybranych artykułów. Od 1 stycznia 2020 roku rusza program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020.

Komunikat z 14 grudnia 2019 o dofinansowaniu licencji na 2020 r.

W dniu 13 grudnia 2019 Uniwersytet Warszawski otrzymał pismo, w którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdza zamiar przyznania dofinansowania na:

  1. licencje krajowe na czasopisma Cell, Elsevier, Springer, Wiley, czasopismo Nature, czasopismo Science, bazy Scopus, SciVal, Web of Science i InCites oraz program Scoap3
  2. licencje konsorcyjne ACS, AIP/APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD/IEA, OUP, Passport, ProQuest, Reaxys, Taylor&Franscis.

ICM spodziewa się, że dofinansowanie to zostanie przyznane pomiędzy styczniem a marcem 2020 r. Licencje krajowe Cell, Elsevier, Springer, Nature, Science, Scopus i SciVal będą kontynuowane na podstawie wcześniej zawartych umów na lata 2019-2022, wraz z programami publikowania otwartego (OA) Elsevier, Springer i Science Advances, które będą działać od 1 stycznia. Dostęp do tych licencji zostanie przedłużony automatycznie od 1 stycznia 2020 r. dla wszystkich instytucji.

Po uzyskaniu dofinsowania ICM planuje podpisać nową roczną umowe Wiley bez OA, nowe umowy 3-letnie na Web of Science i InCites oraz Scoap3, oraz umowy na licencje konsorcyjne na 2020 r. W najbliższych dniach ICM wystosuje listy intencyjne do wydawców lub wyłącznych przedstawicieli wydawców licencji krajowych i konsorcyjnych z prośbą o zapewnienie dostępu do licencji od 1 stycznia 2020 r.do czasu przyznania dofinansowania przez MNiSW i podpisania umów.

Licencje Emerald oraz LWW będą obejmowały programy OA, ale same programy zostaną uruchomione dopiero po podpisaniu umów. Uruchomienie pozostałych programów OA, które są oferowane w ramach licencji konsorcyjnych, będzie zależało od ich dofinansowania przez MNiSW. W tym roku MNiSW nie mogło jeszcze zadeklarować, które programy będą dofinansowane, i ICM będzie się starał uzyskać decyzję MNiSW w tej sprawie już w styczniu 2020 r. W przypadku ograniczonych środków można się spodziewać, że w pierwszej kolejności zostaną dofinansowane bardziej korzystne oferty programów OA w licencjach ACS, IOP i CUP, a w drugiej kolejności IEEE, OUP i Taylor&Francis.  W przypadku ACS oraz CUP brana jest pod uwagę możliwość włączenia do programu OA artykułów, które zostaną opublikowane w modelu subskrypcyjnym pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a momentem uruchomienia programu (tzw. retroaktywacja). Nie jest planowane dofinansowanie rozszerzeń licencji: CEIC, ProQuest Ebrary, Proquest One Academic, Reaxys Medicinal Chemistry, ani nowych licencji konsorcyjncyh, które były zawarte we wniosku ICM na rok 2020 (ACM, PNAS, Notoria).

W najbliższych dniach ICM zakończy zbieranie zgłoszeń i upoważnień od uczestników licencji konsorcyjnych i w miarę możliwości jeszcze w tym roku rozpocznie procedury zamówień publiczych.

Komunikat z 22 listopada 2019 o licencjach konsorcyjnych 2020

W ostanich dniach została udostępniona druga część ofert licencji konsorcyjnych na rok 2020 i zgłoszenia do tych licencji zbierane są do 13 grudnia 2019. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o ofertach i instrukcją zgłoszeń.

Komunikat z 6 listopada 2019 o programach publikowania otwartego w 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

Komunikat z 30 września 2019 o licencjach konsorcyjnych 2020

ICM rozpoczął zbieranie zgłoszeń do licencji konsorcyjnych na rok 2020. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o ofertach i instrukcją zgłoszeń.

Komunikat z 29 sierpnia 2019 o programie publikowania otwartego ELsevier

Uprzejmie informujemy, że zostały już ustalone i wdrożone szczegółowe zasady pilotażowego programu publikowania otwartego Elsevier i program rusza 2 września 2019. W dniu dzisieszym opublikowany został pełny opis programu w informatorze WBN.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z planem przygotowania licencji konsorcyjnych na rok 2020, patrz zgłoszenia do licencji.

Komunikat z 31 maja 2019 o licencji krajowej Elsevier

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2019 r. została podpisana ostatnia z przewidzianych w roku 2019 umów na licencje krajowe dotycząca dostępu i publikowania otwartego w czasopismach Elsevier. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanymi opisami licencji krajowych w informatorze WBN. Przypominamy także, że wszystkie instytucje korzystające z licencji krajowych powinny do 7 czerwca 2019 r. przesłać nowe zgłoszenia.

Zaproszenie na seminarium WBN 8 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na seminarium WBN poświęcone nowym modelom licencyjnym na dostęp do czasopism i publikowanie otwarte, które odbędzię się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2019. Szczegółowe informacje oraz rejestracja uczestników znajdują się na stronie akademia.icm.edu.pl.

Komunikat z 15 lutego 2019 o negocjacjach licencji krajowych

Informacja dyrektora ICM dr. Marka Michalewicza dla KRASP i KDBASP o dotychczasowym przebiegu i wynikach negocjacji w sprawie zakupu licencji krajowych Wirtualnej Biblioteki Nauki na rok 2019.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył Interdyscyplinarnemu Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) zadanie negocjowania dostępu, cen i warunków oraz przygotowania i zawarcia umów na rok 2019 ze wszystkimi wydawcami publikacji naukowych oraz baz bibliometrycznych które należą do grupy tzw. Licencji krajowych. Wśród tych wydawców znajdują się m.in. Springer Nature, Elsevier, Wiley, Clarivate i Science.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażając w liście do Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 zamiar finansowania WBN na rok 2019 zaznaczył jednocześnie, że warunki realizacji tego zadania powinny „odnosić się do zmian zachodzących w związku z wprowadzeniem Planu S oraz opierać się na międzynarodowych rozwiązaniach i kierunkach”.

Narodowe Centrum Nauki jest jednym z inicjatorów Koalicji S (cOAlition S) i we wrześniu 2018 zadeklarowało udział w realizacji Planu S, który wymaga aby począwszy od 2020 roku wszystkie publikacje badawcze powstałe w wyniku finansowania ze środków publicznych były publikowane w czasopismach lub na platformach ściśle spełniających kryteria Otwartego Dostępu (Open Access – OA).

Od listopada 2018 r. ICM prowadził negocjacje z wydawnictwami Elsevier, Springer Nature, Wiley, Science i Clarivate, dla których dotychczasowe licencje krajowe obowiązywały do końca roku 2018. W przypadku wszystkich wydawnictw z wyjątkiem Elsevier udało się przed końcem roku 2018 wynegocjować satysfakcjonujące oferty na rok 2019. W szczególności, w przypadku czasopism Springer udało się wynegocjować nową umowę transformacyjną tzw. „read&publish” na lata 2019-2021, pozwalającą doprowadzić do realizacji planu S. Podobna transformacja planowana jest z wydawnictwem Wiley od roku 2020. ICM będzie mógł podpisać umowy z wydawcami na wszystkie wyżej wymienione licencje po uzyskaniu formalnego zlecenia oraz gwarancji finansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co spodziewane jest na przełomie lutego i marca 2019.

W przypadku wydawnictwa Elsevier udało się dotąd wynegocjować ofertę na bazę Scopus wraz z narzędziem SciVal oraz zupełnie nową licencję krajową na komplet 19 czasopism z kolekcji Cell Press. Licencja na Cell Press będzie uwzględniała zwrot przez wydawcę do instytucji opłat za indywidulne subskrypcje czasopism z tej kolekcji w roku 2019.

Niestety pomimo pięciu intensywnych rund negocjacyjnych z Elsevier w listopadzie i grudniu 2018 Elsevier nie był w stanie przedstawić satysfakcjonującej oferty na czasopisma Freedom Collection wraz z czasopismami z grupy Lancet. Celem tych negocjacji było przede wszystkim włączenie do umowy możliwości publikowania otwartego dla polskich autorów oraz obniżenie kosztu dostępu do czasopism Elsevier, który stanowi olbrzymie obciążenie dla budżetu WBN.

ICM już pod koniec roku 2018 w czasie ostatnich spotkań negocjacyjnych wyraził wolę i gotowość do dalszych rozmów w sprawie osiągnięcia jak największej zgodności nowej umowy z Planem S i możliwości włączenia do subskrypcji Elsevier Freedom Collection/Lancet możliwości publikowania w modelu Open Access przez polskich autorów natychmiast po zakończeniu prac nad umową z Elsevier obejmującą dotychczas wynegocjowany pakiet licencji Cell, Scopus i SciVal. Praca nad sfinalizowaniem tej umowy właśnie trwa.

Komunikat z 31 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zamiar kontynuacji finansowania dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliometrycznych o największym zasięgu międzynarodowym. Na tej podstawie ICM wystosował listy intencyjne do wydawców w celu utrzymania dostępu krajowego do czasopism Elsevier, Springer (wraz z programem Open Choice), Wiley, Science i Nature oraz baz danych Scopus i Scival do czasu podpisania nowych umów na rok 2019. Zawarcie tych umów będzie możliwe po formalnym zagwarantowaniu finansowania przez Ministerstwo. ICM przedłużył także na rok 2019 umowy na dostęp krajowy do baz Web of Science i InCites. Wszystkie instytucje, które do roku 2018 zarejestrowały się do korzystania z wyżej wymienionych licencji będą miały automatycznie przedłużony dostęp od 1 stycznia 2019. Ewentualne formalności (upoważnienia do nowych umów) będą załatwiane w późniejszym terminie. Ponadto informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki na zakup e-książek Springer z rocznika 2018, co pozwoli utrzymać w roku 2019 krajowy dostęp do wszystkich anglojęzycznych e-książek Springer, w tym roczników zakupionych oraz roczników dostępnych testowo wraz z rocznikiem 2019.

Komunikat z 17 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że ICM podpisał już umowy z wydawcami lub agentami wydawców na dofinansowanie następujących konsorcjów w roku 2019: AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, OUP i T&F. Ogłoszenia i protokoły z postępowań do tych umów zostaną udostępnione na początku stycznia 2019 roku. ICM podpisał także załącznik aktualizacyjny na rok 2019 do umowy IEEE 2017-2019. W terminie do 21 grudnia powinny zostać jeszcze podpisane umowy Emerald i NPG, a umowa Passport będzie podpisana na początku stycznia.

W przypadku licencji ACS, IOP, Proquest i Reaxys ICM czeka do 21 grudnia na podpisanie umów konsorcyjnych przez uczestników, którzy jeszcze tego nie zrobili. ICM będzie podpisywał umowy z tymi wydawcami na początku stycznia 2019 roku. W przypadku konsorcjum CAS Scifinder nie jest jeszcze gotowy tekst umowy pomiędzy CAS i ICM, sprawa ta będzie finalizowana w styczniu 2019 roku. W przypadku konsorcjum Math nie jest jeszcze rozpoczęte postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż czekamy na list o wyłączności od producenta.

Komunikat z 29 listopada 2018

Uprzejmie informujemy, że dotacja przyznana przez MNiSW w lipcu 2018 jest wystarczająca dla pokrycia planowanego dofinansowania wszystkich zgłoszonych w październiku 2018 subskrypcji na rok 2019 w ramach kontynuowanych licencji konsorcyjnych ACS, AIP/APS, CAS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IEEE, IOP, Knovel, LWW, Math, NPG, OECD/IEA, OUP, Proquest, Reaxys i Taylor-Francis. ICM nie przewiduje uzyskania dofinansowania innych licencji konsorcyjnych na rok 2019.

Trwają postępowania zamówień publicznych na licencje konsorcyjne 2019, w tym postępowanie przetargowe dla NPG oraz postępowania z wolnej ręki dla wszystkich pozostałych licencji z wyjątkiem licencji IEEE, dla której obowiązuje umowa na lata 2017-2019 podpisana w 2017 r., oraz licencji Math, dla której postępowanie nie zostało jeszcze rozpoczęte ze względu na opóźnienie listu o wyłączności od producenta.

Umowy AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, LWW, OUP i T&F na rok 2019 zostały już podpisane i są dostępne wraz z wcześniejszymi dokumentami z postępowań (zatwierdzony wniosek na zamówienie, powołanie komisji, zaproszenie do negocjacji oraz zawiadomienie Prezesa UZP w przypadku zamówień nadprogowych) pod adresem wbn@icm.edu.pl oraz u koordynatorów konsorcjów, patrz dane kontaktowe na stronie Zgłoszenia do licencji konsorcyjnych i dokumentacja. W najbliższym czasie zostaną także sporządzone i udostępnione ogłoszenia i protokoły z tych postępowań.

Umowy Knovel, NPG, OECD, Passport i Emerald oraz załącznik aktualizacyjny na rok 2019 do umowy IEEE 2017-2019 zostaną podpisane w najbliższym czasie. W przypadku licencji ACS, IOP, Proquest, Reaxys ICM rozesłał umowy konsorcyjne do uczestników. Umowy te powinny zostać podpisane i odesłane do ICM do 14 grudnia 2018, po czym ICM podpisze umowy z wydawcami. Umowa konsorcyjna CAS zostanie rozesłana do uczestników w dniu dzisiejszym, ale nie jest jeszcze uzgodniony tekst umowy pomiędzy ICM i producentem.

Ponadto we wrześniu ICM złożył do MNiSW o finansowanie na rok 2019 licencji krajowych na czasopisma Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Nature i Science, bazy danych Incites, Scival, Scopus i Web of Science oraz program SCOAP3. Mamy nadzieję, że MNiSW potwierdzi zamiar finansowania tych licencji przed końcem roku 2018.

Komunikat z 4 października 2018

Uprzejmie informujemy o rozszerzeniu licencji InCites na wszystkie instytucje zarejestrowane w licencji krajowej Web of Science, patrz Informator. Licencja obowiązuje na razie do 30 grudnia 2018 roku, ale ICM stara się o jej kontunuację w roku 2019.

Komunikat z 6 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy, że MNiSW przyznało finansowanie kontynuowanych licencji konsorcyjnych na rok 2019, w tym: ACS, AIP/APS, Chemical Abstracts, CUP, Emerald, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, Math, OECD, OUP, Passport, Proquest, Reaxys i Taylor & Francis. Przyznane środki są wystarczające na utrzymanie dotychczasowego poziomu dofinansowania przy obecnych kursach walut i przy obecnej liczbie instytucji uczestniczących w konsorcjach. W przypadku istotnego wzrostu kursów walut lub liczby instytucji ICM będzie występował o zwiększenie dofinansowania w październiku 2018. MNiSW nie podjęło jeszcze decyzji, ani pozytywnej, ani negatywnej, w sprawie nowych licencji.

Komunikat z 11 lipca 2018

W okresie od 11 lipca do 10 października 2018 ICM prowadzi nabór uczestników licencji konsorcyjnych: ACS, AIP/APS, Chemical Abstracts, CUP, Emerald, EMIS, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, Math, OECD, OUP, Passport, Proquest, Reaxys i Taylor & Francis na rok 2019, patrz Zgłoszenia do licencji konsorcyjnych. Mamy nadzieję, że MNiSW przyzna dofinansowanie dla tych licencji nie później niż w październiku 2018. ICM wnioskował także o dofinansowanie nowych licencji ProQuest Ebook Central, ACM oraz PNAS, ale mają one niższy priorytet i będą ewentualnie dofinansowane w drugiej kolejności. Na razie ICM przyjmuje tylko zgłoszenia do zakupu ProQuest Ebook Central bez dofinansowania w ramach konsorcjum ProQuest, a nabór do licencji ACM i PNAS zostanie uruchomiony dopiero po ewentualnym przyznaniu dofinansowania.

Komunikat z 28 marca 2018

Uprzejmie informujemy, że MNiSW przyznało finansowanie licencji krajowych na rok 2018, w tym: czasopisma Elsevier, Springer z programem Open Choice, Wiley, Nature, Science, bazy Scopus, Web of Science, SciVal, InCites oraz program Scoap3. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami licencja InCites obejmuje na razie 79 instytucji, ale zostały podjęte starania o jak najszybsze rozszerzenie tej licencji na wszystkie instytucje. Decyzja MNiSW nie obejmuje zakupu e-książek Springer planowanych na rok 2018 oraz dofinansowania licencji konsorcyjnych 2019, ale spodziewamy się, że zadania te będą przedmiotem dalszych decyzji do końca bieżącego roku. ICM planuje przeprowadzenie naboru do licencji konsorcyjnych 2019 w okresie od lipca do 10 października br.

Komunikat z 17 stycznia 2018

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały postępowania w sprawie zamówień publicznych licencji AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, OUP i Taylor-Francis 2018. Dokumentacja z tych postępowań jest dostępna u koordynatorów konsorcjów oraz pod adresem wbn@icm.edu.pl. W ostatnich dniach zostały podpisane przez ICM i wysłane do kontrasygnaty wydawców umowy na dofinansowanie licencji Emerald, Passport i Reaxys. Umowy z ACS, IOP i Proquest powinny zostać podpisane w najbliższym czasie, po uzupełnieniu ostatnich umów konsorcyjnych od uczestników oraz dokumentacji z ACS i IOP.

Ponadto informujemy, że wydawcy powinni dostarczyć statystyki z roku 2017 do końca stycznia 2018 i planujemy ich publikację na stronie WBN do 9 lutego 2018.

Komunikat z 8 stycznia 2018

Uprzejmie informujemy, że licencje krajowe Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science zostały przedłużone na rok 2018 z zastrzeżeniem, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przyznanie środków na te licencje do 30 marca 2018. W przypadku, gdyby zabrakło środków na pokrycie kosztów licencji na okres do końca roku, licencje mogą zostać zakończone wcześniej, co jednak uważamy za bardzo mało prawdopodobne. Ponadto zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus), a licencja krajowa Springer została rozszerzona, tak że obecnie pozwala na dostęp do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Informujemy ponadto, że ICM zawarł w końcu grudnia 2017 umowy z wydawcami lub przedstawicielami wydawców na dofinansowanie konsorcjów AIP/APS, CUP, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, OECD/IEA, OUP i Taylor-Francis 2018. Umowy te są już dostępne, a ogłoszenia oraz protokoły z zakończenia zamówień tych licencji będą udostępniane dla uczestników konsorcjów najpóźniej od 12 stycznia 2018 poprzez koordynatorów lub będzie je można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl. Licencja IEEE jest dofinansowana w ramach umowy trzyletniej 2017-2019. Pozostałe licencje konsorcyjne są na razie kontynuowane na zasadzie testu. Umowy na dofinansowanie konsorcjów Emerald i Passport zostaną zawarte po uzupełnieniu przed wydawców dokumentów do zamówień. Umowy na zakup licencji konsorcyjnych ACS, IOP, Proquest i Reaxys zostaną zawarte po wpłynięciu do ICM umów konsorcyjnych od wszystkich uczestników. Zamówienie Math zostanie uruchomione w styczniu 2018. Zamówienie NPG będzie zrealizowane w lutym 2018 po zakończeniu przetargu.

Komunikat z 14 grudnia 2017

Uprzejmie informujemy, że dotacja przyznana przez MNiSW w lipcu 2017 jest wystarczająca dla pokrycia 50% dofinansowania wszystkich zgłoszonych do 10 października 2017 subskrypcji na rok 2018 w ramach kontynuowanych licencji konsorcyjnych ACS, AIP/APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IEEE, IOP, Knovel, LWW, Math, NPG, OECD/IEA, OUP, Proquest, Reaxys i Taylor-Francis. MNiSW nie zgodził się natomiast na dofinansowanie nowych rozszerzeń licencji, w tym nowych tytułów APS, IOP i OUP, rozszerzenia Professional do bazy EMIS, rozszerzenia o pełne teksty prac doktorskich oraz książki w licencji Proquest, ani bazy Reaxys Medicinal Chemistry. Rozszerzenia te mogą być kupione w ramach zamówienia konsorcyjnego, ale bez dofinansowania.

W 1. połowie grudnia 2017 ICM rozpoczął postępowania na zamówienia: ACS, AIP/APS, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IOP, Knovel, LWW, OECD/IEA, Proquest i Reaxys. Postępowania na zamówienia CUP, OUP, NPG, Taylor-Francis i Math rozpoczną się w najbliższych dniach, przy czym w przypadku zamówienia NPG konieczny będzie przetarg ze względu na niedostateczne podstawy do trybu “z wolnej ręki”, który jest stosowany do pozostałych zamówień. W przypadku IEEE nie ma nowego postępowania, gdyż podpisywany będzie tylko załącznik aktualizacyjny do umowy 3-letniej pomiędzy ICM i przedstawicielem wydawcy. W momencie rozpoczęcia postępowania ICM umieszcza skan pierwszej części dokumentacji (zatwierdzony wniosek na zamówienie, powołanie komisji, zaproszenie do negocjacji oraz zawiadomienie Prezesa UZP w przypadku zamówień nadprogowych) na serwerze, a link do dokumentacji jest udostępniany uczestnikom przez koordynatora konsorcjum. Lista kontaktów do koordynatorów jest dostępna tutaj. Uczestnicy konsorcjów mogą także otrzymać linki do dokumentacji pod adresem wbn@icm.edu.pl.

ICM planuje podpisanie do 22 grudnia 2017 umów z wydawcami lub przedstawicielami wydawców na dofinansowanie konsorcjów AIP/APS, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, Knovel, OECD/IEA, CUP, OUP, LWW i Taylor-Francis 2018. Skany podpisanych umów zostaną niezwłocznie udostępnione dla uczestników konsorcjów w podobny sposób jak pierwsza część dokumentacji z postępowania. Do połowy stycznia 2018 zostaną sporządzone i udostępnione protokoły i ogłoszenia tych zamówień.

W przypadku konsorcjów koordynowanych bezpośrednio przez ICM (ACS, IOP, ProqQeust i Reaxys) ICM przesłał w listopadzie 2017 umowy konsorcyjne do uczestników i po ich podpisaniu przez wszystkich uczestników ICM podpisze umowy z wydawcami, co jest spodziewane na koniec grudnia lub początek stycznia 2018, a następnie sporządzi protokoły i ogłoszenia zamówień. Umowa konsorcyjna Math 2018 zostanie przesłana do uczestników w najbliższych dniach, a postępowanie zostanie przeprowadzone w styczniu 2018.

Ponadto w ostatnich dniach MNiSW poinformowało ICM o planowanym dofinansowaniu w roku 2018 wszystkich dotychczasowych licencji krajowych, czyli Elsevier, Wiley, Springer z Open Choice, Science, Nature, Scopus, SCOAP3 i Web of Science, w związku z tym ICM przewiduje kontynuację dotychczasowych umów, a dostęp do licencji będzie utrzymany dla wszystkich dotychczasowych użytkownków bez żadnych dodatkowych formalności. Na rok 2018 planowane są także licencje InCites i SciVal oraz zakup dodatkowych książek Springer.

Komunikat z 18 sierpnia 2017

W sierpniu 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o odmowie finansowania nowych licencji konsorcyjnych Ebrary (Proquest Ebook Central), ACM i PNAS na rok 2018 ze względu na fakt, że ich koszt przekracza środki przeznaczone na dofinansowanie WBN w roku 2017. W tej sytuacji ICM nie będzie angażował się w zakup dostępu do ACM i PNAS na rok 2018, ale będzie realizował zakup dostępu do Proquest Ebook Central bez dofinansowania jako dodatek w ramach konsorcjum Proquest. Ponadto w sierpniu 2017 zostały udostępnione oferty konsorcyjne Passport, CUP i AIP/APS, patrz Zgłoszenia.

Komunikat z 12 lipca 2017

W dniu 10 lipca 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o dofinansowaniu na rok 2018 licencji konsorcyjnych kontynuowanych (tzn. takich, które były już objęte dofinansowaniem MNiSW na rok 2017) i ICM rozpoczął nabór uczestników do tych licencji, patrz Zgłoszenia. Zespół doradczy MNiSW zarekomendował także dofinansowanie nowych licencji: ACM, PNAS oraz Ebrary (Proquest Ebook Central), ale nie ma jeszcze decyzji Ministra w tej sprawie i może ona zależeć od dostępności środków w 4. kwartale 2017. Zgłoszenia i dostęp do Ebrary będą realizowane w ramach licencji konsorcyjnej Proquest niezależnie od dofinansowania. Nabór do licencji ACM i PNAS zostanie uruchomiony w osobnym terminie po ewentualnej decyzji MNiSW.

ICM spodziewa się, że w 4. kwartale 2017 MNiSW podejmie decyzję o kontynuacji finansowania licencji krajowych Elsevier, Springer wraz z programem Open Choice, Wiley i Web of Science na rok 2018. W takim wypadku licencje te zostaną automatycznie przedłużone na rok 2018 dla wszystkich dotychczasowych instytucji użytkujących i nie ma konieczności przesyłania nowych zgłoszeń. ICM wnioskował także o kontynuację finansowania licencji krajowych Science i Nature na rok 2018, ale Zespół doradczy MNiSW zarekomendował, aby licencje te zostały przekształcone od roku 2018 w licencje konsorcyjne z dofinansowaniem 50%. Nie wiadomo, kiedy MNiSW podejmie decyzję w tej sprawie. W przypadku, jeśli MNiSW przychyli się do tej rekomendacji, ICM wynegocjuje ofertę i uruchomi osobny nabór do licencji konsorcyjnych Nature i Science 2018.

Komunikat z 19 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że MNiSW podjęło decyzję o uzupełnieniu dofinansowania licencji krajowych oraz konsorcyjnych (wraz z rozszerzeniami zakresów subskrypcji) na rok 2017 stosownie do aktualnych kursów walut, w związku z czym ICM rozpoczął procedury zamówień publicznych i zawierania umów na licencje wymienione w informacji z dnia 8 grudnia 2016.

Komunikat z 8 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że MNiSW podjęło decyzję o przyznaniu zaliczki na kontynuację w roku 2017 wszystkich dotychczasowych licencji krajowych i konsorcyjnych. Niestety środki przyznane tą decyzją są niewystarczające ze względu na wzrost kursów walut w ostatnim okresie i ICM wystąpił o uzupełnienie środków. Mamy nadzieję, że uzyskamy to uzupełnienie do 15 grudnia 2016 roku. Decyzja obejmuje licencje krajowe na czasopisma Elsevier, Wiley, Science, Nature i Springer z Open Choice, bazy Scopus i Web of Science oraz program Scoap3. Decyzja obejmuje również licencje konsorcyjne ACS, AIP/APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Passport, IEEE, IOP, Knovel, LWW, Math, NPG, OECD/IEA, OUP, Proquest, Reaxys i Taylor-Francis. Decyzja nie obejmuje żadnych nowych licencji na rok 2017. Po uzupełnieniu dofinansowania będziemy w stanie potwierdzić planowany poziom 50% dofinansowania dla kontynuowanych licencji konsorcyjnych z uwzględnieniem zmian zakresu subskrypcji planowanych przez niektóre instytucje. W przypadku jeśli nie uda się uzyskać uzupełnienia do 15 grudnia, będziemy prosić instytucje o przedstawienie nowych upoważnień do zamówień publicznych z uwzględnieniem obniżonego poziomu dofinansowania.

W tej sytuacji ICM przygotowuje umowy i dokumenty do zamówień publicznych przy założeniu 50% dofinansowania konsorcjów, ale formalne procedury zamówień oraz podpisywanie umów rozpoczniemy po potwierdzeniu poziomu dofinansowania.


Ostatnia aktualizacja: 4.12.2023