Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2023:


Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024
Ostatnia aktualizacja 21.11.2023: zostało wykorzystane 964 artykułów z puli 1013 artykułów na 2023 r. W styczniu 2023 został wznowiony program A dla artykułów wysłanych do czasopism w 2023 r. z nową pulą, przy czym zmienia się lista czasopism objętych tym programem (patrz link do nowej listy poniżej), co jest powiązane z ograniczeniem zakresu licencji na dostęp do czasopism. Bez przerwy działa program B dla artykułów wysłanych do czasopism w 2021 r. Afiliacja autorów w programach A i B jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

Czasopisma hybrydowe objęte programem w 2023 r. (aktualizacja 20.06.2023 r.) (przy problemach z otworzeniem należy zapisać plik na dysku)
Dodatkowe czasopisma dostępne w programie dla Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 12.01.2023)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A (aktualizacja 25.10.2021)

Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 obejmuje tylko program A, czyli publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC). W styczniu 2023 r. program został wznowiony dla artykułów wysłanych do czasopism w 2023 r. z nową pulą 1013 artykułów i nową listą czasopism objętych programem. W 2022 r. zostało opublikowane 1013 artykułów oraz – w związku z opóźnieniem podpisania umowy Elsevier i odroczeniem przez Elsevier zamknięcia programu – dodatkowe 465 artykułów (dane z Elsevier 21.12.2022 skorygowane 27.01.2023). Na mocy poprzedniej umowy na licencję krajową Elsevier 2019-2021 wciąż działa program B (APC płatne przez autorów z 10% rabatu) dla artykułów wysłanych do czasopism jeszcze w 2021 r.

Które czasopisma i jaki rodzaj artykułów są objęte programem?

Program A od 2023 r. obejmuje 1114 czasopism hybrydowych (aktualizacja 20.06.2023 r.) pochodzących z 7 kolekcji tematycznych Science Direct zgodnie z ograniczeniem licencji krajowej wprowadzonym w grudniu 2022 r.: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics i Physics and Astronomy; oraz z grupy Lancet. Instytucje akademickie, które są objęte licencją krajową i prenumerują indywidualnie dodatkowe kolekcje tematyczne czasopism, mogą także publikować w tych czasopismach w ramach programu, patrz dodatkowe czasopisma dla: Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, UE w Krakowie , UE w Poznaniu oraz UE we Wrocławiu.

Program nie obejmuje czasopism gold open access i niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego. Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów.

Które opłaty są objęte programem?

Jedyną opłatą objętą programem jest Article Processing Charge (APC). Autorzy publikujący w programie A są zwolnieni z opłaty APC, co jest prezentowane przez Elsevier w formularzu Rigts and Access jako 100% rabat. Katalogowe ceny APC (bez rabatu) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po rabacie z tytułu programu A i B są widoczne dla autora już po przyjęciu artykułu do publikacji w formularzu Rights and Access opisanym poniżej w sekcji “Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?” oraz dla administratora w systemie EOAP.

Niektóre czasopisma pobierają dodatkowe opłaty, np. opłatę od liczby stron (“Page Charges”), opłatę za przyjęcie manuskryptu (“Submission Fee”) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.). Opłaty te są opisane w instrukcjach dla autorów na stronach domowych poszczególnych czasopism oraz są wskazane w korespondencji z redakcją lub na specjalnej stronie, do której autor zostaje skierowany przez redakcję po akceptacji artykułu do druku. Opłaty te nie są podane w opisanym poniżej formularzu Rights and Access, w którym wskazana jest tylko opłata APC. Dodatkowe opłaty są rozliczane między czasopismem i autorem na podstawie osobnej faktury. Opłata “Page Charges” ma zastosowanie niezależnie od otwartego lub subskrypcyjnego modelu publikacji i wg informacji z marca 2021 r. jest stosowana przez kilkanaście czasopism, ale przy publikacji w dowolnym czasopiśmie autor powinien sprawdzić aktualne zasady na stronie danego czasopisma.

Kto i z jakiej instytucji może korzystać z programu?

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier oraz założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Wg umowy autor korespondencyjny jest jedynym autorem, który zarządza procesem publikacji artykułu od przesłania do akceptacji i prowadzi korespondencję w tej sprawie z Elsevier. Instytucje zainteresowane założeniem konta EOAP mogą zgłaszać się na adres wbn@icm.edu.pl.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Program dostępny jest dla artykułów wysłanych do czasopism w roku 2023 i można z niego skorzystać dopiero po zaakceptowaniu artykułu do publikacji, jeśli pula programu nie została wyczerpana (informacja o możliwym rabacie, którą autorzy widzą składając manuskrypt do czasopisma jest jedynie sygnałem, że publikacja spełnia podstawowe kryteria programu). Autor korespondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach program. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu i pula tego programu nie jest wyczerpana w momencie wypełniania formularza, to formularz wyświetli opcję zwolnienia z opłaty APC, patrz prezentacja formularza dla programu. Po wyczerpaniu dostępnej puli artykuły mimo wstępnego wyboru modelu otwartego są publikowane w modelu subskrypcyjnym.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Od marca 2022 w niektórych czasopismach Elsevier jest także do wyboru opcja licencji CC-BY-NC. Autor może wybrać licencję według własnego uznania, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu?

Informacja o artykule zgłoszonym do programu jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w instytucji, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier. Dodatkowo można obejrzeć nagrania webinariów dla bibliotekarzy/bibliotekarek oraz autorów/autorek dotyczący zasad publikowania w modelu Open Access Elsevier w ramach licencji krajowej: Elsevier library journey, Elsevier author journey. Pod adresem wbn@icm.edu.pl można także uzyskać kontakt do lokalnych administratorów programu publikowania Elsevier w poszczególnych instytucjach.


Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej 2022-2024
Ostatnia aktualizacja 20.11.2023: zostało wykorzystane 1156 artykułów z puli 1350 artykułów na 2023 r. (nowa pula działa od 26.04.2023). Afiliacja autorów w programie jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

Czasopisma Springer objęte programem (lista zaktualizowana 05.08.2023)
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 12.01.2023)
Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych Springer na licencji CC-BY (lub ew. CC-BY-NC na specjalne życzenie autora). Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN. W latach 2010-2018 program był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od 2019 r. umowa na licencję krajową Springer (umowa odnowiona w 2022 r. na okres 2022-2024) ma charakter umowy transformacyjnej, w której większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowanie otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych. Rozwiązanie to związane jest z założeniem, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S. W 2020 r. program Springer obejmował 2133 artykuły i limit ten został wyczerpany w połowie listopada 2020 r. W 2021 w programie zostało opublikowanych 2163 artykułów i został zamknięty 14 lutego 2022 r. wraz z wyczerpaniem dostępnej puli. Program w 2022 r. obejmował zmniejszoną w stosunku do 2021 r. pulę 1311 artykułów, która została udostępniona w lipcu 2022 r. po potwierdzeniu finansowania z MEiN, i z której w 2022 r. wykorzystano 815 artykułów. W 2023 r. do 26 kwietnia dostępna była niewykorzystana część (496 artykułów) z puli z 2022 r. oraz później nowa pula 1350 artykułów.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje obecnie 1980 czasopism hybrydowych z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism hybrydowych ADIS, patrz katalog 2023 (zaktualizowany 05.08.2023). Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Jak korzystać z programu?

Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje email, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MNiSW.

Opisana powyżej procedura jest wykorzystywana przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Ponadto formularz Open Access Systems Solution oferuje jedynie standardowy typ licencji otwartej CC-BY, która jest zgodna z planem S i rekomendowana przez WBN. Jeśli jednak autor chce opublikować swój artykuł na licencji CC-BY-NC, to powinien to zgłosić do wydawnictwa na adres ORSupport@springernature.com w momencie lub zaraz po pierwszym wysłaniu artykułu do czasopisma. Po akceptacji takiego artykułu autor otrzyma od wydawnictwa specjalny formularz dla niestandardowej licencji. W opisanych powyżej przypadkach niestandardowych informacja o artykule jest także wysyłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springernature.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Poland.


Program publikowania otwartego Science Advances w ramach licencji krajowej 2022-2024
Ostatnia aktualizacja 22.11.2023: został wykorzystany 1 artykuł z puli 10 artykułów na 2023 r.

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale w celu zapewnienia poprawnej identyfikacji autor korespondecyjny z Polski powinien osobiście kontaktować się z wydawnictwem w całym procesie zgłaszania artykułu i publikacji. Autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu. W roku 2021 w ramach programu publikowania otwartego Science (obejmującego tylko czasopismo ScienceAdvances) zostały opublikowane 2 artykuły. W roku 2022 zostały opublikowane 3 artykuły.


Program międzynarodowy Scoap3
Program jest kontynuowany w 2022 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częściowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować naukowcy z całego świata i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatorem jest IFJ PAN. ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer, IOP oraz APS z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisuje umowy z CERN (obecnie na lata 2020-2022) oraz finansuje składkę Polski na program ze środków MNiSW w ramach WBN.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2023-2025
Ostatnia aktualizacja 27.11.2023: pula 370 artykułów została wyczerpana, program na 2023 został zamknięty. Nowa pula będzie dostępna od 1 stycznia 2024 r.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. W 2023 roku program obejmuje 83 czasopisma wydawane przez ACS (wszystkie tytuły z listy czasopism dostępnych w roku 2023 objęte są programem publikowania otwartego), w tym 68 czasopism hybrydowych i 15 czasopism otwartych. Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako “Revised”). W 2020 r. dostępna była pula 300 artykułów wyczerpana 9.12.2020, w 2021 r. pula 324 artykułów wyczerpana 28.12.2021, a w roku 2022 pula 346 artykułów wyczerpana 28.12.2022. Program został wznowiony 31 stycznia 2023 r. po potwierdzeniu dofinansowania MEiN dla nowej umowy 2023-2025. Dostępna pula programu w roku 2023 to 370 artykułów. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Autorzy, którzy wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po przyjęciu przez wydawcę artykułu do publikacji, autor otrzymuje email od wydawcy z linkiem do formularza Journal Publishing Agreement (JPA) oraz, jeśli wcześniej autor wskazał odpowiednią afiliację, z informacją o możliwości skorzystania z programu. W formularzu JPA autor ma opcję wyboru publikacji OA z zachowaniem praw autorskich. Autor może także zrezygnować z praw autorskich, co nie wyklucza z programu, ale nie jest rekomendowane przez ICM, lub wybrać publikację w modelu tradycyjnym. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu dostali link do JPA ale bez informacji o możliwości włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adreswbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu, a jeśli ten link nie jest aktywny, to stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu.

Informacja o zaakceptowanym artykule uprawnionym do włączenia do programu jest również przekazywana przez wydawcę do administratora w ICM. Administrator sprawdza, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja i przesyła do autora prośbę o potwierdzenie, czy autor chce skorzystać z programu i czy wybrał opcję publikacji OA w formularz JPA. Jeżeli w formularzu JPA autor nie zaznaczył opcji OA, a chce to zmienić, przed opublikowaniem artykułu możliwa jest zmiana umowy autora z wydawcą – na prośbę autora lub ICM wydawca może przesłać autorowi nowy link do formularza JPA (po opublikowaniu artykułu zmiana JPA nie jest możliwa). Po otrzymaniu od autora potwierdzenia, że podpisał JPA z wybraną opcją OA, administrator akceptuje włączenie artykułu do programu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2023:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 4. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego PAN
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 16. Instytut Ochrony Srodowiska – Panstwowy Instytut Badawczy
 17. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 18. Politechnika Bydgoska
 19. Politechnika Gdańska
 20. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 21. Politechnika Łódzka
 22. Politechnika Poznańska
 23. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 24. Politechnika Śląska
 25. Politechnika Warszawska
 26. Politechnika Wroclawska
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 28. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 29. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 30. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 31. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 32. Uniwersytet Gdański
 33. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 34. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 35. Uniwersytet Jagielloński
 36. Uniwersytet Łódzki
 37. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 38. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 39. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 40. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 41. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 42. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 43. Uniwersytet Opolski
 44. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 45. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 46. Uniwersytet w Białymstoku
 47. Uniwersytet Warszawski
 48. Uniwersytet Wrocławski
 49. Uniwersytet Zielonogórski
 50. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 51. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 52. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP (licencja i program zawieszone w 2023 r.)
Licencja i program publikowania zawieszony w związku z brakiem dofinansowania w 2023 r. Instytucje zainteresowane dostępem i publikowaniem w czasopismach CUP powinny kontaktować się z Anną Abramowską, AAbramowska@ebsco.com, przedstawicielką firmy Ebsco.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP, ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, autor może to sprawdzić na dedykowanej stronie na serwerze wydawcy. W momencie akceptacji artykułu do druku autor otrzymuje email z wiadomością, że instytucja potencjalnie może pokryć APC, ale autor sam musi sprawdzić na stronie wydawcy Read and publish agreements, czy tak jest w jego przypadku. Wyjątek stanowią czasopisma będące w Ironclad (nowy system do kontraktów), które informują autora o pokryciu kosztów APC przez instytucję. W momencie przesłania artykułu do czasopisma nie ma automatycznej informacji o możliwości skorzystania z depozytu OA. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 48 artykułów, a w 2021 r. zostało opublikowane 75 artykułów (wynik ostateczny z 20.05.2022 niższy od planowanego o 34 artykuły, których autorzy nie potwierdzili retroaktywacji). W 2022 r. zostało opublikowane 60 artykułów (dane z dnia 17.10.2022 r.).

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikację instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”. Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald (licencja i program zawieszone w 2023 r.)
Licencja i program publikowania zawieszony w związku z brakiem dofinansowania w 2023 r. Instytucje zainteresowane dostępem i publikowaniem w czasopismach Emerald powinny kontaktować się z Radką Krivankovą, rkrivankova@emerald.com, przedstawicielką firmy Emerald.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w tych czasopismach, które subskrybuje ta instytucja, patrz lista subskrybowanych kolekcji oraz lista czasopism w kolekcjach. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. W 2020 r. została wykorzystana cała pula 35 artykułów, w 2021 r. – cała pula 39 artykułów, w 2022 r. – cała pula 33 artykułów.

Autor, który wysyła artykuł do recenzji, wypełnia formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym wskazuje swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja) i adres email w domenie tej instytucji oraz zaznacza wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artukułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację otwartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali z Emerald propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem APC@emerald.com . Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE 2023
Program kontynuowany w 2023 r. tylko dla tych instytucji, które nie wykorzystały jeszcze swojej przedpłaconej puli z 2021 lub/i 2022 r. W roku 2023 instytucje mogą zamawiać nowe pule bez dofinansowania.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i przedpłaciły dla siebie publikację określonej liczby artykułów. Program obejmuje wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, patrz strona IEEE Open. W 2020 r. zostało zamówione łącznie 121 artykułów, z których wykorzystano 30. Pozostałe 91 artykułów mogło być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W 2021 zamówiono kolejne 108 artykułów, w roku 2022 instytucje uczestniczące w programie publikowania otwartego IEEE zamówiły łącznie 107 artykułów.

Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji (autor nie otrzymuje automatycznych powiadomień o możliwości wzięcia udziału w programie), a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję, patrz przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu. Licencja IEEE wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Dodatkowe linki:
IEEE Open – lista czasopism i inne informacje ogólne
IEEEAuthor Center – instrukcje dla autorów
RightsLink – system zarządzający finansowaniem publikacji
Author posting guidelines – zasady dotyczące rozpowszechniania artykułów

Członkowie konsorcjum IEEE, którzy uczestniczą w programie publikowania w roku 2023:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 3. Instytut Badań Systemowych PAN
 4. Politechnika Gdańska
 5. Politechnika Łódzka
 6. Politechnika Lubelska
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Śląska (udział w programie został zawieszony do odwołania)
 9. Politechnika Wrocławska
 10. Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP 2023-2025
Ostatnia aktualizacja 30.09.2023: zostało wykorzystane 73 artykułów. W związku z potwierdzeniem dofinansowania MEiN (komunikat z 19 stycznia 2023 r.) program IOP 2023 działa od 31 stycznia na konto nowej umowy 2023-2025. Pula w programie jest nieograniczona.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. W 2023 roku program obejmuje hybrydowe i w pełni otwarte czasopisma IOP oraz wszystkie typy publikacji. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 58 art., w 2021 r. 60 artykułów, a w 2022 r. dostępna była pula 60 artykułów (została wyczerpana 15.11.2022), zwiększona przez Wydawcę o 10 artykułów, które zostały wykorzystane do 31.12.2022 roku. W roku 2023 pula w programie jest nieograniczona. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma i po przyjęciu artykułu do publikacji przesyła informację o artykule do ICM. Po sprawdzeniu, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja, ICM potwierdza włączenie artykułu do programu. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. Jeżeli autor zrezygnuje z publikacji OA lub powiadomi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źródła, artykuł nie jest włączany do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2023:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 6. Instytut Fizyki PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 9. Instytut Matematyczny PAN
 10. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 11. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 12. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 13. Politechnika Gdańska
 14. Politechnika Łódzka
 15. Politechnika Śląska
 16. Politechnika Warszawska
 17. Politechnika Wrocławska
 18. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 19. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 20. Uniwersytet Gdański
 21. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 23. Uniwersytet Łódzki
 24. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 25. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 26. Uniwersytet Opolski
 27. Uniwersytet Rzeszowski
 28. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 29. Uniwersytet w Białymstoku
 30. Uniwersytet Warszawski
 31. Uniwersytet Wrocławski
 32. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW 2023
Ostatnia aktualizacja 17.11.2023: zostało wykorzystane 8 artykułów z puli 17 artykułów na 2023 r. Program wznowiony w maju 2023 r. po podpisaniu umowy z wydawcą na br.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych we wszystkich instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 251 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej puli artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym w okresie od stycznia 2023 do uruchomienia programu mogą zostać włączone do programu i przekształcone na model otwarty po 1 listopada 2023, jeśli pozostaną wolne vouchery. W roku 2021 zostało opublikowanych 6 z puli 20 artykułów, w 2022 r. zostało opublikowanych 7 z puli 17 artykułów.

Autor, który chce skorzystać z programu, powinien, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z ICM na adres wbnoa@icm.edu.pl (uwaga: od 2023 r. program LWW jest administrowany bezpośrednio przez ICM), przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. ICM zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz jej uwidocznienie w artykule. Ogólne pytania dotyczące programu można także kierować do wydawcy, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2023:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 5. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Główna Biblioteka Lekarska
 9. Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 10. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 11. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 12. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 13. Instytut Matki i Dziecka
 14. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 15. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
 16. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 18. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 19. Uniwersytet Jagielloński
 20. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 21. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 22. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 23. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 24. Uniwersytet Opolski
 25. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 26. Wojskowy Instytut Medyczny

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP 2023
Program wznowiony 15 czerwca 2023 r. w związku z podpisaniem nowej umowy bez ograniczeń na liczbę artykułów. Artykuły opublikowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wznowienia programu zostaną retroaktywowane i włączone do programu po uzyskaniu zgód autorów.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 352 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie). Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w liście tytułów objętych programem, aktualna lista znajduje się na stronie wydawcy. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30. W 2021 r. pula wynosiła 100 artykułów, z czego wykorzystano 62 (ostateczna informacja z dnia 18.03.2022 r.). W roku 2022 program obejmował pulę 70 artykułów, którą w pełni wykorzystano. W roku 2023 program będzie obejmował nieograniczoną liczbę artykułów dla wszystkich instytucji uczestniczących w programie (instytucje z subskrypcją “read & publish”). Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna jest także informacja o programie publikowania dla konsorcjum na stronie wydawcy oraz adres kontaktowy do wydawcy w sprawach publikowania jnls.author.support@oup.com.

Uczestnicy programu publikowania OUP w roku 2023:

 1. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 5. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 6. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 7. Instytut Matematyczny PAN
 8. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 9. Instytut Nauk Prawnych PAN
 10. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 11. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 12. Politechnika Wrocławska
 13. Śląski Uniwersytet Medyczny
 14. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 15. Szkoła Główna Handlowa
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 17. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 18. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 19. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 20. Uniwersytet Jagielloński
 21. Uniwersytet Łódzki
 22. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 23. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 24. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 25. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 26. Uniwersytet Opolski
 27. Uniwersytet Śląski w 
 28. Uniwersytet Warszawski
 29. Uniwersytet Wrocławski
 30. Uniwersytet Zielonogórski

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej T&F 2023
Program kontynuowany w 2023 r. tylko dla tych instytucji, które nie wykorzystały jeszcze swojej przedpłaconej puli z 2021 lub/i 2022 r. W roku 2023 instytucje mogą zamawiać nowe pule bez dofinansowania.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum T&F, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania otwartego. Program obejmuje publikowanie w czasopismach T&F Open Select (czasopisma hybrydowe) i T&F Open (OA). Na stronie wydawcy można sprawdzić aktualne informacje odnośnie tytułów objętych programem i kosztach APC. Każda instytucja deklaruje kwotę depozytu do wykorzystania przez autorów ze swojej instytucji i nim administruje (niewykorzystane środki z depozytu są przenoszone na kolejny rok). Instytucje uczestniczące korzystają z określonego procentowego rabatu na APC odliczonego od ceny katalogowej (rabat wynosi od 15 do 25 %). Instytucje uczestniczące w programie mają konta administracyjne Research Dashboard.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konta w jego macierzystej instytucji. Koordynatorem licencji i programu T&F od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Informacje dla autorów znajdują się także na stronie wydawcy.

Uczestnicy programu publikowania T&F w roku 2023:

 1. Instytut Badań Systemowych PAN
 2. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 3. Politechnika Łódzka
 4. Politechnika Śląska
 5. Politechnika Warszawska
 6. Uniwersytet Jagielloński
 7. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 8. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ostatnia aktualizacja: 22.11.2023