Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2020:


ACS

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Chemical Society udostępniane są z serwera wydawcy na zasadzie rocznych subskrypcji w ramach licencji konsorcyjnej. W czasie trwania licencji konsorcyjnej wszyscy uczestnicy konsorcjum mają dostęp do 56 czasopism z pakietu ACS Web Editions obejmującego roczniki od 1996 włącznie, oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne, patrz spis tytułów w licencji ACS 2019. Czasopisma z pakietu ACS Web Editions są objęte prawami archiwizacyjnymi (patrz niżej). Wyjątek stanowi czasopismo C&EN Global Enterprise (poprzednio C&EN Online), które jest dostępne tylko w czasie licencji z rocznikami od 2016. W ICM na platformie Infona zostały do tej pory zarchiwizowane roczniki 2001-2011 czasopism z pakietu ACS Web Editions. Zasoby z kolejnych lat będą sukcesywnie archiwizowane.

Zgodnie z zasadami licencji ACS zasoby pełnotekstowe zgromadzone na serwerze krajowym pełnią rolę “ciemnego archiwum” tzn. są dostępne tylko dla tych instytucji, które zrezygnowały z uczestnictwa w konsorcjum, oraz dla pozostałych uczestników konsorcjum w przypadku zakończenia licencji konsorcyjnej. Instytucje, które wystąpiły z konsorcjum, mają dostęp ograniczony do roczników czasopism z okresu uczestnictwa w konsorcjum oraz, w przypadku instytucji, które były uczestnikami konsorcjum przed 2008 rokiem, czterech roczników poprzedzających moment przystąpienia do konsorcjum. Użytkownicy z instytucji należących aktualnie do konsorcjum ACS mają dostęp do serwera wydawcy, ale mogą także przeszukiwać i przeglądać metadane artykułów ACS na platformie Infona, z której, w przypadku użycia funkcji “czytaj online”, przekierowywani są automatycznie do pełnego tekstu na serwerze wydawcy.

W roku 2019 uczestnicy konsorcjum ACS są zaszeregowani do 6 poziomów cenowych zależnie od liczby pobranych artykułów ACS w latach 2015-2017 (lub w 1. połowie roku 2018 w przypadku uczestników dołączonych w 2018 r.). Koszt nowego uczestnika określa wydawca, biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość instytucji oraz wartość dotychczasowej prenumeraty czasopism ACS.

Koordynatorem konsorcjum ACS jest ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum ACS zawierają umowy subskrypcyjne z ICM, do którego wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 4. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 5. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 6. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 7. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 8. Instytut Chemii Organicznej PAN
 9. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 10. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Instytut Przemysłu Organicznego
 18. Politechnika Gdańska
 19. Politechnika Krakowska
 20. Politechnika Łódzka
 21. Politechnika Poznańska
 22. Politechnika Rzeszowska
 23. Politechnika Śląska
 24. Politechnika Warszawska
 25. Politechnika Wrocławska
 26. PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 27. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 28. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 29. Uniwersytet Gdański
 30. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 31. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Uniwersytet Jagielloński
 33. Uniwersytet Łódzki
 34. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 35. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 36. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 37. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 38. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 39. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 40. Uniwersytet Opolski
 41. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 42. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 43. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 44. Uniwersytet w Białymstoku
 45. Uniwersytet Warszawski
 46. Uniwersytet Wrocławski
 47. Uniwersytet Zielonogórski
 48. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 49. Wojskowa Akademia Techniczna
 50. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

AIP/APS

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP są udostępniane na serwerze Scitation należącym do AIP. Czasopisma APS dostępne są na serwerze APS. Konsorcjum ma dostęp do 9 tytułów AIP, 10 tytułów APS oraz 3 tytułów innych towarzystw naukowych stowarzyszonych z AIP, patrz spis tytułów w licencji AIP/APS 2019. Uczestnicy konsorcjum mają dodatkowo dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw. Każdy uczestnik konsorcjum uzyskuje prawa archiwizacyjne do roczników z okresu licencji tych tytułów czasopism, które prenumerował przed przystąpieniem do konsorcjum (prenumerata historyczna). Prawo archiwizacyjne dotyczy czasopism AIP i APS (od rocznika 2006), oraz – od rocznika 2012 – także 3 czasopism pozostałych towarzystw naukowych. Czasopisma AIP/APS od rocznika 2006 są archiwizowane w ICM. Obecnie zakres zgromadzonych roczników sięga 2010-2013 zależnie od tytułu, ale archiwum zostanie skompletowane i wówczas zasoby te zostaną udostępnione na platformie Infona i będą co roku uzupełniane.

Koszt licencji uczestnika konsorcjum jest sumą wartości prenumeraty historycznej, przy czym aktualny cennik dla prenumeraty zależy od statystyki użytkowania czasopism w instytucji w ostatnich latach i określony jest w 5 przedziałach dla czasopism APS i 4 przedziałach dla czasopism AIP, oraz opłaty konsorcyjnej za dostęp do wspólnej listy czasopism, dostęp do archiwum i lokalną archiwizację. Koszty licencji APS w roku 2018 uległy obniżeniu ze względu na włączenie czasopism Physical Review C i D oraz Physcial Review Letters do programu Scoap3: część kosztów tych czasopism (proporcjonalna do liczby publikowanych w nich artykułów z zakresu fizyki cząstek) jest finansowana w latach 2018 i 2019 z programu Scoap3.

Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę drukowanych czasopism AIP/APS po cenach obniżonych, według specjalnego cennika “Print add-on prices”. Opłaty za prenumeratę drukowaną ponoszone są w całości przez uczestników.

Koordynatorem konsorcjum AIP/APS jest wyłączny przedstawiciel wydawców, firma ABE-IPS, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum AIP/APS zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE-IPS, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum AIP/APS w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 3. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 4. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 5. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 6. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 7. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 8. Instytut Fizyki PAN
 9. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 10. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 11. Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 12. Instytut Matematyczny PAN
 13. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 14. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 15. Instytut Technologii Elektronowej
 16. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 17. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 18. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 19. Politechnika Gdańska
 20. Politechnika Krakowska
 21. Politechnika Lubelska
 22. Politechnika Łódzka
 23. Politechnika Śląska
 24. Politechnika Warszawska
 25. Politechnika Wrocławska
 26. PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 27. Uniwersytet Gdański
 28. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. Uniwersytet Jagielloński
 31. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 32. Uniwersytet Łódzki
 33. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 34. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 35. Uniwersytet Opolski
 36. Uniwersytet Rzeszowski
 37. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 38. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 39. Uniwersytet w Białymstoku
 40. Uniwersytet Warszawski
 41. Uniwersytet Wrocławski
 42. Uniwersytet Zielonogórski
 43. Wojskowa Akademia Techniczna

Bazy ekonomiczne

Baza OECD iLibrary (OECD) jest publikowana przez Organisation for Ecomonic Cooperation and Development i obejmuje ok. 14.640 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu “working papers”), 3 czasopisma, 6090 dokumentów roboczych i dane statystyczne. Oprócz publikacji OECD baza zawiera zasoby pochodzące od the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF). Baza OECD może być subskrybowana wraz z dodatkowym pakietem baz statystycznych tworzonych przez International Energy Agency (IEA), który od roku jest 2014 objęty dofinansowaniem. Dla bazy OECD stosowane są 3 poziomy kosztów subskrypcji: poziom 1 dla małych (do 7000 studentów) niepublicznych uczelni, uczelni medycznych lub rolniczych, instytutów PAN, wydziałów ekonomii, zarządzania lub biznesu uniwersytetów i politechnik; poziom 2 dla uniwersytetów i politechnik, dużych (od 7000 studentów) uczelni niepublicznych oraz jednostek badawczo-rozwojowych; poziom 3 dla dużych (od 7000 studentów) publicznych uczelni ekonomicznych.

Uczestnicy licencji OECD w roku 2019:

 1. Centralna Biblioteka Statystyczna
 2. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Warszawska
 6. Polski Instytut Ekonomiczny
 7. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny
 13. Uniwersytet Łódzki
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomii
 15. Uniwersytet w Białymstoku

Baza Emerging Markets Information Service (EMIS) jest produkowana i udostęniana przez firmę ISI Emerging Markets Polska Sp. z o.o. i zawiera ok. 23 000 publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo – gospodarczych. Baza EMIS może być subkrybowana w wersjach: Polska, Region lub Świat wraz z dodatkiem Municipium oraz w wersjach rozszerzonych: Professional Polska, Professional Region lub Professional Świat. Rozszerzenie Professional obejmuje dodatkowe dane na temat rynku fuzji i przejęć (dodatek DealWatch) oraz dodatkowe narzędzie analityczne Benchmark. Od roku 2019 koszt rozszerzenia Professional podlega dofinansowaniu. Dla bazy EMIS stosowane są 3 poziomy kosztów związane z maksymalną liczbą jednoczesnych użytkowników (60, 50 lub 40 j.u.) i zależne od statystyki wykorzystania bazy. Poziom nowych uczestników zależy od rodzaju i wielkości instytucji: państwowe uczelnie ekonomiczne i uniwersytety – 60 j.u., uniwersytety – 50 j.u., politechniki, uniwersytety przyrodnicze, uczelnie prywatne, uniwersytety – pojedyncze wydziały nieekonomiczne, państwowe wyższe szkoły zawodowe – 40 j.u.

Uczestnicy licencji Emis w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Akademia Leona Koźmińskiego
 3. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 8. Politechnika Białostocka
 9. Politechnika Lubelska
 10. Politechnika Rzeszowska
 11. Politechnika Warszawska
 12. Politechnika Wrocławska
 13. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 14. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Uczelnia Łazarskiego
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 17. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 18. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 19. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 20. Uniwersytet Gdański
 21. Uniwersytet Jagielloński
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 27. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 28. Uniwersytet Rzeszowski
 29. Uniwersytet Szczeciński
 30. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 31. Uniwersytet Warszawski
 32. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 33. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 34. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 35. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Baza Passport (dawna nazwa GMID) jest produkowana przez firmę Euromonitor International (Wlk. Brytania) i zawiera statystyki demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm. Baza Passport może być subskrybowana w wersji podstawowej (moduły Markets, Reference i Sectors) lub z dodatkami (moduły Industrial (I), Cities (C), Institutional Channels (IC), Nutrition (N) i Ethical Labels (EL)), które od 2015 r. są także objęte dofinansowaniem. Dla bazy Passport stosowane są cztery poziomy cen: 1) dla szkół wyższych o profilu ekonomicznym oraz uniwersytetów powyżej 10 000 studentów, 2) dla mniejszych uniwersytetów lub politechnik oraz pojedynczych wydziałów o profilu ekonomicznym, 3) dla szkół niepublicznych liczących 5000-1000 studentów, 4) dla mniejszych szkół niepublicznych.

Uczestnicy licencji PASSPORT w roku 2019:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (I)
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (I+C)
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (I+C)
 6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 7. Uniwersytet Warszawski (I+C)

Do baz ekonomicznych zalicza się także ABI INFORM/Complete, ale baza ta jest udostępniana w ramach osobnego konsorcjum ProQuest.

Koordynatorem konsorcjum bibliotek kierunków ekonomicznych jest od 2016 roku Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pan Roman Tomaszewski roman.tomaszewski@ue.poznan.pl. Uczestnicy konsorcjum ekonomicznego zawierają umowy subskrypcyjne z dystrybutorami baz, do których wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). Wyłącznym dystrybutorem dostępu do bazy OECD w Polsce jest firma AKME Archive, osoba kontaktowa: Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl. Bazy EMIS i Passport są dystrybuowane bezpośrednio przed producentów. Osobami kontaktowymi w firmie Euromoney Polska w sprawie bazy EMIS są Urszula Garbicz-Bryś, ugarbicz@emis.com oraz Anna Wyszyńska, awyszynska@emis.com. Osobą kontaktową w firmie Euromonitor w sprawie bazy Passport jest Ecaterina Bondarenko, Ecaterina.Bondarenko@Euromonitor.com.


CAS SciFinder (Chemical Abstracts)

Zintegrowany dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society na platformie CAS SciFinder. Jest to narzędzie zapewniające dostęp do jednego z największych i najbardziej kompletnych zbiorów informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych, takich jak: biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia makromolekularna, stosowana, analityczna i inżynieria chemiczna. Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych i obejmuje następujące bazy:

CA Plus (literatura naukowa i patenty) – od 1907 roku, zawiera informacje z ok. 50 tys. czasopism naukowych, obecnie z 10 tys. tytułów bieżących oraz indeksuje 1500 kluczowych czasopism chemicznych, patenty z 61 krajów, książki, dysertacje, materiały konferencyjne, raporty techniczne oraz preprinty.
CAS Registry (substancje chemiczne) – informacje o 91 milionach substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz 65 milionach sekwencji chemicznych z opublikowanych artykułów, patentów, źródeł internetowych oraz komercyjnych kontrolowanych pod względem jakości przez naukowców CAS.
CASREACT (reakcje chemiczne) – informacje o 77 milionach jednoetapowych i wieloetapowych reakcji oraz 13 milionach preparatów syntetycznych.
CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców) – opisy ponad 94 milionów produktów pochodzących z 1300 katalogów oraz od 1100 dostawców.
CHEMLIST – informacje o 312 tys. zarejestrowanych substancji chemicznych dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
CIN (Chemical Industry Notes) – 1,6 miliona rekordów pochodzących z publikacji branżowych od 1974 r., dotyczących określonych produktów chemicznych.
MARPAT – ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 roku.

Uczestnicy konsorcjum od roku 2019 mają możliwość subskrypcji bazy Scifinder w dotychczasowej wersji albo nowej rozszerzonej wersji Scifinder-n wraz z dodatkiem MethodsNow, patrz także ulotka o Scifinder n, Quick Referecne Quide, oraz broszura i ulotka dla MethodsNow.

Od roku 2019 konsorcjum CAS Scifinder jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Tomasz Chmielak, chmielak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum będą zawierać umowy konsorcyjne na rok 2019 z ICM, do którego będą też wpłacać składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum Chemical Abstracts w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 5. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 6. Instytut Farmaceutyczny
 7. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 8. Politechnika Gdańska
 9. Politechnika Lubelska
 10. Politechnika Łódzka
 11. Politechnika Poznańska
 12. Politechnika Śląska
 13. Politechnika Warszawska
 14. Politechnika Wrocławska
 15. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 17. Uniwersytet Jagielloński
 18. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 20. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 21. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 22. Uniwersytet Warszawski
 23. Uniwersytet Wrocławski
 24. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 25. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CUP

Czasopisma Cambridge University Press (CUP) są udostępniane w ramach kolekcji FULL (360 tytułów), STM (140), HSS (246), Med/Vet oraz Business, patrz spis tytułów w licencji CUP 2019. Licencja CUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa, z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Koszt licencji CUP dla uczestnika zależy od kolekcji, liczby pracowników naukowych w instytucji oraz wartości historycznej prenumeraty. Uczestnicy licencji CUP posiadają licencję “online only” z prenumeratą elektroniczną, oraz mogą zamawiać dodatkową prenumeratę drukowaną w cenie DDP od roku 2018 równej 50% ceny katalogowej.

Koordynatorem konsorcjum CUP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy firma ABE-IPS, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum CUP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE-IPS, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum CUP w roku 2019:

 1. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 2. Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 3. Główny Instytut Górnictwa
 4. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 5. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 6. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 9. Instytut Historii PAN
 10. Instytut Matematyczny PAN
 11. Instytut Matki i Dziecka
 12. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 13. Instytut Slawistyki PAN
 14. Instytut Studiów Politycznych PAN
 15. Kolegium Europejskie
 16. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 18. Politechnika Gdańska
 19. Politechnika Wrocławska
 20. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 21. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 22. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 23. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 24. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 25. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 26. Uniwersytet Gdański
 27. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 28. Uniwersytet Jagielloński
 29. Uniwersytet Łódzki
 30. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 31. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 32. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 33. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 34. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 35. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 36. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 37. Uniwersytet Warszawski
 38. Uniwersytet w Białymstoku
 39. Uniwersytet Wrocławski
 40. Uniwersytet Zielonogórski
 41. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu

Elsevier (licencja krajowa)

Zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopim, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, patrz katalog 2019. 1778 czasopism pochodzi z 16 podkolekcji tematycznych stanowiących część Freedom Collection (patrz dodatkowy arkusz “podkolekcje Freedom” w katalogu 2019). Z pozostałych 7 podkolekcji tematycznych pozostawiono w licencji 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Z licencji zostało wyłączone 7 podkolekcji tematycznych wybranych na podstawie statystyk wykorzystania i kosztów. Podkolekcje te zawierają łącznie 709 różnych tytułów czasopism, z czego zachowano 18 tytułów, a dalsze 471 tytułów należy jednocześnie do innych podkolekcji zachowanych w licencji. W rezultacie z licencji zostało wykluczone tylko 220 tytułów z Freedom Collection (patrz dodatkowy arkusz “poza licencją” w katalogu 2019). Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o innych czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Acess, oraz czasopismach nienależących do Freedom Collection i dostępnych tylko na zasadzie indywidualnych subskrypcji.

Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej (patrz katalog DDP na rok 2019).

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki. Każda instytucja zgłaszająca się do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do wszystkich czasopism objętych licencją na czas trwania umowy licencyjnej. W przypadku gdy umowa licencyjna wygaśnie i nie będzie kontynuowana, instytucje zachowają bezterminowy dostęp do książek oraz niektórych archiwów czasopism zgodnie z prawami archiwizacyjnymi nabytymi przez instytucje na podstawie wszystkich dotychczasowych umów licencyjnych. Uczestnicy umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 1995-2009 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej (czyli czasopism prenumerowanych przed przystąpieniem do konsorcjum). Uczestnicy licencji krajowych 2010-2018 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 2006-2018 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej lub 3 wybranych czasopism w przypadku braku prenumeraty historycznej. W nowej licencji krajowej 2019-2021 prawa archiwizacyjne zostały ograniczone do 65 instytucji wybranych przez MNiSW. Są to instytucje uczestniczące w programach “Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” oraz kilka innych instytucji o największym zakresie prenumeraty historycznej i wysokich statystykach użytkowania. Pozostałe instytucje zachowują prawa archiwizacyjne wynikające z wcześniejszych umów.

W sprawach licencji Elsevier należy kontaktować się z ICM pod adresem: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Rejestracja numerów IP.


Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
Ostatnia aktualizacja 31.03.2020: od 1 stycznia 2020 r. działa program A wraz z nową pulą 1000 artykułów, do tej pory zostało wykorzystane około 460 artykułów.

Skrótowa informacja dla autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji
Czasopisma hybrydowe oraz gold open access Elsevier
Lista instytucji uprawnionych do programów A lub B
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)
“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. W roku 2020 program A działa od 1 stycznia do momentu wyczerpania się puli 1000 artykułów. W przypadku, jeśli pula artykułów przewidzianych na dany rok w programie A wyczerpie się przed końcem roku, to na pozostałą część roku zostanie uruchomiony Program B. Program B pozwala na publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych na koszt instytucji, w których są afiliowani autorzy korespondencyjni, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access. Ponadto strona polska (MNiSW) ma możliwość zawężenia listy czasopism do programów A i B, ale na razie takiej selekcji nie wprowadzono.

Kto może korzystać z programu?

Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. W przypadku programu A wystarczy, że instytucja przesłała do ICM zgłoszenie do licencji krajowych 2019-2021 wraz z upoważnieniem do umowy z Elsevier. W przypadku programu B Elsevier wymaga dodatkowo podania przez instytucję jednego centralnego adresu email do przyjmowania faktur za artykuły publikowane ze zniżką przez wszystkich autorów korespondencyjnych z tej instytucji. Na udział w programie B zdecydowała się na razie jedynie część instytucji, patrz lista instytucji uprawnionych do programów A lub B.

Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

Jakie artykuły są objęte programem i czego dotyczy finansowanie lub zniżka?

Program obejmuje artykuły typu: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO), patrz opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą – Article Processing Charge (APC). Wysokość tej opłaty zależy od czasopisma, patrz cennik standardowy Elsevier. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp) są rozliczane osobno od APC, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę, niezależnie od tego czy artykuł jest publikowany w ramach programu A lub B lub w sposób tradycyjny.

W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Programy A i B obejmują 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access. Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korespondencyjny każdego artykułu, który przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, otrzymuje email od wydawcy wraz z linkiem do formularza Rights and Access w serwisie internetowym Article Publication Services. Formularz ten uwzględnia opcje dostępne dla polskich autorów w ramach programu A lub (gdy program A w danym roku zostanie już wyczerpany) B, patrz prezentacja formularza „Author journey” dla programu A oraz dla programu B. Prezentacje przeznaczone są tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i mogą być pobrane tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje korzystające z licencji Elsevier. Prezentacje można także uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

W pierwszej części formularza autor musi wyszukać swoją afiliację na liście rozwijanej (patrz str. 2 prezentacji), która zawiera instytucje z całego świata, w tym nazwy angielskie polskich instytucji. System następnie sprawdza, czy wybrana przez autora instytucja jest uprawniona do programu A lub B zgodnie z listą instytucji uprawnionych oraz czy czasopismo, w którym będzie opublikowany artykuł, jest objęte programem zgodnie z listą czasopism. Jeśli oba kryteria są spełnione, to formularz wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach programu (str. 5-6 prezentacji).

Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu wyłącznie wówczas, gdy w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana. Nie ma możliwości zarezerwowania miejsca w tej puli na żadnym wcześniejszym etapie przygotowywania artykułu do publikacji. Miejsce zostaje zarezerwowane dla artykułu w momencie wybrania przez autora w formularzu opcji publikacji otwartej z pełnym finansowaniem.

W przypadku, jeśli w czasie wypełniania formularza przez autora program A będzie już wyczerpany, a autor wskazał afiliację w instytucji uprawnionej do programu B, to w formularzu automatycznie zostanie udostępniona opcja publikacji otwartej na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, ze zniżką. W formularzu będzie widoczna stawka netto opłaty standardowej APC przed zniżką oraz wysokość procentowa zniżki (patrz str. 5-6 prezentacji B).

Autor korespondencyjny nie ma obowiązku skorzystania z programu A lub B i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”). Niewykorzystanie opcji otwartego dostępu przez autora nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B informacja o artykule zostanie przesłana do ICM do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji.

Jaki typ licencji wybrać?

W formularzu Article Publication Services możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND. Wybór ten nie wpływa na możliwość korzystania z programów A i B. Zwracamy jednak uwagę, że CC-BY jest wskazana jako preferowana licencja w Planie S, patrz np. informacja na stronie NCN.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?

Artykuły zgłoszone do programu A lub B są weryfikowane przez ICM. W przypadku programu A ICM będzie sprawdzał, czy autor korespondencyjny poprawnie wskazał afiliację w formularzu oraz na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości ICM będzie kontaktował się z autorem oraz z instytucją w celu potwierdzenia afiliacji. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN w instytucji. Jeśli w takiej sytuacji instytucja nie potwierdzi, że dany autor jest przy niej afiliowany, to ICM odrzuci artykuł z programu A.

Artykuły zgłoszone do programu B będą także weryfikowane jak wyżej pod względem afiliacji, a dodatkowo ICM będzie każdorazowo sprawdzał, czy instytucja zgadza się przyjąć fakturę za publikację danego artykułu ze zniżką. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN w instytucji oraz na adres email do przyjmowania faktur. W przypadku odmowy artykuł zostanie odrzucony z programu B. ICM planuje przekazać zadanie weryfikacji od początku roku 2020 do instytucji, które będą mogły stosować własne kryteria akceptacji artykułów w programach A i B.

Informacja o pozytywnej weryfikacji lub odrzuceniu z programu zostanie przesłana do autora korespondencyjnego. W przypadku odrzucenia artykułu z programu A lub B artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym, a Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC bez zniżki bezpośrednio autorowi. Autor jest uprzedzony o takiej ewentualności w formularzu (patrz str. 5 prezentacji A lub B). W przypadku, gdy artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie hybrydowym, to autor będzie miał jeszcze możliwość zmiany publikacji na model subskrypcyjny w celu uniknięcia opłaty. W tym celu autor powinien bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu z programu skontaktować się z Elsevier na adres support@elsevier.com i zgłosić zamiar zmiany modelu publikacji. W każdym takim przypadku (o ile sprawa dotyczy czasopisma hybrydowego i nawet jeśli artykuł otwarty zdążył już się ukazać on-line) Elsevier udostępni autorowi ponownie formularz, w którym będzie można wybrać opcję „subskrypcja”. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.

Jak przebiega fakturowanie instytucji w programie B?

Gdy artykuł zostanie pozytywnie zweryfikowany w programie B, Elsevier wystawi fakura na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i prześle ją emailem zgodnie z danymi do fakturowania (nazwa i adres instytucji, numer NIP, email do przyjmowania faktur), które zostały podane przez instytucje do ICM. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia, będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%). Podanie przez instytucję danych do fakturowania w programie B nie oznacza automatycznego obowiązku przyjmowania faktury za każdy artykuł zgłoszony przez każdego autora, który wskazał tę instytucję jako swoją afiliację. Tak jak opisano powyżej, ICM będzie przed weryfikacją każdego artykułu kontaktował się z instytucją, w celu potwierdzenia opłaty za ten artykuł. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN oraz na adres email do przyjmowania faktur.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.


Ebsco (licencja krajowa)

Bazy danych produkowane przez EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information. Patrz informacja o bazach Ebsco na rok 2019. Bazy dostępne są na serwerze producenta.

Zakup i dostęp do licencji Ebsco jest realizowany poprzez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, osoba kontaktowa: Monika Chrzanowska, monikach@man.poznan.pl. Osobą odpowiedzialną za dostęp z ramienia Ebsco jest: Renata Włodarczyk, rwlodarczyk@ebsco.com.


Emerald

Czasopisma wydawane przez Emerad Publishing są dostępne na zasadzie rocznych subskrypcji. Czasopisma Emerald są dostępne z serwera wydawcy i planowana jest archiwizacja roczników z okresu subskrypcji na serwerze w ICM. Od roku 2019 oferowane są nowe pakiety (patrz katalog 2019): Emerald Premier (309 tytułów), Emerald Mamagement (EMAN – 200 tytułów), Engineering Computing & Technology (ECT – 23 tytuły), Emerald Accounting, Finance & Economics (EAFE – 41 tytułów) oraz pozostałe mniejsze pakiety tematyczne o dotychczasowym zakresie (szczegóły w ofercie dostępnej u koordynatora).

Koszty subskrypcji pakietów Premier, EMAN oraz ECT zależą od rodzaju oraz wielkości instytucji: specjalistyczne szkoły ekonomiczne (1 poziom cenowy), uniwersytety, politechniki i inne instytucje akademickie (dla każdego rodzaju po 3 poziomy cenowe zależne od liczby pracowników i studentów). Koszty subskrypcji pakietów tematycznych są niezależne od rodzaju instytucji.

Konsorcjum Emerald jest koordynowane bezpośrednio przez wydawcę, osoba kontaktowa: Graciana Madejek, gmadejek@emeraldgroup.com. Informacji udziela także pomocniczy koordynator konsorcjum ze strony ICM, Tomasz Chmielak, chmielak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Emerald zawierają roczne umowy subskrypcyjne bezpośrednio z wydawcą, do którego wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum Emerald w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (EMAN + Engineering)
 2. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Premier)
 3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (EMAN)
 4. Politechnika Białostocka (EMAN + Engineering)
 5. Politechnika Częstochowska (Premier)
 6. Politechnika Gdańska (EMAN + Engineering)
 7. Politechnika Lubelska (EMAN)
 8. Politechnika Poznańska (Premier)
 9. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Marketing)
 10. Politechnika Śląska (EECT + Business, Management & Strategy)
 11. Politechnika Warszawska (Premier)
 12. Politechnika Wrocławska (Premier)
 13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Premier)
 14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (EMAN)
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (EMAN)
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Premier)
 17. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (EMAN)
 18. Uniwersytet Gdański (EMAN)
 19. Uniwersytet Jagielloński (Library + Business, Management & Strategy)
 20. Uniwersytet Łódzki (Premier)
 21. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (EMAN)
 22. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (EMAN)
 23. Uniwersytet Wrocławski (Library + Information & Knowledge Management)
 24. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Engineering)
 25. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Engineering)

IEEE

Zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET) udostępniane są w formie bazy danych IEEE/IET Electronic Library (IEL) na serwerze wydawcy dla konsorcjum koordynowanego przez przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco. Baza IEL zawiera czasopisma (w tym ok. 230 tytułów bieżących IEEE i IET), materiały konferencyjne i normy, patrz katalog 2019. Na plaftormie wydawcy znajdują się również książki i kursy edukacyjne, ale nie wchodzą one w zakres licencji konsorcyjnej. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do pełnego zakresu bazy IEL na serwerze wydawcy, a roczniki archiwalne z okresu licencji (od 2006 r.) są gromadzone na platformie Infona w ICM. Byli i aktualni uczestnicy konsorcjum mają na Infonie dostęp ograniczony do zasobów archiwalnych IEEE z okresu uczestnictwa w konsorcjum, na zasadzie “ciemnego archiwum”, podobnie jak w przypadku czasopism ACS (patrz opis ACS).

Koszt licencji IEEE zależy od liczby dokumentów pobranych przez instytucję w okresie trzech poprzednich lat. Stosowanych jest 5 poziomów cenowych dla uczelni oraz 2 poziomy cenowe dla instytutów (jednostek badawczo-rozwojowych lub instytutów PAN). W przypadku nowych instytucji brana jest pod uwagę liczba pracowników i studentów.

Koordynatorem konsorcjum jest wyłączny przedstawiciel wydawcy, firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum IEEE zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum IEEE w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Morska w Szczecinie
 3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 4. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 5. Główny Instytut Górnictwa
 6. Instytut Badań Systemowych PAN
 7. Instytut Fizyki PAN
 8. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 9. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 10. Instytut Technologii Elektronowej
 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 12. Politechnika Białostocka
 13. Politechnika Gdańska
 14. Politechnika Krakowska
 15. Politechnika Lubelska
 16. Politechnika Łódzka
 17. Politechnika Poznańska
 18. Politechnika Rzeszowska
 19. Politechnika Śląska
 20. Politechnika Warszawska
 21. Politechnika Wrocławska
 22. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 23. Uniwersytet Morski w Gdyni
 24. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 25. Wojskowa Akademia Techniczna
 26. Wojskowy Instytut Łączności
 27. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

IOP

Czasopisma wydawane przez Institute of Physics udostępnianie są na serwerze IOPscience w ramach rocznych licencji konsorcyjnych. Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do pakietu podstawowego (A) obejmującego 57 tytułów bieżących i 42 archiwalne oraz – opcjonalnie – do 13 tytułów bieżących i 1 tytułu archiwalnego w ramach trzech pakietów uzupełniających (B, C i D), patrz pełna lista czasopism IOP 2019.

Ceny licencji IOP w pierwszym roku konsorcjum IOP (2012) zostały wyznaczone w oparciu o liczbę publikacji w czasopismach matematyczno-fizycznych, wykorzystanie i zainteresowania publikacjami IOP w okresie poprzedzających 3 lat, historycznej prenumeraty oraz liczby pracowników naukowych i studentów. Podobna wycena stosowana jest dla nowych uczestników. W kolejnych latach cena wzrasta zgodnie z procentowym wskaźnikiem ustalanym dla całego konsorcjum. Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę drukowanych czasopism IOP po cenach DDP.

Konsorcjum IOP jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum IOP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z ICM, do którego wpłacają roczne składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). W sprawie czasopism IOP można też kontaktować się z przedstawicielem wydawcy, Łukaszem Piaseckim, Lukas.Piasecki@iop.org.

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 3. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 4. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 5. Instytut Fizyki PAN
 6. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 7. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 8. Instytut Matematyczny PAN
 9. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 10. Instytu Technologii Elektronowej
 11. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 12. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 13. Politechnika Gdańska
 14. Politechnika Krakowska
 15. Politechnika Śląska
 16. Politechnika Warszawska
 17. Politechnika Wrocławska
 18. PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Rzeszowski
 27. Uniwersytet Szczeciński
 28. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 29. Uniwersytet w Białymstoku
 30. Uniwersytet Warszawski
 31. Uniwersytet Wrocławski
 32. Wojskowa Akademia Techniczna

JSTOR

Bazy danych JSTOR Archive Collections są produkowane przez firmę ITHAKA z USA i udostępniane na platformie jstor.org. Bazy te zawierają archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych, w tym archiwa digitalizowane bezpośrednio przez firmę ITHAKA, z embargiem w większości 3-5 lat zależnie od czasopisma. Uczestnicy konsorcjum mogą subskrybować jedną lub więcej z 36 kolekcji czasopism, które łącznie obejmują ok. 2000 czasopism akademickich pochodzących od ponad 800 wydawców.

Koszt dostępu do baz JSTOR składa się z jednorazowej opłaty archiwalnej oraz corocznej opłaty subskrypcyjnej. Opłaty dla poszczególnych kolekcji zależą od dotychczasowej i bieżącej prenumeraty czasopism, oraz liczby pracowników i studentów.

Koordynatorem konsorcjum JSTOR jest wyłączny przedstawiciel producenta – firma ABE-IPS, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum JSTOR zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE-IPS, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum JSTOR w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 3. Akademia Muzyczna im. Tomasza Lipińskiego we Wrocławiu
 4. Akademia Muzyczna w Gdańsku
 5. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 6. Collegium Civitas
 7. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 8. Instytut Matematyczny PAN
 9. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 10. Instytut Slawistyki
 11. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 12. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 13. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 14. Kolegium Europejskie
 15. Międzynarodowe Centrum Kultury
 16. Politechnika Lubelska
 17. Politechnika Warszawska
 18. Politechnika Wrocławska
 19. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 20. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 21. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 22. Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 23. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 24. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 25. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 26. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 27. Uniwersytet Gdański
 28. Uniwersytet Jagielloński
 29. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 30. Uniwersytet Łódzki
 31. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 32. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 33. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 34. Uniwersytet Opolski
 35. Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
 36. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 37. Uniwersytet Rzeszowski
 38. Uniwersytet Szczeciński
 39. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 40. Uniwersytet Warszawski
 41. Uniwersytet w Białymstoku
 42. Uniwersytet Wrocławski
 43. Uniwersytet Zielonogórski

Knovel

Baza Knovel wydawana i udostępniana on-line przez Elsevier zawiera ponad 9400 podręczników, książek, materiałów konferencyjnych i unikatowych baz właściwości materiałowych (np. substancje chemiczne, tworzywa sztuczne, stopy metali, kompozyty, szkła optyczne, materiały wykorzystywane w elektronice). Dodatkowo Knovel oferuje dostęp do narzędzi analitycznych w tym do ponad 2000 interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych zawierających przykłady obliczeń z dziedziny: chemii, elektroniki, inżynierii lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, metali, inżynierii ropy i gazu, wbudowanych w arkusze. Zasoby pochodzą od ponad 140 wiodących stowarzyszeń naukowych i wydawców. Baza jest podzielona na 35 kolekcji tematycznych oraz 5 zasobów tzw. Premium.

Koszty subskrypcji Knovel uzależnione są od liczby pracowników naukowych, wybranych kolekcji tematycznych (których wartość określona jest w punktach) oraz liczby jednoczesnych użytkowników (tylko dla instytutów). Uczestnictwo w konsorcjum i skorzystanie z oferty Knovel wiąże się z wykupieniem minimalnej liczby punktów zależnej od rodzaju i wielkości instytucji.

Konsorcjum Knovel jest koordynowane przez p.o. Dyrektora Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Panią Elżbietę Skubałę, Elzbieta.Skubala@lib.p.lodz.pl. Uczestnicy konsorcjum Knovel zawierają roczne umowy z wyłącznym dystrybutorem – firmą Akme Archive, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). Osoba kontaktowa: Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl.

Uczestnicy konsorcjum Knovel w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Morska w Szczecinie
 3. Instytut Lotnictwa
 4. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 7. Politechnika Białostocka
 8. Politechnika Gdańska
 9. Politechnika Krakowska
 10. Politechnika Łódzka
 11. Politechnika Poznańska
 12. Politechnika Śląska
 13. Politechnika Warszawska
 14. Politechnika Wrocławska
 15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 16. Uniwersytet Morski w Gdyni
 17. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 18. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 21. Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii
 22. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

LWW

Kolekcja Lippincott Williams and Wilkins (LWW) zawiera czasopisma z zakresu medycyny, które w wersji elektronicznej udostępniane są na platformie OvidSP na serwerze Ovid. Uczestnicy konsorcjum mają do wyboru kolekcję 75 lub 182 czasopism medycznych lub pakiet wybranych czasopism z zakresu medycyny sportowej (oferta dla akademii wychowania fizycznego). Pakiet 75 czasopism obejmuje 47 najbardziej poczytnych czasopism wybranych przez Wydawcę oraz dodatkowe 28 tytułów wybieranych indywidualnie przez każdego uczestnika z pełnej listy 305 czasopism LWW. Pakiet 182 czasopism zawiera tytuły wybrane przez Wydawcę. Nowi uczestnicy konsorcjum mogą opcjonalnie subskrybować 10 czasopism wybranych z pełnej listy czasopism.

Uczestnicy konsorcjum LWW mają do wyboru licencję e-only lub print&electronic, tzn. bez lub z obowiązkiem zachowania prenumeraty drukowanej, która nie jest objęta dofinansowaniem, oraz pośrednie warianty licencji, od czego zależy koszt dostępu do czasopism elektronicznych w ramach konsorcjum. Koszty licencji LWW uzależnione są również od rodzaju instytucji (akademickie, badawczo-rozwojowe), liczby pracowników i studentów oraz dotychczasowej prenumeraty czasopism LWW.

Koordynatorem konsorcjum LWW jest wyłączny przedstawiciel wydawcy – firma ABE-IPS, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum LWW zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE-IPS, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2019:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 3. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 4. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 5. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Główna Biblioteka Lekarska
 9. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 10. Instytut Centrum Onkologii w Krakowie
 11. Instytut Farmakologii PAN
 12. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 13. Instytut Kardiologii
 14. Instytut Matki i Dziecka
 15. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 16. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 17. Instytut Psychiatrii i Neurologii
 18. Instytut Sportu
 19. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 20. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 21. Uczelnia Łazarskiego
 22. Uniwersytet Jagielloński
 23. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 24. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 25. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 26. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 27. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 28. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 29. Wojskowy Instytut Medyczny

Math

Baza MATH jest tworzona przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne, Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe w Niemczech, Akademię Nauk w Heidelbergu oraz wydawnictwo Springer. Baza Math jest udostępniana na serwerze Wydawcy. Baza zawiera abstrakty publikacji matematycznych wydawanych od 1931 roku, indeksowanych w katalogu Zentralblatt fuer Mathematik/Mathematic Abstracts i pochodzących z ok. 2000 czasopism matematycznych oraz z książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów prac w druku.

Koszt subskrypcji MATH nie zależy od rodzaju ani wielkości instytucji. Konsorcjum MATH jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Tomasz Chmielak, chmielak@icm.edu.pl.

Uczestnicy konsorcjum MATH w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Politechnika Warszawska
 3. Politechnika Wrocławska
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Uniwersytet Jagielloński
 6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nature i Science (licencje krajowe)

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science (patrz dodatkowe informacje o czasopiśmie). Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Umowa na licencję krajową Science 2019-2021 zawarta pomiędzy wydawcą i ICM przewiduję 90% zniżkę dla opłat za publikację (Article Processing Charge) w czasopiśmie Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym roku. Ponadto wydawca zgodził się na taką interpretację umowy, że pozostałe 10% może być pokryte z krajowej opłaty licencyjnej za dostęp do czasopisma Science. W rezultacie publikacja jest bezpłatna dla autora. Oferta ta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science. Licencja krajowa nie obejmuje pozostałych czasopism subskrypcyjnych z serii Science (Signaling, Translational Medicine, Immunology, Robotics).

Czasopisma Nature i Science są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowych licencji akademickich koordynowanych przez ICM, obecnie w ramach umów zawartych pomiędzy ICM i wydawcami na lata 2019-2021. Adres kontaktowy w ICM: wbn@icm.edu.pl. Instytucje same rejestrują swoje numery IP na serwerach Nature i Science, patrz Rejestracja numerów IP. W przypadku problemów technicznych można kontaktować się bezpośrednio z obsługą serwerów: Nature – institutions@nature.com, Science – scienceonline@aaas.org.


Nature Publishing Group

Czasopisma wydawane przez Nature Publishing Group (NPG), za wyjątkiem czasopisma Nature, są udostępniane w ramach licencji konsorcyjnej. Uczestnicy konsorcjum prenumerują wybrane czasopisma z kolekcji Nature Research (29 tytułów), Nature Reviews (19 tytułów), Academic Titles (38 tytułów) oraz Scientific American, patrz lista czasopism NPG w roku 2019.

Koszt prenumeraty zależy od liczby pracowników i studentów na kierunkach z zakresu biologii, medycy, chemii oraz fizyki, i jest objęty zniżką konsorcyjną. Koordynatorem konsorcjum NPG jest wyłączny przedstawiciel wydawcy – firma ABE-IPS, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl.

Uczestnicy konsorcjum NPG w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 8. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Farmakologii PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 14. Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 15. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
 16. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 17. Instytut Matki i Dziecka
 18. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 19. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 20. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 21. Politechnika Warszawska
 22. Politechnika Wrocławska
 23. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 24. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 25. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. Uniwersytet Jagielloński
 27. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 28. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 29. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 30. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 31. Uniwersytet Warszawski
 32. Uniwersytet Wrocławski
 33. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ovid Biomedical Collections (archiwa)

Baza Ovid Biomedical Collections (OBCs) zawiera pełnotekstowe html-owe wersje artykułów wraz z grafiką z podstawowych czasopism biomedycznych, w sumie 45 tytułów. Baza OBCs obecnie jest oferowana wyłącznie w wersji on-line na serwerze producenta. W ICM pozostają jednak archiwa bazy (zakres roczników od 1993 lub 1995 do 2004) w lokalnej instalacji systemu OvidNET (dostępny także krótki opis systemu OvidNET), które są bezterminowo i bezpłatnie udostępniane uczestnikom licencji OBCs z roku 2004:

 1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – OBCII, OBCIII
 2. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – OBCII i OBCIII
 3. Politechnika Gdańska – OCBC
 4. Uniwersytet Warszawski – OCBC
 5. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – OBCIII
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – OCBII
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny – OCBC, OBCII, OBCIII

OUP

Czasopisma Oxford University Press (OUP) są dostępniane w ramach kolekcji FULL (od 235 do 357 tytułów zależnie od uwzględnienia nowych tytułów, które pojawiły się w latach 2012-2018), kolekcji STM (od 113 do 187 tytułów), kolekcji HHS (od 136 do 197 tytułów) lub mniejszych podkolekcji tematycznych, patrz spis tytułów w licencji OUP 2019. Licencja OUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r. z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Koszty licencji OUP zależą od dostępnych kolekcji, liczby pracowników naukowych w instytucji oraz wartości historycznej prenumeraty. Uczestnicy licencji OUP posiadają licencję “online only” z prenumeratą elektroniczną, oraz mogą zamawiać dodatkową prenumeratę drukowaną w cenie DDP równej 25% ceny katalogowej.

Koordynatorem konsorcjum OUP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy firma ABE-IPS, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum OUP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE-IPS, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum OUP w roku 2019:

 1. Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika PAN
 2. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 3. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny
 6. Główna Biblioteka Lekarska
 7. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 8. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 9. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 10. Instytut Biologii Ssaków PAN
 11. Instytut Dendrologii PAN
 12. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 13. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 14. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 15. Instytut Genetyki Człowieka w Poznaniu
 16. Instytut Grużlicy i Chorób Płuc
 17. Instytut Kardiologii
 18. Instytut Matematyczny PAN
 19. Instytut Matki i Dziecka
 20. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 21. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 22. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 23. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 24. Instytut Psychiatrii i Neurologii
 25. Kolegium Europejskie
 26. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 27. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 28. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 29. Politechnika Gdańska
 30. Politechnika Wrocławska
 31. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 32. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 33. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 34. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 35. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 36. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 37. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 38. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 39. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. Uniwersytet Jagielloński
 41. Uniwersytet Łódzki
 42. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 43. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 44. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 45. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 46. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 47. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 48. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 49. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 50. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 51. Uniwersytet Warszawski
 52. Uniwersytet Wrocławski
 53. Uniwersytet Zielonogórski
 54. Warszawski Uniwersytet Medyczny

ProQuest

W ramach konsorcjum ProQuest udostępnianych jest do wyboru siedem pakietów baz (patrz zestawienie zawartości pakietów):

ABI/INFORM Collection (ABI) – baza ekonomiczna zawierająca około 8600 tytułów czasopism, w tym ponad 7260 pełnotekstowych, z okresu od 1923 roku do chwili obecnej, szeroki wybór seryjnych raportów, analiz ekonomicznych, danych statystycznych z renomowanych ośrodków badawczych i inne zasoby.

Research Solution (RS) – pakiet zawierający ponad 9000 tytułów czasopism w 9 bazach, w tym 8 pełnotekstowych, z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych (Research Library, ABI/Inform Trade & Industry, Nursing & Allied Health, Social Scicence, Education, Career&Technical Education, Agricultural & Environmental Science, Advanced Technologies & Aerospace) oraz abstraktową bazę ProQuest Dissertations and Theses zawierającą ponad 4,5 mln abstraktów rozpraw doktorskich – od XVII wieku do chwili obecnej. Od roku 2018 baza ta oferowana jest również w wersji pełnotekstowej – ProQuest Dissertations and Theses Global FT, stanowiącej zbiór ok. 2,1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata oraz 4.2 mln abstraktów.

Proquest Technology Collection (TC) – pakiet zawierający ponad 8040 tytułów indeksowanych, w tym ponad 5200 pełnotekstowych, z zakresu: biomateriałów, badań kosmicznych, inżynierii mechanicznej, materiałowej i kompozytowej, IT, elektroniki, optyki, akustyki, robotyki, telekomunikacji, transportu, etc. W skład pakietu wchodzą bazy: Advanced Technologies and Aerospace Database, Military Database, Materials Science and Egineering Database, Telecommunications Database, Computing Database oraz Polymer Library.

Natural Science Collection (NSC) – pakiet zawierający ponad 6280 tytułów indeksowanych, w tym ponad 3480 pełnotekstowych, m.in. z dziedziny nauk biologicznych, rolniczych, ochrony środowiska, nauk o ziemi. W skład pakietu wchodzą bazy: Medline, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Agricultural and Environmental Science Database, Meteorological and Geoastrophysical Abstracts oraz Earth, Atmospheric and Aquatic Science Database.

ProQuest Health Research Premium Collection (HRPC) – pakiet medyczny zawierający ponad 4600 tytułów czasopism pełnotekstowych. Baza zawiera tzw. głębokie indeksowanie schematów, diagramów, wykresów, tabel, zdjęć oraz innych elementów graficznych. W skład pakietu wchodzą bazy: Health and Medical Collection, Health Management Database, Family Health Database, Nursing and Allied Health Database, Psychology Database, Public Health Database oraz Medline.

ProQuest Central (PQCentral) oraz ProQuest Dissertations and Theses A&I (lub w opcji rozszerzonej: ProQuest Dissertations and Theses Global FT) – szeroki pakiet wielodziedzinowy. Proquest Central zawiera ponad 25900 czasopism, w tym ponad 20000 pełnotekstowych oraz gazety codzienne, raporty, rozprawy doktorskie. ProQuest Dissertations and Theses A&I to obszerny zbiór dysertacji z całego świata publikowanych od roku 1861 do dnia dzisiejszego, w wersji A&I zawiera niemal 3 mln abstraktów dysertacji i rozpraw; w wersji Global FT – ok. 2,1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata.

SciTech Premium Collection (SPC) – kolekcja baz z zakresu nauk biologicznych, technologii oraz szeroko rozumianej inżynierii. Zawiera ponad 11870 tytułów indeksowanych, w tym ponad 6730 pełnotekstowych, 11 mln zindeksowanych tabel i grafik. W skład kolekcji wchodzą: Natural Science Collection, Agricultural and Environmental Science Database, Biological Science Database, Earth, Atmospheric and Aquatic Database.

Koszty subskrypcji pakietów ProQuest zależą od rodzaju instytucji oraz liczby pracowników i studentów (5 poziomów cenowych). W przypadku pakietu ABI do wyceny brana jest pod uwagę liczba potencjalnych użytkowników tylko na kierunkach ekonomicznych.

Uczestnicy konsorjcum Proquest mogą także subskrybować dostęp do e-książek w pakiecie Academic Complete lub kolekcjach tematycznych na platformie ProQuest Ebook Central (dawna nazwa Ebrary). Licencja na e-książki nie jest na razie dofinansowana, więc instytucje zainteresowane zakupem dostępu do Ebrary w zgłoszeniach do licencji Proquest 2019 powinny zadeklarować składkę stanowiącą 50% kosztu subskrybowanych pakietów czasopism i 100% kosztu e-książek.

Konsorcjum Proquest jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Proquest zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). W sprawie zasobów Proquest można także kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą, osoby kontaktowe: Karolina Holk, Karolina.Holk@proquest.com i Agnieszka Studencka, Agnieszka.Studencka@proquest.com.

Uczestnicy konsorcjum Proquest w roku 2019:

 1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (PQCentral, PEC)
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ABI, TC)
 3. Akademia Leona Koźmińskiego (ABI)
 4. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (PQCentral)
 5. Główna Biblioteka Lekarska (HRPC)
 6. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (HRPC)
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN (RS)
 8. Instytut Chemii Organicznej PAN (RS)
 9. Katolicki Uniwersytet Lubelski (RS)
 10. Kolegium Europejskie (ABI)
 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (RS)
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (PQCentral)
 13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (RS)
 14. Politechnika Koszalińska (PQCentral)
 15. Politechnika Krakowska (NSC)
 16. Politechnika Łódzka (RS, PEC)
 17. Politechnika Śląska (PQCentral)
 18. Politechnika Warszawska (ABI, SPC, PEC)
 19. Politechnika Wrocławska (PQCentral, PEC)
 20. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PQCentral)
 21. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (HRPC, PEC)
 22. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (ABI, RS, PEC)
 23. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (ABI, PEC)
 24. Uczelnia Łazarskiego (PEC)
 25. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ABI)
 26. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (ABI)
 27. Uniwersytet Jagielloński (PQCentral)
 28. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (PQCentral, PEC)
 29. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (PQCentral)
 30. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (PQCentral)
 31. Uniwersytet Szczeciński (ABI)
 32. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (PEC)
 33. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (RS)
 34. Uniwersytet Warszawski (PQCentral)
 35. Uniwersytet Wrocławski (PQCentral)
 36. Uniwersytet Zielonogórski (RS)
 37. Warszawski Uniwersytet Medyczny (PQCentral)
 38. Wojskowa Akademia Techniczna (TC)
 39. Wojskowy Instytut Medyczny (HRPC)
 40. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (ABI)
 41. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (ABI)
 42. Wyższa Szkoła Rehabilitacji (HRPC)
 43. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (RS, PEC)

Reaxys

Baza Reaxys jest bazą chemiczną produkowaną przez Elsevier B.V. Baza zawiera w sobie komplet danych z wcześniejszych baz Beilstein (struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych), Gmelin (związki nieorganiczne i metaloorganiczne) oraz dodatkowo dane patentowe ze wszystkich anglojęzycznych biur patentowych oraz głównych azjatyckich biur patentowych. Baza indeksuje ponad 16.000 czasopism z chemii i nauk pokrewnych. Baza Reaxys w roku 2017 otrzymała nowy interfejs użytkownika, umożliwiając wprowadzenie zapytania w języku potocznym.

Uczestnicy konsorcjum Reaxys mogą także subskrybować bez dofinansowania dodatkowy moduł Reaxys Medicinal Chemistry (RMC). Jest to największa na świecie baza dla bioaktywności substancji chemicznych zawierająca aktualnie ponad 33,5 miliona danych o bioaktywności dla ponad 6,5 miliona substancji oraz ponad 20.000 unikalnych celów farmakologicznych. RMC zawiera kompleksowe dane farmakokinetyczne, skuteczność, toksyczność, bezpieczeństwo jak też profile metaboliczne (patrz dodatkowe informacje na stronie producenta).

Baza Reaxys jest udostępniana na zasadzie rocznych subskrypcji konsorcyjnych. Koszt subskrypcji Reaxys zależy od rodzaju instytucji (jednostka akademicka lub badawczo-rozwojowa) oraz zakresu i wartości wcześniejszych subskrypcji baz Beilstein i Gmelin, a w kolejnych latach cena wzrasta zgodnie z procentowym wkaźnikiem ustalanym dla całego konsorcjum.

Konsorcjum Reaxys jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Reaxys zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum Reaxys w roku 2019:

 1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 2. Instytut Chemii Organicznej PAN
 3. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 4. Instytut Przemysłu Organicznego
 5. Politechnika Krakowska
 6. Politechnika Łódzka
 7. Politechnika Warszawska
 8. Politechnika Wrocławska
 9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 10. Uniwersytet Gdański
 11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. Uniwersytet Jagielloński
 13. Uniwersytet Łódzki
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 15. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (tylko moduł RMC)
 16. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 17. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 18. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 19. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 20. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 21. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 22. Uniwersytet Warszawski
 23. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 24. Wojskowa Akademia Techniczna
 25. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SCOAP3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2017-2019 obejmujące 3 czasopisma APS, 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatotem jest IFJ PAN. W roku 2014 ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer i IOP z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisał umowę z CERN na lata 2014-2016 oraz za zgodą MNiSW finansuje ze środków WBN udział Polski w programie. W roku 2017 ICM i CERN podpisały nową umowę na udział Polski w konsorcjum SCOAP3 w latach 2017-2019. W roku 2018 do programu SCOAP3 zostały częściowo włączone czasopisma Physical Review C i D oraz Physical Review Letters publikowane przez American Physical Society – część kosztów publikacji tych czasopism proporcjonalna do liczby artykułów z zakresu fizyki cząstek jest finansowana z programu SCOAP3, a pozostała część z tradycyjnych opłat subskrypcyjnych.


Scopus

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2019-2021. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Rejestracja numerów IP.

SciVal – dodatek do Scopusa

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.


Springer (licencja krajowa)

Licencja Springer w 2020 roku obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie, patrz katalog 2020. Lista tytułów archiwalnych uległa skróceniu ze względu na włączenie zasobów niektórych starych tytułów do czasopism pod zmienionym tytułem. Katalog zawiera także osobny arkusz z listą 534 czasopism Open Access oraz arkusz “inne” z czasopismami poza licencją, w tym niedostępne tytuły nieanglojęzyczne, Adis, Palgrave oraz nowe tytuły Springera dostępne testowo. Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Springer.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowego dostępu testowego. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby anglojęzyczne: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, 16.653 e-książki z lat 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 e-książki z 2017 r., 10.026 e-książek z 2018 r. oraz 9.971 e-książek z 2019 r. Zakupy 3 ostatnich roczników zostały zrealizowane w ramach umowy zawartej w 2017 r. na lata 2017-2019 nie obejmującej nowej kolekcji Intelligent Technologies and Robotics, która powstała w 2019 r. Dostęp testowy i zakup tej kolekcji jak również rocznika 2020 nie jest na razie zaplanowany. W pierwszej kolejności czekamy na decyzję MNiSW w sprawie zaległych zakupów e-książek, które były do tej pory dostępne testowo (obecnie dostęp może być ograniczony):

Uwaga: kolekcje książek Springer zakupione lub planowane do zakupu obejmują książki wydawane przez Palgrave Macmillan od roku 2016, natomiast nie obejmują bazy danych SpringerProtocols.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki do 2018 roku.

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM. Licencja obejmuje także program publikowania otwartego Springer. Umowa zawarta ze Springerem na lata 2019-2021 jest pierwszą w WBN umową transformacyjną w myśl planu S, tzn. umową, w której większa część dotychczasowej opłaty za dostęp do czasopism została przekształcona w opłatę za publikowanie otwarte (tzw. licencja Compact w terminologii Springera). Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Rejestracja numerów IP.


Program publikowania otwartego Springer
Ostatnia aktualizacja 31.03.2020: od 1 stycznia 2020 r. program działa z nową pulą 2133 artykułów na 2020 r., do tej pory zostało wykorzystane około 600 artykułów.

Hybrydowe czasopisma Springer (lista zaktualizowana 19.02.2020)
Lista instytucji uprawnionych do programu
Prezentacja MyPublication

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Czasopisma hybdrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program (pod nazwą Springer Open Choice) był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która od jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MNiSW jest przeznaczona na publikowanie otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznaczej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentulanych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Program Springer Open Choice obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista ta obejmuje 1938 tytułów. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen.

Jak korzystać z programu?

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji.

W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego – patrz prezentacja formularza. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer. Prezentację mozna także uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (“Choose your affiliation”) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej, patrz spis nazw polskich i angielskich. Po wskazaniu afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement” (patrz prezentacja, str. 5), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW.

W drugiej części formularza MyPublication autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

Opisany powyżej formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza MyPublication (lub zrealizowaniu przez autora specjalnych instrukcji w przypadku czasopism niestandardowych) informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego. Jest to nowy system tzw. Article Approval Service (AAS) wprowadzony przez wydawcę we wszystkich krajach, które mają licencję Compact.

Jakie są ograniczenia programu?

Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2020 będzie obejmowała do 2133 artykułów. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub publikację otwartą za opłatą indywidualną.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.


Taylor & Francis

Czasopisma wydawane przez Taylor & Francis Group (T&F) są udostępniane na serwerze wydawcy dla uczestników konsorcjum w kolekcjach: SSH (1478 tytułów), S&T (535 tytułów), Medical (199 tytułów) oraz osobnych pakietach obejmujących nowe tytuły, patrz spis tytułów w licencji T&F 2019. Dostęp w czasie licencji obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1997 roku. Uczestnicy konsorcjum mają obowiązek utrzymania prenumeraty elektronicznej w zakresie swojej prenumeraty historycznej i po okresie licencji zachowują prawo bezterminowego dostępu na serwerze wydawcy do roczników z okresu licencji z prenumerowanych przez siebie czasopism. Koszt licencji zależy od wartości prenumeraty oraz wybranej kolekcji. Uczestnicy konsorcjum mogą dodatkowo zamawiać prenumeratę drukowaną po cenach DDP 25%.

Koordynatorem konsorcjum T&F jest wyłączny przedstawiciel producenta firma ABE-IPS, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum T&F zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE-IPS, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum T&F w roku 2019:

 1. Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Morska w Szczecinie
 3. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Główna Biblioteka Lekarska
 6. Instytut Badań Systemowych PAN
 7. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 8. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 9. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 10. Instytut Chemii Organicznej PAN
 11. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Matematyczny PAN
 14. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 15. Instytut Metali Nieżelaznych
 16. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 17. Instytut Studiów Politycznych PAN
 18. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 19. Kolegium Europejskie
 20. Politechnika Gdańska
 21. Politechnika Łódzka
 22. Politechnika Poznańska
 23. Politechnika Świętokrzyska
 24. Politechnika Warszawska
 25. Politechnika Wrocławska
 26. Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych
 27. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 28. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 29. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 30. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 31. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. Uniwersytet Jagielloński
 34. Uniwersytet Łódzki
 35. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 36. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 37. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 38. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 39. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 40. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 41. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 42. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 43. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 44. Uniwersytet Śląski
 45. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 46. Uniwersytet Warszawski
 47. Uniwersytet Wrocławski
 48. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 49. Wojskowa Akademia Techniczna
 50. Wojskowy Instytut Medyczny
 51. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Web of Science (licencja krajowa)

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
 • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe (zakres od 2010 roku, o ile nie podano inaczej): Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Archiwa baz SCIE, SSCI oraz AHCI 1995-2014 są także przechowywane w ICM.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24.000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13.100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7.100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji, jak również narzędzie InCites – patrz opis poniżej.

Bazy WoS są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2017-2019. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Rejestracja numerów IP. W sprawie zasobów WoS można kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Wydawcy, Radkiem Budzichowskim, radek.budzichowski@clarivate.com oraz w sprawach technicznych z Marcinem Kapczyńskim, marcin.kapczynski@clarivate.com. Poprawki do rekordów w bazach WoS należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line.

InCites – dodatek do Web of Science

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. Dostępna jest także specjalna instrukcja dla administratorów serwerów proxy.


Wiley (licencja krajowa)

Licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp). Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, patrz arkusz “Titles out of collection” dołączony do pliku Full Collection 2019. Plik zawiera ponadto arkusz z 126 tytułami OA i Free. Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (20% ceny katalogowej).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji.

Czasopisma i książki Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na rok 2019. Na rok 2020 będzie negocjowana nowa umowa transformacyjna obejmująca publikowanie otwarte. Instytucje same rejestrują swoje numery IP na serwerze Wiley, patrz Rejestracja numerów IP. W sprawach technicznych dostępu do serwera można kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą (w języku angielskim) – na adres eal@wiley.com. Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona “Wiley w Polsce” w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl.


Ostatnia aktualizacja: 6.02.2020