Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2024


Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024
Ostatnia aktualizacja 03.07.2024: zostało wykorzystane 391 artykułów z puli 1013 artykułów na 2024 r. Pula ta jest dostępna od początku 2024 r., ale do programu uprawnione są artykuły, które zostały wysłane do czasopism już w 2024 r. Lista czasopism objętych programem jest ograniczona (patrz link poniżej), co jest powiązane z ograniczeniem licencji na dostęp do czasopism. Afiliacja autorów w programie Elsevier jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

Czasopisma hybrydowe objęte programem w 2024 r. (przy problemach z otworzeniem należy zapisać plik na dysku)
Dodatkowe czasopisma dostępne w programie dla: AGH w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Gdańskiego
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 19.06.2024)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A (aktualizacja 25.10.2021)

Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC) (czyli tzw. “program A” w nomenklaturze z poprzedniej umowy). W każdym roku umowy program obejmuje 1013 artykułów wysłanych do czasopism w danym roku. W 2022 r. zostało opublikowane 1013 artykułów oraz – w związku z opóźnieniem podpisania umowy Elsevier i odroczeniem przez Elsevier zamknięcia programu – dodatkowe 465 artykułów (dane z Elsevier 27.01.2023). W latach 2023 i 2024 program działa od 1 stycznia danego roku do momentu wyczerpania puli na dany rok. Pula 1013 artykułów z 2023 r. została wykorzystana do 05.12.2023. Program wznowiony został 1 stycznia 2024 r. z pulą 1013 artykułów na 2024 r.

Które czasopisma i jaki rodzaj artykułów są objęte programem?

Program w 2024 r. obejmuje 1102 czasopisma hybrydowe pochodzące z 7 kolekcji tematycznych Science Direct zgodnie z ograniczeniem licencji krajowej wprowadzonym w grudniu 2022 r.: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics i Physics and Astronomy; oraz z grupy Lancet. Instytucje akademickie, które są objęte licencją krajową i prenumerują indywidualnie dodatkowe kolekcje tematyczne czasopism, mogą także publikować w tych czasopismach w ramach programu, patrz dodatkowe czasopisma dla: AGH w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Gdańskiego.

Program nie obejmuje czasopism gold open access i niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego. Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów.

Które opłaty są objęte programem?

Jedyną opłatą objętą programem jest Article Processing Charge (APC). Autorzy publikujący w programie są zwolnieni z opłaty APC, co jest prezentowane przez Elsevier w formularzu Rigts and Access jako 100% rabat. Katalogowe ceny APC (bez rabatu) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po rabacie z tytułu programu są widoczne dla autora już po przyjęciu artykułu do publikacji w formularzu Rights and Access opisanym poniżej w sekcji “Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?” oraz dla administratora w systemie EOAP.

Niektóre czasopisma pobierają dodatkowe opłaty, np. opłatę od liczby stron (“Page Charges”), opłatę za przyjęcie manuskryptu (“Submission Fee”) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.). Opłaty te są opisane w instrukcjach dla autorów na stronach domowych poszczególnych czasopism oraz są wskazane w korespondencji z redakcją lub na specjalnej stronie, do której autor zostaje skierowany przez redakcję po akceptacji artykułu do druku. Opłaty te nie są podane w opisanym poniżej formularzu Rights and Access, w którym wskazana jest tylko opłata APC. Dodatkowe opłaty są rozliczane między czasopismem i autorem na podstawie osobnej faktury. Opłata “Page Charges” ma zastosowanie niezależnie od otwartego lub subskrypcyjnego modelu publikacji i wg informacji z marca 2021 r. jest stosowana przez kilkanaście czasopism, ale przy publikacji w dowolnym czasopiśmie autor powinien sprawdzić aktualne zasady na stronie danego czasopisma.

Kto i z jakiej instytucji może korzystać z programu?

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier oraz założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Wg umowy autor korespondencyjny jest jedynym autorem, który zarządza procesem publikacji artykułu od przesłania do akceptacji i prowadzi korespondencję w tej sprawie z Elsevier. Instytucje zainteresowane założeniem konta EOAP mogą zgłaszać się na adres wbn@icm.edu.pl.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

W ramach programu w 2024 r. można opublikować artykuł wysłany do czasopisma w 2024 r. po zaakceptowaniu artykułu do publikacji, jeśli pula programu nie jest jeszcze w tym momencie wyczerpana. W momencie składania manuskryptu do czasopisma autor może otrzymać od wydawcy informację o możliwym rabacie z tytułu programu, ale jest to tylko informacja o spełnianiu kryteriów do programu, a nie gwarancja dostępności puli. Autor korespondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, a pula programu jest nadal dostępna w momencie wypełniania formularza, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach programu i zwolnienia z opłaty APC, patrz prezentacja formularza dla programu. Po wyczerpaniu dostępnej puli formularz oferuje publikację w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na koszt autora.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Od marca 2022 w niektórych czasopismach Elsevier jest także do wyboru opcja licencji CC-BY-NC. Autor może wybrać licencję według własnego uznania, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji. Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu?

Informacja o artykule zgłoszonym do programu jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w instytucji, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier. Dodatkowo można obejrzeć nagrania webinariów dla bibliotekarzy/bibliotekarek oraz autorów/autorek dotyczący zasad publikowania w modelu Open Access Elsevier w ramach licencji krajowej: Elsevier library journey, Elsevier author journey. Pod adresem wbn@icm.edu.pl można także uzyskać kontakt do lokalnych administratorów programu publikowania Elsevier w poszczególnych instytucjach.


Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej 2022-2024
Ostatnia aktualizacja 03.07.2024: zostało wykorzystane 597 artykułów z puli 1363 artykułów na 2024 r. W związku z przyznaniem finansowania przez MNiSW na 2024 r. program został wznowiony w dniu 08.04.2024 r. z pulą 1363 artykułów na 2024 r. Afiliacja autorów w programie Springer jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

Czasopisma Springer objęte programem – katalog 2024 (lista zaktualizowana 08.04.2024)
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 19.06.2024)
Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych Springer. W ramach programy dostępne jest także kilkanaście czasopism, które w trakcie trwania obecnej umowy 2022-2024 zmieniły model z hybrydowego na całkowicie otwarty. Koszty publikacji artykułów w ramach programu (Article Processing Charge) są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MNiSW. Od 2019 r. umowa na licencję krajową Springer ma wszystkie atrybuty umowy transformacyjnej, w której większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowanie otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych. Rozwiązanie to związane jest z założeniem, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S. W roku 2022 r. do programu przyjęto 992 artykuły, w tym 180 artykułów w okresie styczeń-luty w ramach puli pozostałej z 2021 r. oraz 812 artykułów w okresie lipiec-grudzień w ramach nowej puli artykułów na 2023 r. Program był zawieszony pomiędzy lutym a lipcem 2022 r. ze względu na opóźnienie potwierdzenia finansowania MNiSW na 2022 r. W roku 2023 r. do programu przyjęto 1836 artykułów, w tym 512 artykułów w okresie styczeń-kwiecień w ramach puli pozostałej z 2022 r. oraz 1324 artykuły w okresie maj-grudzień z nowej puli 1350 artykułów na 2023 r. W styczniu 2024 r. z programu skorzystało ostatnie 26 artykułów w ramach puli pozostałej z 2023 r. Powyższe dane z lat 2022 i 2023 zostały skorygowane w styczniu 2024 r. w oparciu o aktualną metodę zliczania artykułów w systemie Springera opartą na dacie przyjęcia artykułu do programu (data weryfikacji afiliacji).

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje obecnie 1983 czasopism hybrydowych z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism hybrydowych ADIS, patrz katalog 2024 (zaktualizowany 08.04.2024). W ramach programu dostępne jest także kilkanaście czasopism, które w trakcie trwania obecnej umowy 2022-2024 zmieniły model z hybrydowego na całkowicie otwarty, patrz informacje w katalogu w kolumnach “Publishing Model” oraz “Important Note”. Autorzy, który wysyłają swoje artykuły do czasopism całkowicie otwartych objętych programem powinni liczyć się z ryzykiem, że artykuł zostanie zaakceptowany po wyczerpaniu puli z 2024 r. i i będzie musiał być sfinansowany przez autora (w przypadku czasopism hybrydowych pozostaje jeszcze opcja publikacji subskrypcyjnej). Program nie obejmuje pozostałych czasopism otwartych SpringerOpen oraz BioMed Central.

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters. W ramach programu pokrywana jest opłata Article Processing Charge, ale nie są pokrywane opcjonalne opłaty dodatkowe za kolorowe rysunki itp. Uwaga: czasopismo Advances in Therapy pobiera obowiązkową opłatę dodatkową Rapid Service Fee, która nie jest pokrywana z programu. Jest to jedyne czasopismo w programie stosujące taką obowiązkową opłatę i prawdopodobnie zostanie usunięte z programu w 2025 r.

Jak korzystać z programu?

Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje email, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MEiN.

Opisana powyżej procedura jest wykorzystywana przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem ok. 100 czasopism, które w katalogu 2024 w kolumnie “Standard Hybrid Specific Workflow” mają oznaczenie “non-standard”. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Ponadto formularz Open Access Systems Solution oferuje jedynie standardowy typ licencji otwartej CC-BY, która jest zgodna z planem S i rekomendowana przez WBN. Jeśli jednak autor chce opublikować swój artykuł na licencji CC-BY-NC, to powinien to zgłosić do wydawnictwa na adres ORSupport@springernature.com w momencie lub zaraz po pierwszym wysłaniu artykułu do czasopisma. Po akceptacji takiego artykułu autor otrzyma od wydawnictwa specjalny formularz dla niestandardowej licencji. W opisanych powyżej przypadkach niestandardowych informacja o artykule jest także wysyłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springernature.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Poland.


Program publikowania otwartego Science Advances w ramach licencji krajowej 2022-2024
Program działa od 1 stycznia 2024 r. z nową pulą 10 artykułów na 2024 r.

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MEiN pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale w celu zapewnienia poprawnej identyfikacji autor korespondecyjny z Polski powinien osobiście kontaktować się z wydawnictwem w całym procesie zgłaszania artykułu i publikacji. Autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu. W 2021 r. w ramach programu publikowania otwartego w Science Advances zostały opublikowane 2 artykuły, w 2022 r. 3 artykuły, w 2023 r. 2 artykuły.


Program międzynarodowy Scoap3
Program jest kontynuowany w sposób ciągły i bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (patrz strona SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2023-2024 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częściowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować naukowcy z całego świata i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W ramach programu Scoap3 od 2023 r. zostało także opublikowane 89 książek otwartych (stan na 12.07.2024) z dziedziny fizyki cząstek i dziedzi pokrewnych, patrz informacja na stronie programu Scoap3 oraz dostęp do książek na serwerze OAPEN.

W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum Polska Fizyka Cząstek, którego koordynatorem jest IFJ PAN. ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer, IOP oraz APS z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisuje umowy z CERN (obecnie na lata 2023-2024) oraz finansuje składkę Polski na program ze środków MEiN w ramach WBN.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2023-2025
Ostatnia aktualizacja 03.07.2024: zostało wykorzystane 247 artykułów z puli 398 artykułów na 2024 r. Program działa od 1 stycznia 2024 r. z nową pulą 392 artykułów na 2024 r., rozszerzoną o 6 artykułów po włączeniu do programu 2 nowych uczestników w 1. kwartale 2024 r.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. W 2024 roku program obejmuje 86 czasopism wydawanych przez ACS (wszystkie tytuły z listy czasopism dostępnych w roku 2024 objęte są programem publikowania otwartego), w tym 70 czasopism hybrydowych i 16 czasopism otwartych. Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako “Revised”). W 2020 r. dostępna była pula 300 artykułów wyczerpana 9.12.2020, w 2021 r. pula 324 artykułów wyczerpana 28.12.2021, a w roku 2022 pula 346 artykułów wyczerpana 28.12.2022. Program został wznowiony 31 stycznia 2023 r. po potwierdzeniu dofinansowania MNiSW dla nowej umowy 2023-2025. Pula programu na 2023 r. wynosiła 370 artykułów i została wykorzystana 27 listopada 2023 r., a program został zawieszony na okres do końca roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Autorzy, którzy wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu email z domeny tej instytucji. Po przyjęciu przez wydawcę artykułu do publikacji, autor otrzymuje email od wydawcy z linkiem do formularza Journal Publishing Agreement (JPA) oraz, jeśli wcześniej autor wskazał odpowiednią afiliację, z informacją o możliwości skorzystania z programu. W formularzu JPA autor ma opcję wyboru publikacji OA z zachowaniem praw autorskich. Autor może także zrezygnować z praw autorskich, co nie wyklucza z programu, ale nie jest rekomendowane przez ICM, lub wybrać publikację w modelu tradycyjnym. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu dostali link do JPA ale bez informacji o możliwości włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu, a jeśli ten link nie jest aktywny, to stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu.

Informacja o zaakceptowanym artykule uprawnionym do włączenia do programu jest również przekazywana przez wydawcę do administratora w ICM. Administrator sprawdza, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja i przesyła do autora prośbę o potwierdzenie, czy autor chce skorzystać z programu i czy wybrał opcję publikacji OA w formularz JPA. Jeżeli w formularzu JPA autor nie zaznaczył opcji OA, a chce to zmienić, przed opublikowaniem artykułu możliwa jest zmiana umowy autora z wydawcą – na prośbę autora lub ICM wydawca może przesłać autorowi nowy link do formularza JPA (po opublikowaniu artykułu zmiana JPA nie jest możliwa). Po otrzymaniu od autora potwierdzenia, że podpisał JPA z wybraną opcją OA, administrator akceptuje włączenie artykułu do programu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 4. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 18. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 19. Politechnika Gdańska
 20. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 21. Politechnika Łódzka
 22. Politechnika Poznańska
 23. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 24. Politechnika Śląska
 25. Politechnika Warszawska
 26. Politechnika Wrocławska
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego
 28. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 29. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 30. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 31. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 32. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 33. Uniwersytet Gdański
 34. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 35. Uniwersytet Jagielloński
 36. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 37. Uniwersytet Łódzki
 38. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 39. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 40. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 41. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 42. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 43. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 44. Uniwersytet Opolski
 45. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 46. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 47. Uniwersytet w Białymstoku
 48. Uniwersytet w Siedlcach
 49. Uniwersytet Warszawski
 50. Uniwersytet Wrocławski
 51. Uniwersytet Zielonogórski
 52. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 53. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 54. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP (licencja i program zawieszone w 2023 r.)
Licencja i program publikowania zawieszony w związku z brakiem dofinansowania w 2023 r. Instytucje zainteresowane dostępem i publikowaniem w czasopismach CUP powinny kontaktować się z Anną Abramowską, AAbramowska@ebsco.com, przedstawicielką firmy Ebsco.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP, ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, autor może to sprawdzić na dedykowanej stronie na serwerze wydawcy. W momencie akceptacji artykułu do druku autor otrzymuje email z wiadomością, że instytucja potencjalnie może pokryć APC, ale autor sam musi sprawdzić na stronie wydawcy Read and publish agreements, czy tak jest w jego przypadku. Wyjątek stanowią czasopisma będące w Ironclad (nowy system do kontraktów), które informują autora o pokryciu kosztów APC przez instytucję. W momencie przesłania artykułu do czasopisma nie ma automatycznej informacji o możliwości skorzystania z depozytu OA. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku bez ograniczenia na liczby artykułów. W 2020 r. zostało opublikowane 48 artykułów, a w 2021 r. zostało opublikowane 75 artykułów (wynik ostateczny z 20.05.2022 niższy od planowanego o 34 artykuły, których autorzy nie potwierdzili retroaktywacji). W 2022 r. zostało opublikowane 71 artykułów (dane ostateczne ze stycznia 2023 r.).

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikację instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”. Koordynatorem licencji i programu CUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej Emerald (licencja i program zawieszone w 2023 r.)
Licencja i program publikowania zawieszony w związku z brakiem dofinansowania w 2023 r. Instytucje zainteresowane dostępem i publikowaniem w czasopismach Emerald powinny kontaktować się z Radką Krivankovą, rkrivankova@emerald.com, przedstawicielką firmy Emerald.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Autor z danej instytucji jest uprawniony do publikowania w ramach programu w tych czasopismach, które subskrybuje ta instytucja, patrz lista subskrybowanych kolekcji oraz lista czasopism w kolekcjach. Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. W 2020 r. została wykorzystana cała pula 35 artykułów, w 2021 r. – cała pula 39 artykułów, w 2022 r. – cała pula 33 artykułów.

Autor, który wysyła artykuł do recenzji, wypełnia formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym wskazuje swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja) i adres email w domenie tej instytucji oraz zaznacza wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artukułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację otwartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali z Emerald propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu lub numer ID oraz stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem APC@emerald.com . Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.


Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE 2023
Program kontynuowany w 2024 r. tylko dla tych instytucji, które nie wykorzystały jeszcze swojej puli przedpłaconej w poprzednich latach. Od 2022 r. program nie jest objęty dofinansowaniem MNiSW.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i przedpłaciły dla siebie publikację określonej liczby artykułów. Program obejmuje wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, patrz strona IEEE Open. W 2020 r. zostało zamówione łącznie 121 artykułów, z których wykorzystano 30. Pozostałe 91 artykułów mogło być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W 2021 zamówiono kolejne 108 artykułów, w roku 2022 instytucje uczestniczące w programie publikowania otwartego IEEE zamówiły łącznie 107 artykułów.

Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji (autor nie otrzymuje automatycznych powiadomień o możliwości wzięcia udziału w programie), a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję, patrz przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu. Licencja IEEE wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Dodatkowe linki:
IEEE Open – lista czasopism i inne informacje ogólne
IEEEAuthor Center – instrukcje dla autorów
RightsLink – system zarządzający finansowaniem publikacji
Author posting guidelines – zasady dotyczące rozpowszechniania artykułów

Członkowie konsorcjum IEEE, którzy uczestniczą w programie publikowania w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Instytut Badań Systemowych PAN
 3. Politechnika Gdańska
 4. Politechnika Warszawska
 5. Politechnika Wrocławska
 6. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP 2023-2025
Ostatnia aktualizacja 22.05.2024: w I kwartale 2024 roku w ramach programu zostało opublikowanych 30 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2024. z nieograniczoną pulą na 2024 r.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. W 2024 roku program obejmuje hybrydowe i w pełni otwarte czasopisma IOP oraz wszystkie typy publikacji. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 58 art., w 2021 r. 60 artykułów, a w 2022 r. dostępna była pula 60 artykułów (została wyczerpana 15.11.2022), zwiększona przez Wydawcę o 10 artykułów, które zostały wykorzystane do 31.12.2022 roku. Od 2023 r. pula w programie jest nieograniczona, w 2023 r. wykorzystano 94 artykuły.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma i po przyjęciu artykułu do publikacji przesyła informację o artykule do ICM. Po sprawdzeniu, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja, ICM potwierdza włączenie artykułu do programu. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. Jeżeli autor zrezygnuje z publikacji OA lub powiadomi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źródła, artykuł nie jest włączany do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 6. Instytut Fizyki PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Matematyczny PAN
 9. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 10. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 11. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 12. Politechnika Gdańska
 13. Politechnika Łódzka
 14. Politechnika Śląska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 18. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Rzeszowski
 27. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. Uniwersytet w Białymstoku
 29. Uniwersytet Warszawski
 30. Uniwersytet Wrocławski
 31. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej LWW 2024
Ostatnia aktualizacja 09.04.2024: W związku z przyznaniem dofinansowania przez MNiSW oraz podpisaniem nowej umowy z wydawcą, program 2024 r. z nową roczną pulą 17 artykułów został uruchomiony w dniu 09.04.2024 r.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych we wszystkich instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 249 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej puli artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. Artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym w okresie od początku roku do momentu uruchomienia programu mogą zostać włączone do programu i przekształcone na model otwarty (tzw. retroaktywacja). Autorzy takich artykułów mogą poprosić Wydawcę o retrospektywną konwersję artykułu do otwartego dostępu w czerwcu 2024 r. pod warunkiem, że artykuł został przyjęty do publikacji po 1 stycznia 2024 r., a na początku czerwcu 2024 r. będzie wykorzystane mniej niż 8 artykułów z puli 17 artykułów otwartych. W 2023 r. pula wynosiła 17 artykułów i została w pełni wykorzystana.

Autor, który chce skorzystać z programu, powinien, po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z ICM na adres wbnoa@icm.edu.pl (uwaga: od 2023 r. program LWW jest administrowany bezpośrednio przez ICM), przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. ICM zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz jej uwidocznienie w artykule. Ogólne pytania dotyczące programu można także kierować do wydawcy, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy.

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2024:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 5. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
 9. Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 10. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 11. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 12. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 13. Instytut Matki i Dziecka
 14. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 15. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
 16. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Politechnika Wrocławska
 18. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 19. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 20. Uniwersytet Jagielloński
 21. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 22. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 23. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 24. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 27. Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP 2024
Program zawieszony od 1 stycznia 2024 r. do czasu podpisania nowej umowy z wykonawcą na 2024 r., co prawdopodobnie nastąpi w sierpniu 2024 r. (opóźnienie jest spowodowane zaostrzeniem wymogów zamówień publicznych skutkujące koniecznością przeprowadzenia przetargu na tę licencję, co nie było wcześniej planowane, oraz koniecznością dostosowania wzoru umowy z wykonawcą oraz zasad licencji wydawcy do wymogów przetargu, co ma nastąpić do końca czerwca 2024 r.; w obecnej sytuacji przewidujemy rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na początku sierpnia). Artykuły opublikowane w okresie zawieszenia programu będą mogły zostać zamienione na model otwarty (“retroaktywacja”) po uruchomieniu programu.

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które wykupiły dowolną kolekcję tematryczną z pełnym zakresem nowych czasopism (kolekcja z dopiskiem “2024” w nazwie) i zgłosiły się do programu publikowania. Programem objęte jest 357 czasopism hybrydowych z listy na stronie wydawcy (uwaga: programem objęte są tylko czasopisma hybrydowe, które mają dopisek “yes” w kolumnie D na liście). Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczba artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku, a pula artykułów jest wspólna dla wszystkich instytucji uczestniczących w programie. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30. W 2021 r. pula wynosiła 100 artykułów, z czego wykorzystano 62. W roku 2022 program obejmował pulę 70 artykułów, którą w pełni wykorzystano. W roku 2023 program został wznowiony 15 czerwca 2023 r. po podpisaniu nowej umowy bez ograniczeń na liczbę artykułów. Całkowita liczba artykułów opublikowana w ramach programu z 2023 r. wyniosła 90 (aktualizacja 5.03.2024 r.).

Program OUP nie obejmuje czasopism w pełni otwartych (fully OA titles), ale autorzy korespondencyjni z instytucji objętych programem mogą korzystać z 10% zniżki do opłaty APC w tych czasopismach.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna jest także informacja o programie publikowania dla konsorcjum na stronie wydawcy oraz adres kontaktowy do wydawcy w sprawach publikowania jnls.author.support@oup.com.

Uczestnicy programu publikowania OUP w roku 2024:

 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 4. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 5. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 6. Instytut Dendrologii PAN
 7. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 8. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 9. Instytut Matematyczny PAN
 10. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 11. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 12. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 13. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 14. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 15. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 17. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 20. Uniwersytet Jagielloński
 21. Uniwersytet Łódzki
 22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 23. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 24. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 25. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 26. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 27. Uniwersytet Opolski
 28. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 29. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 30. Uniwersytet Warszawski
 31. Uniwersytet Wrocławski
 32. Uniwersytet Zielonogórski
 33. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej T&F 2024
W 2024 r. jest planowane uruchomienie programu w ramach nowej umowy licencyjnej read&publish. Wszystkie instytucje uczestniczące w programie będą miały prawo publikowania ze wspólnej ograniczonej puli artykułów we wszystkich czasopismach hybrydowych (Taylor&Francis Open Select). Program zostanie uruchomiony po podpisaniu nowej umowy w wykonawcą, co prawdopodobnie nastąpi w sierpniu 2024 r. (opóźnienie jest spowodowane zaostrzeniem wymogów zamówień publicznych skutkujące koniecznością przeprowadzenia przetargu, co nie było wcześniej planowane, oraz koniecznością dostosowania wzoru umowy z wykonawcą oraz zasad licencji wydawcy do wymogów przetargu, co udało się zakończyć dopiero pod koniec czerwca; w obecnej sytuacji przewidujemy rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą na początku sierpnia). Część artykułów opublikowanych w 2024 r. przed podpisaniem umowy będzie mogła zostać zamieniona na model otwarty (“retroaktywacja”) pod warunkiem, że pula na 2024 r. nie zostanie wykorzystana w całości na artykuły, które będą publikowane po podpisaniu umowy, a termin i zasady retroaktywacji będą jeszcze uzgadniane z wydawcą oraz uczestnikami konsorcjum.

Szczegółowe zasady programu zostaną opublikowane w sierpniu 2024 r., a uruchomienie programu planowane jest do końca sierpnia 2024 r.

Koordynatorem licencji i programu T&F jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Ogólne informacje dla autorów znajdują się także na stronie wydawcy.

Uczestnicy programu publikowania T&F w roku 2024:

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 4. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 5. Instytut Matematyczny PAN
 6. Politechnika Gdańska
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Warszawska
 9. Politechnika Wrocławska
 10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 11. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 12. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 13. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 14. Uniwersytet Gdański
 15. Uniwersytet Jagielloński
 16. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 17. Uniwersytet Łódzki
 18. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 19. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 20. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 21. Uniwersytet Morski w Gdyni
 22. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 23. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 24. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 25. Uniwersytet w Siedlcach
 26. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 27. Uniwersytet Warszawski
 28. Uniwersytet Wrocławski
 29. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024