Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021:


Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021
Ostatnia aktualizacja 23.07.2021: do tej pory zostało wykorzystane 554 z puli 1500 artykułów w programie A w 2021 r., a jednocześnie działa program B (patrz opis programów poniżej). Uwaga: afiliacja autorów w obu programach jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły konta administracyjnego, będą odrzucane z programów i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora. Instytucje zainteresowane założeniem konta mogą zgłaszać się na adres wbn@icm.edu.pl. Pod tym samym adresem można uzyskać kontakt do lokalnych administratorów w instytucjach.

Czasopisma hybrydowe oraz gold open access objęte programem (aktualizacja 01.08.2021)
Lista instytucji uprawnionych do programów A i B (aktualizacja 21.05.2021)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu B

Program A

obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów, dla których opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge) jest pokrywana w całości z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na tamten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów, ale pula ta została przeznaczona wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopism (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r, przez co będzie wyczerpana znacznie później niż w poprzednim roku.

Program B

pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów, dla których opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge) jest ponoszona ze zniżką przez autora lub przez instytucję, w której afiliowany jest autor. Zniżka w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Program B działa w 2021 r. na razie dla artykułów wysłanych do czasopism w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do czasopism w 2021 r. będą kierowane do programu B dopiero po wyczerpaniu puli w programie A.

Które czasopisma, artykuły i opłaty są objęte programem?

Programy A i B obejmują 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access (ost. akt. 01.08.2021). Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego. Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów.

Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą Article Processing Charge (APC). Katalogowe ceny APC (bez zniżki) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po zniżce z tytułu programu B są widoczne dla autora w formularzu Rights and Access opisanym poniżej w sekcji “Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?” oraz dla administratora w systemie EOAP.

Uwaga: niektóre czasopisma pobierają dodatkowe opłaty, np. opłatę od liczby stron (“Page Charges”), opłatę za przyjęcie manuskryptu (“Submission Fee”) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.). Opłaty te są opisane w instrukcjach dla autorów na stronach domowych poszczególnych czasopism oraz są wskazane w korespondencji z redakcji lub na specjalnej stronie, do której autor zostaje skierowany przez redakcję po akceptacji artykułu do druku. Opłaty te nie są podane w opisanym poniżej formularzu Rights and Access, w którym wskazana jest tylko opłata APC. Dodatkowe opłaty są rozliczane między czasopismem i autorem na podstawie osobnej faktury. Opłata “Page Charges” ma zastosowanie niezależnie od otwartego lub subskrypcyjnego modelu publikacji i wg informacji z marca 2021 r. jest stosowana przez kilkanaście czasopism, ale przy publikacji w dowolnym czasopiśmie autor powinien sprawdzić aktualne zasady na stronie danego czasopisma.

Kto i z jakiej instytucji może korzystać z programu?

Programy A i B są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier oraz założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Instytucje zainteresowane założeniem konta EOAP mogą zgłaszać się na adres wbn@icm.edu.pl.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korespondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach program A albo programu B. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu A i pula tego programu nie jest wyczerpana w momencie wypełniania formularza, to formularz wyświetli opcję pełnego finansowania APC, patrz prezentacja formularza dla programu A. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu B, to formularz wyświetli opcję publikacji z opłatą APC ze zniżką, patrz prezentacja formularza dla programu B.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Jest to wybór autora, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?

Informacja o artykule zgłoszonym do programu A lub B jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w instytucji, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem. Lokalny administrator może odrzucić artykuł z programu B, jeśli instytucja nie zapewnia opłacenia APC. W przypadku odrzucenia artykułu z programu, autor zostanie o tym powiadomiony, artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym i Elsevier wystawi fakturę na APC bez zniżki bezpośrednio autorowi (por. str. 5 prezentacji A lub B). W przypadku, gdy artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie hybrydowym, autor będzie miał możliwość zmiany publikacji na model subskrypcyjny bez opłaty. W tym celu autor powinien bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu z programu skontaktować się z Elsevier na adres support@elsevier.com i zgłosić zamiar zmiany modelu publikacji. W każdym takim przypadku (o ile sprawa dotyczy czasopisma hybrydowego i nawet jeśli artykuł otwarty zdążył już się ukazać on-line) Elsevier udostępni autorowi ponownie formularz, w którym będzie można wybrać model subskrypcyjny. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.

Jak przebiega fakturowanie w programie B?

Gdy lokalny administrator w instytucji zaakceptuje artykuł w programie B, Elsevier wystawi fakturę na APC ze zniżką. Faktura będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia. Część instytucji zgłosiła do Elsevier jeden centralny adres do fakturowania (nazwa, adres oraz NIP instytucji) oraz jeden centralny adres email, na który Elsevier wysyła faktury do instytucji. W przypadku pozostałych instytucji adres i email do fakturowania są wprowadzane każdorazowo przez autora w formularzu Rights and Access. To drugie rozwiązanie jest teraz automatycznie stosowane w przypadku instytucji, które dopiero zakładają swoje konta administracyjne. W przypadku, gdy instytucja korzysta jeszcze z centralnych danych, obowiązkiem instytucji jest opłacenie każdej poprawnie wystawionej faktury za artykuł, który został zaakceptowany do programu B przez lokalnego administratora. W przypadku, gdy dane do fakturowania wprowadza autor, obowiązkiem autora jest zapewnienie, że faktura za jego artykuł zostanie zapłacona.

Lokalny administator na etapie akceptacji artykułu w systemie EOAP ma podgląd danych do fakturowania za artykuł niezależnie od tego czy są to dane centralne czy dane wprowadzone przez autora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych do fakturowania lub w przypadku nie otrzymania faktury, która powinna zostać przesłana na centralny adres, lokalny administrator może to zgłosić do Elsevier na adres agreementactivation@elsevier.com. W przypadku problemów z fakturą wystawianą na dane wprowadzone przez autora, autor może to zgłosić do Elsevier na adres support@elsevier.com

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier. Pod adresem wbn@icm.edu.pl można także uzyskać kontakt do lokalnych administratorów programu publikowania Elsevier w poszczególnych instytucjach.


Program publikowania otwartego Springer 2019-2021
Ostatnia aktualizacja 07.07.2021: do tej pory zostało wykorzystane 1116 z puli 2176 artykułów. Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą i jest oferowany dla artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r. Uwaga: afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, będą odrzucane z programów i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora. Instytucje zainteresowane założeniem konta mogą zgłaszać się na adres wbn@icm.edu.pl

Hybrydowe czasopisma Springer (lista zaktualizowana 19.02.2020)
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 21.05.2021)
Prezentacja Open Access Systems Solution (nowy system, który w 2021 r. zastąpił dotychczasowy MyPublication)

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program (pod nazwą Springer Open Choice) był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która od jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MNiSW jest przeznaczona na publikowanie otwarte określonej liczby artykułów rocznie, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S. W 2020 r. program Springer obejmował 2133 artykułów i limit ten został wyczerpany w połowie listopada 2020 r.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje 1983 czasopism hybrydowych Springer. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Jak korzystać z programu?

Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje email, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

Opisana powyżej procedura jest wykorzystywana przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish (Springer Compact) agreement.


Program publikowania otwartego Science Advances 2019-2021
Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 10 artykułów.

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science w latach 2019-2021. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu.


Program międzynarodowy Scoap3
Program jest kontynuowany w 2021 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częsciowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatotem jest IFJ PAN. ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer, IOP oraz APS z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisuje umowy z CERN (obecnie na lata 2020-2022) oraz finansuje składkę Polski na program ze środków MNiSW w ramach WBN.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022
Ostatnia aktualizacja 07.07.2021: do tej pory zostało wykorzystane 166 z puli 324 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2021 r. z nową roczną pulą artykułów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. W 2021 roku program obejmuje 78 czasopism wydawanych przez ACS, w tym 66 czasopism hybrydowych i 12 czasopism otwartych. Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako “Revised”). W 2020 r. dostępna była pula 300 artykułów wyczerpana 9.12.2020. W roku 2021 dostępna jest pula 324 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Autorzy, którzy wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji autor wypełnia formularz Journal Publishing Agreement (JPA). Formularz automatycznie rozpoznaje na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu i oferuje autorowi publikację OA w ramach programu z zachowaniem praw autorskich. Autor może także zrezygnować z praw autorskich, co nie wyklucza z programu, ale nie jest rekomendowane przez ICM, lub wybrać publikację w modelu tradycyjnym. W przypadku wyboru przez autora publikacji OA, system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artukułu do programu. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu, a jeśli ten link nie jest aktywny, to stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 4. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Politechnika Gdańska
 18. Politechnika Krakowska
 19. Politechnika Łódzka
 20. Politechnika Poznańska
 21. Politechnika Rzeszowska
 22. Politechnika Śląska
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 28. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 29. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 30. Uniwersytet Gdański
 31. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. Uniwersytet Jagielloński
 34. Uniwersytet Łódzki
 35. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 36. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 37. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 38. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 39. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 40. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 41. Uniwersytet Opolski
 42. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 43. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 44. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 45. Uniwersytet w Białymstoku
 46. Uniwersytet Warszawski
 47. Uniwersytet Wrocławski
 48. Uniwersytet Zielonogórski
 49. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 50. Wojskowa Akademia Techniczna
 51. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP
Program działa od 1 stycznia 2021 r. bez ograniczeń liczby artykułów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP, ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, patrz spis czasopism w kolekcjach z informacją o dostępności w programie. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów artykułów przyjętych do publikacji w biążacym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 48 artykułów, a w 2021 r. nie ma ograniczenia liczby artykułów.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikakcję instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”. Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Uczestnicy konsorcjum CUP w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 3. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 4. Główny Instytut Górnictwa
 5. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 6. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 7. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 8. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 9. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 10. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 11. Instytut Matematyczny PAN
 12. Instytut Matki i Dziecka
 13. Instytut Nauk Prawnych PAN
 14. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 15. Instytut Slawistyki PAN
 16. Instytut Studiów Politycznych PAN
 17. Kolegium Europejskie
 18. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 19. Politechnika Gdańska
 20. Politechnika Wrocławska
 21. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 22. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 23. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 24. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 25. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 26. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 27. Uniwersytet Gdański
 28. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 29. Uniwersytet Jagielloński
 30. Uniwersytet Łódzki
 31. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 32. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 33. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 34. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 35. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 36. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 37. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 38. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 39. Uniwersytet Warszawski
 40. Uniwersytet w Białymstoku
 41. Uniwersytet Wrocławski
 42. Uniwersytet Zielonogórski
 43. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald
Program został wznowiony w czerwcu 2021 r. po podpisaniu umowy na ten rok obejmującej 39 artykułów. Artykuły opublikowane w 1. połowie roku w modelu tradycyjnym mogą zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w tych czasopismach, które subskrybuje ta instytucja, patrz lista subskrybowanych kolekcji oraz lista czasopism w kolekcjach. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. została wykorzystana cała pula 35 artykułów, a w 2021 r. przewidziana jest pula 39 artykułów (aktualizacja z 2.03.2021). Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

Autor, który wysyła artykuł do recenzji, wypełnia formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym wskazuje swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja) i adres email w domenie tej instytucji oraz zaznacza wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artukułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację owartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali z Emerald propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem APC@emerald.com . Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum Emerald w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Częstochowska
 6. Politechnika Gdańska
 7. Politechnika Lubelska
 8. Politechnika Poznańska
 9. Politechnika Śląska
 10. Politechnika Warszawska
 11. Politechnika Wrocławska
 12. Sopocka Szkoła Wyższa
 13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 17. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 18. Uniwersytet Gdański
 19. Uniwersytet Jagielloński
 20. Uniwersytet Łódzki
 21. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 22. Uniwersytet Opolski
 23. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 24. Uniwersytet Wrocławski
 25. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 26. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE
Program jest kontynuowany od 1 stycznia 2021 r. i obejmuje 184 artykuły.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i przedpłaciły dla siebie publikację określonej liczby artykułów. Program obejmuje wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, patrz strona IEEE Open. W 2020 r. zostało zamówione łącznie 121 artykułów, z których wykorzystano 30. Pozostałe 91 artykułów może być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W 2021 zostały zamówione kolejne 93 artykuły.

Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję, patrz przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu. Licencja IEEE wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Dodatkowe linki:
IEEE Open – lista czasopism (patrz także lista 2021) i inne informacje ogólne
IEEEAuthor Center – instrukcje dla autorów
RightsLink – system zarządzający finansowaniem publikacji
Author posting guidelines – zasady dotyczące rozpowszechniania artykułów

Uczestnicy konsorcjum IEEE, którzy uczestniczą w programie publikowania w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Instytut Badań Systemowych PAN
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 4. Politechnika Gdańska
 5. Politechnika Lubelska
 6. Politechnika Łódzka
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Śląska
 9. Politechnika Warszawska
 10. Politechnika Wrocławska
 11. Uniwersytet Morski w Gdyni
 12. Wojskowy Instytut Łączności
 13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP
Ostatnia aktualizacja 07.07.2021: do tej pory zostało wykorzystane 24 z puli 60 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2021 r. z nową roczną pulą artykułów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. Program obejmuje 42 hybrydowe czasopisma IOP oraz typy publikacji: research paper, special issue paper, letter. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 58 z puli 60 artykułów, a w 2021 r. dostępna jest ponownie pula 60 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akcpetacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. W przypadku takiego wyboru system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artukułu do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także broszura o porgramie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy, ale informacje te będą jeszcze aktualizowane na 2021 r.

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 6. Instytut Fizyki PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 9. Instytut Matematyczny PAN
 10. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 11. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 12. Politechnika Gdańska
 13. Politechnika Łódzka
 14. Politechnika Śląska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 18. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Rzeszowski
 27. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. Uniwersytet w Białymstoku
 29. Uniwersytet Warszawski
 30. Uniwersytet Wrocławski
 31. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW
Program został wznowiony w czerwcu 2021 roku po podpisaniu umowy na ten rok obejmującej 20 artykułów. Artykuły opublikowane w 1. połowie roku w modelu tradycyjnym mogą zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 244 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów do 20 artykułów rocznie przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Autor, który chce skorzystać z programu powinien, po otrzymaniu od akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z koordynatorem licencji LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Koordynator zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz uwidocznienie jej na artykule. W przypadku pozytywnej weryfikacji koordynator przekaże autorowi kod do bezpłatnej publikacji OA. Licencja LWW wraz z programem publikowania jest koordynowana od 2021 r. bezpośrednio przez przez wydawcę, osoba kontaktowa: Beata Fidzinska Beata.Fidzinska@wolterskluwer.com.

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2021:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 5. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Główna Biblioteka Lekarska
 9. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 10. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 11. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 12. Instytut Matki i Dziecka
 13. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 14. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 15. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
 16. Narodowy Instytut Kardiologii
 17. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 18. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 19. Uniwersytet Jagielloński
 20. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 21. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 22. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 23. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 24. Uniwersytet Opolski
 25. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 26. Wojskowy Instytut Medyczny

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP
Program został wznowiony w lipcu 2021 r. po podpisaniu umowy na ten rok obejmującej 100 artykułów. Artykuły opublikowane w 1. połowie roku w modelu tradycyjnym mogą zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie). Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30 plus artykuły, które są jeszcze w trakcie retroaktywacji (pełna liczba zostanie podana w późniejszym terminie). W 2021 r. pula będzie wynosiła 100 artykułów. Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinień wypełnić formularz on-line zgodnie ze wskazówkami na stronie wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorjcum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna jest także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

Uczestnicy programu publikowania OUP w roku 2021:

  1. Centrum Badań Kosmicznych PAN
  2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  3. Gdański Uniwersytet Medyczny
  4. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  5. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  6. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
  7. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  8. Instytut Matematyczny PAN
  9. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  10. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
  11. Instytut Podstaw Informatyki PAN
  12. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
  13. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  14. Politechnika Gdańska
  15. Politechnika Wrocławska
  16. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  17. Szkoła Główna Handlowa
  18. Śląski Uniwersytet Medyczny
  19. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  20. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  21. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  22. Uniwersytet Jagielloński
  23. Uniwersytet Łódzki
  24. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  25. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  26. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  27. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  28. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  29. Uniwersytet Śląski w Katowicach
  30. Uniwersytet Warszawski
  31. Uniwersytet Wrocławski
  32. Uniwersytet Zielonogórski

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021