Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2020:


Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021
23.06.2020: program A w 2020 r. został wyczerpany, działa program B.
Ostatnia aktualizacja 28.09.2020: zmiana zasad fakturowania w programie B.

Instrukcja dla autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji
Czasopisma hybrydowe oraz gold open access objęte programem
Lista instytucji uprawnionych do programów A lub B (aktualizacja 30.09.2020)
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

Program A

obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A zostanie wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i będzie przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do publikacji w 2021 r., przy czym artykuły będzie można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja.

Program B

pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt autora lub instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu programu A na ten rok. Zniżka przysługująca w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja. Program B będzie kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do publikacji w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do publikacji w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Programy A i B obejmują 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access. Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego. Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (tzw. APC). Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę.

Kto i z jakiej instytucji może korzystać z programu?

Programy A i B są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił tę afiliację na stronie tytułowej artykułu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w dowolnym porządku. Program A obejmował do tej pory automatycznie wszystkie polskie instytucje, które zgłosiły się do licencji Elsevier 2019-2021. Program B obejmuje tylko te instytucje, które założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) służące do weryfikacji afiliacji autorów zgłaszających artykuły do programu, patrz lista instytucji uprawnionych do programów A lub B. Posiadanie konta EOAP będzie również warunkiem udziału instytucji w programie A od 2021 r. Instytucje zainteresowane założeniem konta EOAP mogą zgłaszać się na adres wbn@icm.edu.pl.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korepondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej finansowanej w całości w ramach programu (program A) lub opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką (program B).

Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie A na dany rok nie jest jeszcze wyczerpana, to formularz wyświetli opcję pełnego finansowania, patrz prezentacja formularza dla programu A. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie A na dany rok jest już wyczerpana, to formularz wyświetli opcję publikacji otwartej na koszt organizacji autora ze zniżką, patrz prezentacja formularza dla programu B.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Jest to wybór autora, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?

Informacja o artykule zgłoszonym do programu A lub B jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w instytucji, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem. Lokalny administrator może także odrzucić artykuł z programu B, jeśli ani instytucja ani autor nie zapewniają opłacenia faktury za publikację, patrz następny punkt.

W przypadku odrzucenia artykułu z programu, autor zostanie o tym powiadomiony, artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym i Elsevier wystawi fakturę za publikację bez zniżki bezpośrednio autorowi (por. str. 5 prezentacji A lub B). W przypadku, gdy artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie hybrydowym, to autor będzie miał możliwość zmiany publikacji na model subskrypcyjny bez opłaty. W tym celu autor powinien bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu z programu skontaktować się z Elsevier na adres support@elsevier.com i zgłosić zamiar zmiany modelu publikacji. W każdym takim przypadku (o ile sprawa dotyczy czasopisma hybrydowego i nawet jeśli artykuł otwarty zdążył już się ukazać on-line) Elsevier udostępni autorowi ponownie formularz, w którym będzie można wybrać opcję „subskrypcja”. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.

Jak przebiega fakturowanie w programie B?

Gdy lokalny administrator w instytucji zaakceptuje artykuł w programie B, Elsevier wystawi fakturę za publikację ze zniżką. Faktura będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto z terminem płatności 30 dni od wystawienia.

Do września 2020 r. każda instytucja zgłaszająca się do programu B podawała do Elsevier jeden centralny adres do fakturowania (nazwa i adres płatnika) oraz jeden centralny adres email, na który Elsevier wysyłał faktury do instytucji. We wrześniu Elsevier uruchomił możliwość wprowadzania adresu i emaila do fakturowania przez autora w formularzu Rights and Access. Elsevier kontaktował się w tej sprawie z lokalnymi administratorami i uruchomił nowe rozwiązanie dla tych instytucji, które nie zgłosiły zamiaru korzystania z rozwiązania dotychczasowego. Nowe rozwiązanie jest także automatycznie stosowane w przypadku instytucji, które dopiero zgłaszają się do programu B. W przypadku, gdy instytucja korzysta jeszcze z centralnych danych, obowiązkiem instytucji jest opłacenie każdej poprawnie wystawionej faktury za artykuł, który został zaakceptowany do programu B przez lokalnego administratora. W przypadku, gdy dane do fakturowania wprowadza autor, obowiązkiem autora jest zapewnienie, że faktura za jego artykuł zostanie zapłacona.

Lokalny administator na etapie akceptacji artykułu w systemie EOAP ma podgląd danych do fakturowania za artykuł niezależnie od tego czy są to dane centralne czy dane wprowadzone przez autora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych do fakturowania lub w przypadku nie otrzymania faktury, która powinna zostać przesłana na centralny adres, lokalny administrator może to zgłosić do Elsevier na adres agreementactivation@elsevier.com. W przypadku problemów z fakturą wystawianą na dane wprowadzone przez autora, autor może to zgłosić do Elsevier na adres support@elsevier.com

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.


Program publikowania otwartego Springer 2019-2021
Ostatnia aktualizacja 17.11.2020: limit dostępnych 2133 artykułów w 2020 r. został wyczerpany. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami z wydawcą program zostanie wznowiony z nową pulą w 2021 r.

Hybrydowe czasopisma Springer (lista zaktualizowana 19.02.2020)
Lista instytucji uprawnionych do programu
Prezentacja MyPublication

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program (pod nazwą Springer Open Choice) był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która od jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MNiSW jest przeznaczona na publikowanie otwarte określonej liczby artykułów rocznie, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje 1983 czasopism hybrydowych Springer. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Jak korzystać z programu?

Autor korespondencyjny otrzymaje email z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji. W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego – patrz prezentacja formularza. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (“Choose your affiliation”) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej, patrz spis nazw polskich i angielskich. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana, to formularz wyświetli informację “Special open access agreement” (patrz prezentacja, str. 5), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Następnie formularz wyświetla informację “I will publish my article with open access and my institution covers the charge” (patrz str. 6), która oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

W drugiej części formularza MyPublication autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

Opisany powyżej formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza MyPublication (lub zrealizowaniu przez autora specjalnych instrukcji w przypadku czasopism niestandardowych) informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego. Od 2021 r. weryfikacja będzie prowadzona przez lokalnych administratorów programu w instytucjach za pomocą kont w systemie Article Approval Service (AAS).

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish (Springer Compact) agreement.


Program publikowania otwartego Science Advances 2019-2021

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czaospisma Science w latach 2019-2021. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu.


Program międzynarodowy Scoap3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częsciowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatotem jest IFJ PAN. ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer, IOP oraz APS z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisuje umowy z CERN (obecnie na lata 2020-2022) oraz finansuje składkę Polski na program ze środków MNiSW w ramach WBN.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022
Ostatnia aktualizacja 17.11.2020: do tej pory zostało wykorzystane 283 z 300 artykułów programu w 2020 r.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje wszystkie czasopisma z kolekcji ACS Web Editions, w tym czasopismo otwarte Central Science i Omega oraz pozostałe 59 czasopism hybrydowych. Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 300 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. (uwaga: zgodnie z zasadami doprecyzowanymi 21.08.2020 r. decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana często w artykułach jako “Revised”, a jeśli ta data nie jest podana, decyduje data “Published online”) i pula ta będzie odnawiana w kolejnych latach. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji, ale jej wielkość powinna zaspokoić całe roczne zapotrzebowanie. W szczególności do programu mogą być włączone artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym od 1 stycznia 2020, które za zgodą autorów zostaną przekształone na model otwarty (“retroaktywacja”). ICM otrzymał z ACS listę takich artykułów i będzie kontaktował się z ich autorami w sierpniu 2020 r. Autorzy mogą także sami zgłaszać swoje artykuły do retroaktywacji na adres wbn@icm.edu.pl.

Autorzy, którzy dopiero wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji system ACS automatycznie rozpozna na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu. ICM otrzymuje wtedy zapytanie od ACS o włączenie artykułu do programu. ICM sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz wysyła emailem zapytanie do autora, czy jest on zainteresowany publikacją w ramach programu. Procedura ta działa już od 1 lipca 2020 r. i obejmuje artykuły zaakceptowane od 25 czerwca 2020 r. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2020:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 4. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Politechnika Gdańska
 18. Politechnika Krakowska
 19. Politechnika Łódzka
 20. Politechnika Poznańska
 21. Politechnika Rzeszowska
 22. Politechnika Śląska
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 28. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 29. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 30. Uniwersytet Gdański
 31. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. Uniwersytet Jagielloński
 34. Uniwersytet Łódzki
 35. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 36. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 37. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 38. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 39. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 40. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 41. Uniwersytet Opolski
 42. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 43. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 44. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 45. Uniwersytet w Białymstoku
 46. Uniwersytet Warszawski
 47. Uniwersytet Wrocławski
 48. Uniwersytet Zielonogórski
 49. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 50. Wojskowa Akademia Techniczna
 51. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP
Uwaga: program publikowania otwartego w ramach licencji CUP był wstrzymany w dniu 28.09.2020 w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym firmy ABE-IPS, ale został już ponownie uruchomiony w dniu 13.11.2020. Artykuły CUP opublikowane w międzyczasie w formie tradycyjnej będą mogły być retrospektywnie zamienione na model otwarty.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 361 czasopism CUP (w tym hybrydowe i otwarte), ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, patrz spis czasopism w kolekcjach z informacją o dostępności w programie. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. W szczególności do programu w 2020 r. mogą być włączone artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym od 1 stycznia 2020, które na życzenie autora zostaną przekształone na model otwarty (“retroaktywacja”). Autorzy zainteresowani takim przekształceniem powinni skontaktować się z koordynatorem programu.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikakcję instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”. Koordynatorem licencji i programu CUP jest firma ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Piotr Antczak piotr.antczak@abe.pl.

Uczestnicy konsorcjum CUP w roku 2020

 1. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 2. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 3. Główny Instytut Górnictwa
 4. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 5. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 6. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 9. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 10. Instytut Matematyczny PAN
 11. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 12. Instytut Slawistyki PAN
 13. Instytut Studiów Politycznych PAN
 14. Kolegium Europejskie
 15. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 16. Politechnika Gdańska
 17. Politechnika Wrocławska
 18. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 19. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 20. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 21. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 22. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 23. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 24. Uniwersytet Gdański
 25. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 26. Uniwersytet Jagielloński
 27. Uniwersytet Łódzki
 28. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 29. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 30. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 31. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 32. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 33. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 34. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 35. Uniwersytet Warszawski
 36. Uniwersytet w Białymstoku
 37. Uniwersytet Wrocławski
 38. Uniwersytet Zielonogórski
 39. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald
Ostatnia aktualizacja 19.10.2020: do tej pory zostało wykorzystane 24 (w tym 18 retroaktywacji) z 35 artykułów programu w 2020 r.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w tych czasopismach, które subskrybuje ta instytucja, patrz lista subskrybowanych kolekcji oraz lista czasopism w kolekcjach. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 35 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. Do programu można także włączyć artykuły już opublikowane w 2020 r. w modelu subskrypcyjnym, które na życzenia autorów będą zamienione na model otwarty (“retroaktywacja”). Autorzy takich artykułów mogą je zgłaszać do retroaktywacji za pośrednictwem ICM na adres wbn@icm.edu.pl. Emerald planuje przeprowadzenie retroaktywacji w połowie sierpnia 2020 r.

Autorzy, którzy wysyłają artykuł do recenzji, wypełniają formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym powinni wskazać swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja), adres email w domenie tej instytucji oraz zaznaczyć wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artukułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację owartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. System ten działa od 13 lipca 2020 r. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali z Emerald propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem APC@emerald.com . Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum Emerald w roku 2020:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 4. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 5. Politechnika Białostocka
 6. Politechnika Częstochowska
 7. Politechnika Gdańska
 8. Politechnika Lubelska
 9. Politechnika Poznańska
 10. Politechnika Śląska
 11. Politechnika Warszawska
 12. Politechnika Wrocławska
 13. Sopocka Szkoła Wyższa
 14. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 17. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet Jagielloński
 21. Uniwersytet Łódzki
 22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 23. Uniwersytet Opolski
 24. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 25. Uniwersytet Wrocławski
 26. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 27. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i przedpłaciły dla siebie publikację określonej liczby artykułów w 2020 r. (łącznie 121 artykułów). Program obejmuje wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, patrz strona IEEE Open. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji od 1 lipca 2020 r. Artykuły zamówione przez instytucję w 2020 r. i nie wykorzystane do końca roku, będą mogły być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Autorzy zaintersowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytycję, patrz przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu. Licencja IEEE wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Dodatkowe linki:
IEEE Open – lista czasopism i inne informacje ogólne
IEEEAuthor Center – instrukcje dla autorów
RightsLink – system zarządzający finansowaniem publikacji
Author posting guidelines – zasady dotyczące rozpowszechniania artykułów

Uczestnicy konsorcjum IEEE, którzy zamówili artykuły otwarte w roku 2020:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (30)
 2. Instytut Badań Systemowych PAN (1)
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (4)
 4. Politechnika Gdańska (19)
 5. Politechnika Lubelska (12)
 6. Politechnika Poznańska (11)
 7. Politechnika Śląska (10)
 8. Politechnika Warszawska (25)
 9. Uniwersytet Morski w Gdyni (4)
 10. Wojskowy Instytut Łączności (2)
 11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (3)

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP
Ostatnia aktualizacja 17.11.2020: do tej pory zostało wykorzystane 26 z 60 artykułów programu w 2020 r.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. Program obejmuje 42 hybrydowych czasopism IOP oraz typy publikacji: research paper, special issue paper, letter. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 60 artykułów przyjętych do publikacji od momentu uruchomienia programu 13 lipca 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. IOP będzie rozpoznawał artykuły uprawnione do programu, informował o tym autorów oraz jednocześnie ICM. Jeśli autor nie wyrazi sprzeciwu, a ICM zweryfikuje afiliację podaną w artykule, to artykuł zostanie opublikowany jako otwarty w ramach programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także informacja o programie na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2020:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 6. Instytut Fizyki PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 9. Instytut Matematyczny PAN
 10. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 11. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 12. Politechnika Gdańska
 13. Politechnika Łódzka
 14. Politechnika Śląska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 18. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Rzeszowski
 27. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. Uniwersytet w Białymstoku
 29. Uniwersytet Warszawski
 30. Uniwersytet Wrocławski
 31. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 244 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów 20 artykułów przyjętych do publikacji w okresie od momentu uruchomienia programu 23 czerwca 2020 r. do końca 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Autor, który chce skorzystać z programu powinien, po otrzymaniu od akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z koordynatorem licencji LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Koordynator zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz uwidocznienie jej na artykule. W przypadku pozytywnej weryfikacji koordynator przekaże autorowi kod do bezpłatnej publikacji OA. Licencja LWW wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Paweł Gielmuda pawel.gielmuda@abe.pl.

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2020:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 5. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Główna Biblioteka Lekarska
 9. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 10. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 11. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 12. Instytut Kardiologii
 13. Instytut Matki i Dziecka
 14. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 15. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 16. Instytut Psychiatrii i Neurologii
 17. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
 18. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 19. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 20. Uniwersytet Jagielloński
 21. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 22. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 23. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 24. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 25. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 26. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 27. Wojskowy Instytut Medyczny

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 327 czasopism hybrydowych OUP. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów 204 artykułów przyjętych do publikacji w 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Program działa od 2 września 2020 r. Do programu mogą być włączone artykuły opublikowane wcześniej w modelu subskrypcyjnym, które na życzenie autora zostaną zamienione na model otwarty (“retroaktywacja”), pod warunkiem, że umowa autorska zezwala na taką konwersję. Dodatkowo, wydawca musi zostać poinformowany o chęci przekształcenia artykułu do modelu otwartego nie później niż do 30 listopada 2020 r. Autorzy zainteresowani retroaktywacją powinni kontaktować się z koordynatorem programu.

Autor artykułu, który zostanie zaakceptowany do publikacji w trakcie działania programu, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinień wypełnić formularz on-line zgodnie ze wskazówkami na stronie wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorjcum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Licencja OUP wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę ABE-IPS, osoba kontaktowa ds. publikowania: Paweł Gielmuda pawel.gielmuda@abe.pl. Patrz także informacja o konsorcjum na stronie wydawcy.

Uczestnicy programu publikowania OUP w roku 2020:

 1. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Główna Biblioteka Lekarska
 4. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 5. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 6. Instytut Biologii Ssaków PAN
 7. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 8. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 9. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 10. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 11. Instytut Matematyczny PAN
 12. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 13. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 14. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 15. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 16. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 17. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 18. Politechnika Gdańska
 19. Politechnika Wrocławska
 20. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 21. Szkoła Główna Handlowa
 22. Śląski Uniwersytet Medyczny
 23. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 24. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 25. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 26. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 27. Uniwersytet Jagielloński
 28. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 29. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 30. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 31. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 32. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 33. Uniwersytet Wrocławski
 34. Uniwersytet Zielonogórski
 35. Uniwersytet w Białymstoku

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2020