Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021
Aktualizacja w przygotowaniu.
Uwaga: opisy programów publikowania otwartego zostały przeniesione na osobną stronę


ACS

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Chemical Society udostępniane są z serwera wydawcy na zasadzie rocznych subskrypcji w ramach licencji konsorcyjnej. W czasie trwania licencji konsorcyjnej wszyscy uczestnicy konsorcjum mają dostęp do 61 czasopism z pakietu ACS Web Editions (w tym czasopisma otwarte ACS Central Science i ACS Omega) obejmującego roczniki od 1996 włącznie, oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne, patrz spis tytułów w licencji ACS 2021.

Roczniki 2001-2018 czasopism z pakietu ACS Web Editions z wyjątkiem C&EN Global Enterprise są objete prawem archiwizacyjnym w ramach tzw. “ciemnego archiwum”. Archiwum to jest zainstalowane w ICM na platformie Infona i na razie obejmuje roczniki 2001-2011, a pozostałe roczniki do 2018 będą uzupełnione. Ciemne archiwum zostanie udostępnione konsorcjum w przypadku zakończenia licencji na dostęp do serwera ACS, a obecnie jest dostępne tylko dla instytucji, które zakończyły udział w konsorcjum. Instytucje te mają dostęp ograniczony do roczników czasopism z okresu uczestnictwa w konsorcjum oraz, w przypadku instytucji, które były uczestnikami konsorcjum przed 2008 rokiem, czterech roczników poprzedzających moment przystąpienia do konsorcjum. Roczniki od 2019 czasopism z pakietu ACS Web Editions są objęte prawem archiwizacyjnym na serwerze wydawcy.

W roku 2021 uczestnicy konsorcjum ACS są zaszeregowani do 6 poziomów cenowych zależnie od liczby pobranych artykułów ACS w latach 2016-2018 (lub w 1. połowie roku 2019 w przypadku uczestników dołączonych w 2019 r.). Koszt nowego uczestnika określa wydawca, biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość instytucji oraz wartość dotychczasowej prenumeraty czasopism ACS.

Koordynatorem konsorcjum ACS jest ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum ACS zawierają umowy subskrypcyjne z ICM, do którego wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 4. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Politechnika Gdańska
 18. Politechnika Krakowska
 19. Politechnika Łódzka
 20. Politechnika Poznańska
 21. Politechnika Rzeszowska
 22. Politechnika Śląska
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 28. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 29. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 30. Uniwersytet Gdański
 31. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. Uniwersytet Jagielloński
 34. Uniwersytet Łódzki
 35. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 36. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 37. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 38. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 39. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 40. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 41. Uniwersytet Opolski
 42. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 43. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 44. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 45. Uniwersytet w Białymstoku
 46. Uniwersytet Warszawski
 47. Uniwersytet Wrocławski
 48. Uniwersytet Zielonogórski
 49. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 50. Wojskowa Akademia Techniczna
 51. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

AIP

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP są udostępniane na serwerze Scitation należącym do AIP. Konsorcjum ma dostęp do 10 tytułów AIP oraz 4 tytułów innych towarzystw naukowych stowarzyszonych z AIP, patrz spis tytułów w licencji AIP/APS 2020. Uczestnicy konsorcjum mają dodatkowo dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw. Każdy uczestnik konsorcjum uzyskuje prawa archiwizacyjne do roczników z okresu licencji tych tytułów czasopism, które prenumerował przed przystąpieniem do konsorcjum (prenumerata historyczna). Prawo archiwizacyjne dotyczy czasopism AIP (od rocznika 2006), oraz – od rocznika 2012 – także 3 czasopism pozostałych towarzystw naukowych. Czasopisma AIP od rocznika 2006 są archiwizowane w ICM. Obecnie zakres zgromadzonych roczników sięga 2010-2013 zależnie od tytułu, ale archiwum zostanie skompletowane i wówczas zasoby te zostaną udostępnione na platformie Infona i będą co roku uzupełniane.

Koszt licencji uczestnika konsorcjum jest sumą wartości prenumeraty historycznej, przy czym aktualny cennik dla prenumeraty zależy od statystyki użytkowania czasopism w instytucji w ostatnich latach i określony jest w 4 przedziałach oraz opłaty konsorcyjnej za dostęp do wspólnej listy czasopism, dostęp do archiwum i lokalną archiwizację.

Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę czasopism drukowanych po cenach obniżonych, według specjalnego cennika “Print add-on prices”. Opłaty za prenumeratę drukowaną ponoszone są w całości przez uczestników.

Koordynatorem konsorcjum AIP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy, firma ABE Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE Holding, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum AIP w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 3. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 4. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 5. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 6. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 7. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 8. Instytut Fizyki PAN
 9. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 10. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 11. Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 12. Instytut Matematyczny PAN
 13. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 14. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 15. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 16. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 17. Politechnika Gdańska
 18. Politechnika Krakowska
 19. Politechnika Lubelska
 20. Politechnika Łódzka
 21. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 22. Politechnika Śląska
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 27. Uniwersytet Gdański
 28. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. Uniwersytet Jagielloński
 31. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 32. Uniwersytet Łódzki
 33. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 34. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 35. Uniwersytet Opolski
 36. Uniwersytet Rzeszowski
 37. Uniwersytet Szczeciński
 38. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 39. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 40. Uniwersytet w Białymstoku
 41. Uniwersytet Warszawski
 42. Uniwersytet Wrocławski
 43. Uniwersytet Zielonogórski
 44. Wojskowa Akademia Techniczna

APS

Czasopisma APS dostępne są na serwerze APS. Konsorcjum ma dostęp do 11 tytułów APS plus 4 tytuły open access [15 tytułów APS w tym do 4 open access] patrz spis tytułów w licencji AIP/APS 2020.

Uczestnicy konsorcjum mają dodatkowo dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw. Każdy uczestnik konsorcjum uzyskuje prawa archiwizacyjne do roczników z okresu licencji tych tytułów czasopism, które prenumerował przed przystąpieniem do konsorcjum (prenumerata historyczna). Prawo archiwizacyjne dotyczy czasopism od rocznika 2006. Czasopisma od tego rocznika są także archiwizowane w ICM. Obecnie zakres zgromadzonych roczników sięga 2010-2013 zależnie od tytułu, ale archiwum zostanie skompletowane i wówczas zasoby te zostaną udostępnione na platformie Infona i będą co roku uzupełniane.

Koszt licencji uczestnika konsorcjum jest sumą wartości prenumeraty historycznej, przy czym aktualny cennik dla prenumeraty zależy od statystyki użytkowania czasopism w instytucji w ostatnich latach i określony jest w 5 przedziałach oraz opłaty konsorcyjnej za dostęp do wspólnej listy czasopism, dostęp do archiwum i lokalną archiwizację. Koszty licencji APS w roku 2018 uległy obniżeniu ze względu na włączenie czasopism Physical Review C i D oraz Physcial Review Letters do programu Scoap3: część kosztów tych czasopism (proporcjonalna do liczby publikowanych w nich artykułów z zakresu fizyki cząstek) jest finansowana z programu Scoap3.

Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę drukowanych czasopism APS po cenach obniżonych, według specjalnego cennika “Print add-on prices”. Opłaty za prenumeratę drukowaną ponoszone są w całości przez uczestników.

Koordynatorem konsorcjum jest wyłączny przedstawiciel wydawcy, firma ABE Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska,  irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE Holding, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum APS w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 3. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 4. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 5. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 6. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 7. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 8. Instytut Fizyki PAN
 9. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 10. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 11. Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 12. Instytut Matematyczny PAN
 13. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 14. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 15. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 16. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 17. Politechnika Gdańska
 18. Politechnika Krakowska
 19. Politechnika Lubelska
 20. Politechnika Łódzka
 21. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 22. Politechnika Śląska
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 27. Uniwersytet Gdański
 28. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. Uniwersytet Jagielloński
 31. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 32. Uniwersytet Łódzki
 33. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 34. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 35. Uniwersytet Opolski
 36. Uniwersytet Rzeszowski
 37. Uniwersytet Szczeciński
 38. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 39. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 40. Uniwersytet w Białymstoku
 41. Uniwersytet Warszawski
 42. Uniwersytet Wrocławski
 43. Uniwersytet Zielonogórski
 44. Wojskowa Akademia Techniczna

Bazy ekonomiczne

Baza OECD iLibrary (OECD) jest publikowana przez Organisation for Ecomonic Cooperation and Development i obejmuje ponad 16.000 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu “working papers”), 3 czasopisma, ok. 6300 dokumentów roboczych i 79 baz statystycznych. Oprócz publikacji OECD baza zawiera zasoby pochodzące od the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF). Baza OECD może być subskrybowana wraz z dodatkowym pakietem baz statystycznych tworzonych przez International Energy Agency (IEA), który od roku jest 2014 objęty dofinansowaniem. Dla bazy OECD stosowane są 3 poziomy kosztów subskrypcji: poziom 1 dla małych (do 7000 studentów) niepublicznych uczelni, uczelni medycznych lub rolniczych, instytutów PAN, wydziałów ekonomii, zarządzania lub biznesu uniwersytetów i politechnik; poziom 2 dla uniwersytetów i politechnik, dużych (od 7000 studentów) uczelni niepublicznych oraz jednostek badawczo-rozwojowych; poziom 3 dla dużych (od 7000 studentów) publicznych uczelni ekonomicznych.

Uczestnicy licencji OECD w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Akademia Kaliska (d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
 3. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Warszawska
 6. Polski Instytut Ekonomiczny
 7. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny
 13. Uniwersytet Łódzki
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomii

Baza Emerging Markets Information Service (EMIS) jest produkowana i udostęniana przez firmę ISI Emerging Markets Polska Sp. z o.o. i zawiera ok. 23 000 publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo – gospodarczych. Baza EMIS może być subkrybowana w wersjach: Polska, Region lub Świat wraz z dodatkiem Municipium oraz w wersjach rozszerzonych: Professional Polska, Professional Region lub Professional Świat. Rozszerzenie Professional obejmuje dodatkowe dane na temat rynku fuzji i przejęć (dodatek DealWatch) oraz dodatkowe narzędzie analityczne Benchmark. Dla bazy EMIS stosowane są 3 poziomy kosztów związane z maksymalną liczbą jednoczesnych użytkowników (60, 50 lub 40 j.u.) i zależne od statystyki wykorzystania bazy. Poziom nowych uczestników zależy od rodzaju i wielkości instytucji: państwowe uczelnie ekonomiczne i uniwersytety – 60 j.u., uniwersytety – 50 j.u., politechniki, uniwersytety przyrodnicze, uczelnie prywatne, uniwersytety – pojedyncze wydziały nieekonomiczne, państwowe wyższe szkoły zawodowe – 40 j.u. Od roku 2020 w ramach konsorcjum EMIS możliwa jest także subskrypcja dodatkowej bazy CEIC bez dofinansowania. Baza CEIC zawiera aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące dane z całego świata.

Uczestnicy licencji Emis w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
 3. Akademia Leona Koźmińskiego
 4. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 5. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Lubelska
 8. Politechnika Rzeszowska
 9. Politechnika Warszawska
 10. Politechnika Wrocławska
 11. Polski Instytut Ekonomiczny
 12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Uczelnia Łazarskiego
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 17. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet Jagielloński
 21. Uniwersytet Łódzki
 22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 23. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 24. Uniwersytet Opolski
 25. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 26. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 27. Uniwersytet Rzeszowski
 28. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 29. Uniwersytet Warszawski
 30. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 31. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 32. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 33. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
 34. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 35. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Baza Passport (dawna nazwa GMID) jest produkowana przez firmę Euromonitor International (Wlk. Brytania) i zawiera statystyki demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm. Baza Passport może być subskrybowana w wersji podstawowej (moduły Markets, Reference i Sectors) lub z dodatkami (moduły Industrial (I), Cities (C), Institutional Channels (IC), Nutrition (N) i Ethical Labels (EL)), które od 2015 r. są także objęte dofinansowaniem. Dla bazy Passport stosowane są cztery poziomy cen: 1) dla szkół wyższych o profilu ekonomicznym oraz uniwersytetów powyżej 10 000 studentów, 2) dla mniejszych uniwersytetów lub politechnik oraz pojedynczych wydziałów o profilu ekonomicznym, 3) dla szkół niepublicznych liczących 5000-1000 studentów, 4) dla mniejszych szkół niepublicznych.

Uczestnicy licencji PASSPORT w roku 2021:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 8. Uniwersytet Warszawski

Do baz ekonomicznych zalicza się także ABI INFORM/Complete, ale baza ta jest udostępniana w ramach osobnego konsorcjum ProQuest.

Koordynatorem konsorcjum bibliotek kierunków ekonomicznych jest od 2016 roku Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pan Roman Tomaszewski roman.tomaszewski@ue.poznan.pl. Uczestnicy konsorcjum ekonomicznego zawierają umowy subskrypcyjne z dystrybutorami baz, do których wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). Wyłącznym dystrybutorem dostępu do bazy OECD w Polsce jest firma AKME Archive, osoba kontaktowa: Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl. Bazy EMIS i Passport są dystrybuowane bezpośrednio przed producentów. Osobą kontaktową w firmie Euromoney Polska w sprawie baz EMIS i CEIC jest Joanna Niewczas, jniewczas@isimarkets.com. Osobą kontaktową w firmie Euromonitor w sprawie bazy Passport jest Ecaterina Bondarenko, Ecaterina.Bondarenko@Euromonitor.com.


CAS SciFinder (Chemical Abstracts)

Zintegrowany pakiet baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society na platformie SciFinder (stara wersja) oraz SciFindern (nowa wersja). Jest to narzędzie zapewniające dostęp do jednego z największych i najbardziej kompletnych zbiorów informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych, takich jak: biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia makromolekularna, stosowana, analityczna i inżynieria chemiczna. Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych i obejmuje następujące bazy:

CA Plus (literatura naukowa i patenty) – od 1907 roku, zawiera informacje z ok. 50 tys. czasopism naukowych, obecnie z 10 tys. tytułów bieżących oraz indeksuje 1500 kluczowych czasopism chemicznych, patenty z 61 krajów, książki, dysertacje, materiały konferencyjne, raporty techniczne oraz preprinty.
CAS Registry (substancje chemiczne) – informacje o 91 milionach substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz 65 milionach sekwencji chemicznych z opublikowanych artykułów, patentów, źródeł internetowych oraz komercyjnych kontrolowanych pod względem jakości przez naukowców CAS.
CASREACT (reakcje chemiczne) – informacje o 77 milionach jednoetapowych i wieloetapowych reakcji oraz 13 milionach preparatów syntetycznych.
CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców) – opisy ponad 94 milionów produktów pochodzących z 1300 katalogów oraz od 1100 dostawców.
CHEMLIST – informacje o 312 tys. zarejestrowanych substancji chemicznych dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
CIN (Chemical Industry Notes) – 1,6 miliona rekordów pochodzących z publikacji branżowych od 1974 r., dotyczących określonych produktów chemicznych.
MARPAT – ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 roku.

Od roku 2020 bazy CAS mogą być subskrybowane tylko na nowej platformie Scifindern z możliwością  równoległego dostępu do starej platformy Scifinder, patrz także ulotka o Scifindern oraz Quick Reference Quide. Uczestnicy konsorcum mogą dodatkowo prenumerować dostęp do bazy MethodsNow bez dofinansowania.

Od roku 2019 konsorcjum CAS Scifinder jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Tomasz Chmielak, chmielak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum Chemical Abstracts w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 4. Politechnika Gdańska
 5. Politechnika Lubelska
 6. Politechnika Łódzka
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Śląska
 9. Politechnika Warszawska
 10. Politechnika Wrocławska
 11. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia
 12. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 13. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. Uniwersytet Jagielloński
 15. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 16. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 17. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 18. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Warszawski
 20. Uniwersytet Wrocławski
 21. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CUP

Czasopisma Cambridge University Press (CUP) są udostępniane w ramach kolekcji FULL (403 tytułów), STM (161), HSS (275), Med/Vet oraz Business, patrz spis tytułów w licencji CUP 2020. Licencja CUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa, z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Koszt licencji CUP dla uczestnika zależy od kolekcji, liczby pracowników naukowych w instytucji oraz wartości historycznej prenumeraty. Uczestnicy licencji CUP posiadają licencję “online only” z prenumeratą elektroniczną, oraz mogą zamawiać dodatkową prenumeratę drukowaną w cenie DDP od roku 2018 równej 50% ceny katalogowej.

Koordynatorem konsorcjum CUP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum CUP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum CUP w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 3. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 4. Główny Instytut Górnictwa
 5. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 6. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 7. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 8. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 9. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 10. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 11. Instytut Matematyczny PAN
 12. Instytut Matki i Dziecka
 13. Instytut Nauk Prawnych PAN
 14. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 15. Instytut Slawistyki PAN
 16. Instytut Studiów Politycznych PAN
 17. Kolegium Europejskie
 18. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 19. Politechnika Gdańska
 20. Politechnika Wrocławska
 21. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 22. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 23. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 24. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 25. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 26. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 27. Uniwersytet Gdański
 28. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 29. Uniwersytet Jagielloński
 30. Uniwersytet Łódzki
 31. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 32. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 33. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 34. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 35. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 36. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 37. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 38. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 39. Uniwersytet Warszawski
 40. Uniwersytet w Białymstoku
 41. Uniwersytet Wrocławski
 42. Uniwersytet Zielonogórski
 43. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Elsevier (licencja krajowa)

Zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, patrz katalog 2019. 1778 czasopism pochodzi z 16 podkolekcji tematycznych stanowiących część Freedom Collection (patrz dodatkowy arkusz “podkolekcje Freedom” w katalogu 2019). Z pozostałych 7 podkolekcji tematycznych pozostawiono w licencji 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Z licencji zostało wyłączone 7 podkolekcji tematycznych wybranych na podstawie statystyk wykorzystania i kosztów. Podkolekcje te zawierają łącznie 709 różnych tytułów czasopism, z czego zachowano 18 tytułów, a dalsze 471 tytułów należy jednocześnie do innych podkolekcji zachowanych w licencji. W rezultacie z licencji zostało wykluczone tylko 220 tytułów z Freedom Collection (patrz dodatkowy arkusz “poza licencją” w katalogu 2019). Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o innych czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Acess, oraz czasopismach nienależących do Freedom Collection i dostępnych tylko na zasadzie indywidualnych subskrypcji. Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej (patrz katalog DDP na rok 2019). Licencja Elsevier obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych i otwartych, patrz patrz Program publikowania otwartego Elsevier

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki. Każda instytucja zgłaszająca się do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do wszystkich czasopism objętych licencją na czas trwania umowy licencyjnej. W przypadku gdy umowa licencyjna wygaśnie i nie będzie kontynuowana, instytucje zachowają bezterminowy dostęp do książek oraz niektórych archiwów czasopism zgodnie z prawami archiwizacyjnymi nabytymi przez instytucje na podstawie wszystkich dotychczasowych umów licencyjnych. Uczestnicy umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 1995-2009 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej (czyli czasopism prenumerowanych przed przystąpieniem do konsorcjum). Uczestnicy licencji krajowych 2010-2018 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 2006-2018 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej lub 3 wybranych czasopism w przypadku braku prenumeraty historycznej. W nowej licencji krajowej 2019-2021 prawa archiwizacyjne zostały ograniczone do 65 instytucji wybranych przez MNiSW. Są to instytucje uczestniczące w programach “Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” oraz kilka innych instytucji o największym zakresie prenumeraty historycznej i wysokich statystykach użytkowania. Pozostałe instytucje zachowują prawa archiwizacyjne wynikające z wcześniejszych umów.

W sprawach licencji Elsevier należy kontaktować się z ICM pod adresem: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym.


Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
Uwaga: opisy programów publikowania otwartego zostały przeniesione na osobną stronę


Ebsco (licencja krajowa)

Bazy danych produkowane przez EBSCO Information Services są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center. Pełną informację można znaleźć na stronie www.pcss.pl/wbn. Bazy dostępne są na serwerze producenta.

Zakup i dostęp do licencji Ebsco jest realizowany poprzez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN PCSS), osoba kontaktowa: Monika Chrzanowska, monikach@man.poznan.pl. Osobą odpowiedzialną za dostęp z ramienia Ebsco jest: Renata Włodarczyk, rwlodarczyk@ebscohost.com.


Emerald

Czasopisma wydawane przez Emerad Publishing są dostępne z serwera wydawcy na zasadzie rocznych subskrypcji w pakietach: Premier (310 tytułów), Management (210 tytułów), Engineering Computing & Technology (ECT – 62 tytuły), Business Management and Strategy eJournal Collection (BMS – 55 tytułów) oraz innych mniejszych pakietach tematycznych, patrz katalog 2020.

Koszty subskrypcji pakietów Premier, Management oraz ECT zależą od rodzaju oraz wielkości instytucji: specjalistyczne szkoły ekonomiczne (1 poziom cenowy), uniwersytety, politechniki i inne instytucje akademickie (dla każdego rodzaju po 3 poziomy cenowe zależne od liczby pracowników i studentów). Koszty subskrypcji pozostałych pakietów tematycznych są niezależne od rodzaju instytucji. Instytucje, które subskrybują mniejsze kolekcje, mają możliwość dokupienia rocznego dostępu do kolekcji Premier bez praw archiwizacyjnych i publikowania owartego wynikających z subskrypcji.

Konsorcjum Emerald jest koordynowane bezpośrednio przez wydawcę, osoba kontaktowa: Radka Krivankova, rkrivankova@emerald.com. Informacji udziela także pomocniczy koordynator konsorcjum ze strony ICM, Tomasz Chmielak, chmielak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Emerald zawierają roczne umowy subskrypcyjne bezpośrednio z wydawcą, do którego wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum Emerald w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Częstochowska
 6. Politechnika Gdańska
 7. Politechnika Lubelska
 8. Politechnika Poznańska
 9. Politechnika Śląska
 10. Politechnika Warszawska
 11. Politechnika Wrocławska
 12. Sopocka Szkoła Wyższa
 13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 17. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 18. Uniwersytet Gdański
 19. Uniwersytet Jagielloński
 20. Uniwersytet Łódzki
 21. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 22. Uniwersytet Opolski
 23. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 24. Uniwersytet Wrocławski
 25. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 26. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

IEEE

Zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz część zasobów Institution of Engineering and Technology (IET) są udostępniane w formie bazy danych IEEE Electronic Library (IEL) na serwerze IEEE Xplore dla konsorcjum koordynowanego przez przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco. Baza IEL zawiera czasopisma, materiały konferencyjne i normy, patrz katalog 2020. Od 1 stycznia 2021 r. z bazy IEL zostały wyłączone czasopisma IET, które przeszły na model otwarty wraz archiwami od 2013 r. i są teraz dostępne na serwerze Wiley Online. Materiały konferencyjne IET oraz magazyn E&T pozostają w bazie IEL. Na plaftormie IEEE Xplore znajdują się również książki i kursy edukacyjne, ale nie wchodzą one w zakres licencji konsorcyjnej. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do pełnego zakresu bazy IEL na serwerze wydawcy. Roczniki archiwalne z okresu 2006-2019 są zgromadzone na platformie Infona w ICM. Byli i aktualni uczestnicy konsorcjum mają dostęp do tych zasobów z okresu swojego uczestnictwa w konsorcjum, na zasadzie “ciemnego archiwum”, podobnie jak w przypadku czasopism ACS (patrz opis ACS). Archiwizacja dalszych roczników nie jest planowana ze względu na znaczące podniesienie opłaty archiwizacyjnej przez wydawcę.

Koszt licencji IEEE zależy od liczby dokumentów pobranych przez instytucję w okresie trzech poprzednich lat. Stosowanych jest 5 poziomów cenowych dla uczelni oraz 2 poziomy cenowe dla instytutów (jednostek badawczo-rozwojowych lub instytutów PAN). W przypadku nowych instytucji brana jest pod uwagę liczba pracowników i studentów.

Koordynatorem konsorcjum jest wyłączny przedstawiciel wydawcy, firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum IEEE zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum IEEE w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Morska w Szczecinie
 3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 4. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 5. Instytut Badań Systemowych PAN
 6. Instytut Fizyki PAN
 7. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 8. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 9. Politechnika Białostocka
 10. Politechnika Gdańska
 11. Politechnika Krakowska
 12. Politechnika Lubelska
 13. Politechnika Łódzka
 14. Politechnika Poznańska
 15. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 16. Politechnika Śląska
 17. Politechnika Warszawska
 18. Politechnika Wrocławska
 19. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 20. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 21. Uniwersytet Morski w Gdyni
 22. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 23. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 24. Wojskowy Instytut Łączności
 25. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

IOP

Czasopisma wydawane przez Institute of Physics udostępnianie są na serwerze IOPscience w ramach rocznych licencji konsorcyjnych. Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do pakietu podstawowego (A) obejmującego 57 tytułów bieżących i 42 archiwalne oraz – opcjonalnie – do 13 tytułów bieżących i 1 tytułu archiwalnego w ramach trzech pakietów uzupełniających (B, C i D), patrz pełna lista czasopism IOP 2020.

Ceny licencji IOP w pierwszym roku konsorcjum IOP (2012) zostały wyznaczone w oparciu o liczbę publikacji w czasopismach matematyczno-fizycznych, wykorzystanie i zainteresowania publikacjami IOP w okresie poprzedzających 3 lat, historycznej prenumeraty oraz liczby pracowników naukowych i studentów. Podobna wycena stosowana jest dla nowych uczestników. W kolejnych latach cena wzrasta zgodnie z procentowym wskaźnikiem ustalanym dla całego konsorcjum. Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę drukowanych czasopism IOP po cenach DDP.

Konsorcjum IOP jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum IOP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z ICM, do którego wpłacają roczne składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). W sprawie czasopism IOP można też kontaktować się z przedstawicielem wydawcy, Łukaszem Piaseckim, Lukas.Piasecki@iop.org.

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 6. Instytut Fizyki PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 9. Instytut Matematyczny PAN
 10. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 11. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 12. Politechnika Gdańska
 13. Politechnika Łódzka
 14. Politechnika Śląska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 18. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Rzeszowski
 27. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. Uniwersytet w Białymstoku
 29. Uniwersytet Warszawski
 30. Uniwersytet Wrocławski
 31. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

JSTOR

Bazy danych JSTOR Archive Collections są produkowane przez firmę ITHAKA z USA i udostępniane na platformie jstor.org. Bazy te zawierają archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych, w tym archiwa digitalizowane bezpośrednio przez firmę ITHAKA, z embargiem w większości 3-5 lat zależnie od czasopisma. Uczestnicy konsorcjum mogą subskrybować jedną lub więcej z 36 kolekcji czasopism, które łącznie obejmują ok. 2000 czasopism akademickich pochodzących od ponad 800 wydawców.

Koszt dostępu do baz JSTOR składa się z jednorazowej opłaty archiwalnej oraz corocznej opłaty subskrypcyjnej. Opłaty dla poszczególnych kolekcji zależą od dotychczasowej i bieżącej prenumeraty czasopism, oraz liczby pracowników i studentów.

Koordynatorem konsorcjum JSTOR jest wyłączny przedstawiciel producenta – firma AB Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum JSTOR zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą AB Holding, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum JSTOR w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 3. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 4. Akademia Muzyczna im. Tomasza Lipińskiego we Wrocławiu
 5. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 6. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 7. Collegium Civitas
 8. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 9. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 10. Instytut Matematyczny PAN
 11. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 12. Instytut Slawistyki
 13. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 14. Instytut Studiów Politycznych PAN
 15. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 16. Instytut Sztuki PAN
 17. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 18. Kolegium Europejskie
 19. Międzynarodowe Centrum Kultury
 20. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 21. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 22. Politechnika Lubelska
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 26. Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 27. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 28. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 31. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 32. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 33. Uniwersytet Gdański
 34. Uniwersytet Jagielloński
 35. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 36. Uniwersytet Łódzki
 37. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 38. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 39. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 40. Uniwersytet Opolski
 41. Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
 42. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 43. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 44. Uniwersytet Rzeszowski
 45. Uniwersytet Szczeciński
 46. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 47. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 48. Uniwersytet Warszawski
 49. Uniwersytet w Białymstoku
 50. Uniwersytet Wrocławski
 51. Uniwersytet Zielonogórski
 52. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Knovel

Baza Knovel wydawana i udostępniana on-line przez Elsevier zawiera ponad 9700 podręczników, książek, materiałów konferencyjnych i unikatowych baz właściwości materiałowych (np. substancje chemiczne, tworzywa sztuczne, stopy metali, kompozyty, szkła optyczne, materiały wykorzystywane w elektronice). Dodatkowo Knovel oferuje dostęp do narzędzi analitycznych w tym do ponad 2000 interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych zawierających przykłady obliczeń z dziedziny: chemii, elektroniki, inżynierii lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, metali, inżynierii ropy i gazu, wbudowanych w arkusze. Zasoby pochodzą od ponad 140 wiodących stowarzyszeń naukowych i wydawców. Baza jest podzielona na 35 kolekcji tematycznych oraz 5 zasobów tzw. Premium.

Koszty subskrypcji Knovel uzależnione są od liczby pracowników naukowych, wybranych kolekcji tematycznych (których wartość określona jest w punktach) oraz liczby jednoczesnych użytkowników (tylko dla instytutów). Uczestnictwo w konsorcjum i skorzystanie z oferty Knovel wiąże się z wykupieniem minimalnej liczby punktów zależnej od rodzaju i wielkości instytucji.

Konsorcjum Knovel jest koordynowane przez p.o. Dyrektora Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Panią Elżbietę Skubałę, Elzbieta.Skubala@lib.p.lodz.pl. Uczestnicy konsorcjum Knovel zawierają roczne umowy z wyłącznym dystrybutorem – firmą Akme Archive, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). Osoba kontaktowa: Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl.

Uczestnicy konsorcjum Knovel w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Kaliska (d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
 3. Akademia Morska w Szczecinie
 4. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Gdańska
 8. Politechnika Krakowska
 9. Politechnika Łódzka
 10. Politechnika Poznańska
 11. Politechnika Śląska
 12. Politechnika Warszawska
 13. Politechnika Wrocławska
 14. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
 15. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 16. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 17. Uniwersytet Morski w Gdyni
 18. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 19. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 20. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 21. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 22. Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii
 23. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

LWW

Kolekcja Lippincott Williams and Wilkins (LWW) zawiera czasopisma z zakresu medycyny, które w wersji elektronicznej udostępniane są na platformie OvidSP na serwerze Ovid. Uczestnicy konsorcjum mają do wyboru kolekcję 75 lub 182 czasopism medycznych lub pakiet wybranych czasopism z zakresu medycyny sportowej (oferta dla akademii wychowania fizycznego). Pakiet 75 czasopism obejmuje 47 najbardziej poczytnych czasopism wybranych przez Wydawcę oraz dodatkowe 28 tytułów wybieranych indywidualnie przez każdego uczestnika z pełnej listy 301 czasopism LWW. Pakiet 182 czasopism zawiera tytuły wybrane przez Wydawcę. Nowi uczestnicy konsorcjum mogą opcjonalnie subskrybować 10 czasopism wybranych z pełnej listy czasopism.

Uczestnicy konsorcjum LWW mają do wyboru licencję e-only lub print&electronic, tzn. bez lub z obowiązkiem zachowania prenumeraty drukowanej, która nie jest objęta dofinansowaniem, oraz pośrednie warianty licencji, od czego zależy koszt dostępu do czasopism elektronicznych w ramach konsorcjum. Koszty licencji LWW uzależnione są również od rodzaju instytucji (akademickie, badawczo-rozwojowe), liczby pracowników i studentów oraz dotychczasowej prenumeraty czasopism LWW.

Koordynatorem konsorcjum LWW jest wyłączny przedstawiciel wydawcy: Beata Fidzinska, beata.fidzinska@wolterskluwer.com. Uczestnicy konsorcjum LWW zawierają roczne umowy subskrypcyjne z wydawcą, na podstawie których wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2021:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
 5. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Główna Biblioteka Lekarska
 9. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 10. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 11. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 12. Instytut Matki i Dziecka
 13. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 14. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 15. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
 16. Narodowy Instytut Kardiologii
 17. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 18. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 19. Uniwersytet Jagielloński
 20. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 21. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 22. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 23. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 24. Uniwersytet Opolski
 25. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 26. Wojskowy Instytut Medyczny

Math

Od roku 2020 baza MATH nie jest objęta dofinansowaniem. Instytucje zainteresowane zakupem licencji proszone są o kontakt z firmą ABE-IPS, którą Wydawca wybrał na koordynatora w Polsce, osoba kontaktowa: Piotr Antczak, piotr.antczak@abe.pl.


Nature i Science (licencje krajowe)

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science (patrz dodatkowe informacje o czasopiśmie). Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Umowa na licencję krajową Science 2019-2021 obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopiśmie otwartym Science Advances, patrz program publikowania otwartego. Licencja krajowa nie obejmuje pozostałych czasopism subskrypcyjnych z serii Science (Signaling, Translational Medicine, Immunology, Robotics).

Czasopisma Nature i Science są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowych licencji akademickich koordynowanych przez ICM, obecnie w ramach umów zawartych pomiędzy ICM i wydawcami na lata 2019-2021. Adres kontaktowy w ICM: wbn@icm.edu.pl. Instytucje same rejestrują swoje numery IP na serwerach Nature i Science, patrz Zarządzanie dostępem sieciowym. W przypadku problemów technicznych można kontaktować się bezpośrednio z obsługą serwerów: Nature – institutions@nature.com, Science – scienceonline@aaas.org.


Nature Publishing Group

Czasopisma wydawane przez Nature Publishing Group (NPG), za wyjątkiem czasopisma Nature, są udostępniane w ramach licencji konsorcyjnej. Uczestnicy konsorcjum prenumerują wybrane czasopisma z kolekcji Nature Research (31 tytułów), Nature Reviews (20 tytułów), Academic Titles (38 tytułów) oraz Scientific American, patrz lista czasopism NPG w roku 2020.

Koszt prenumeraty zależy od liczby pracowników i studentów na kierunkach z zakresu biologii, medycy, chemii oraz fizyki, i jest objęty zniżką konsorcyjną. Koordynatorem konsorcjum NPG jest wyłączny przedstawiciel wydawcy – firma ABE Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl.

Uczestnicy konsorcjum NPG w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 8. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Farmakologii PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Geofizyki PAN
 14. Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 15. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
 16. Instytut Matki i Dziecka
 17. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 18. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 19. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 20. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 21. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 22. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 26. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 27. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. Uniwersytet Jagielloński
 29. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 30. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 31. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 32. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 33. Uniwersytet Warszawski
 34. Uniwersytet Wrocławski
 35. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ovid Biomedical Collections (archiwa)

Baza Ovid Biomedical Collections (OBCs) zawiera pełnotekstowe html-owe wersje artykułów wraz z grafiką z podstawowych czasopism biomedycznych, w sumie 45 tytułów. Baza OBCs obecnie jest oferowana wyłącznie w wersji on-line na serwerze producenta. W ICM pozostają jednak archiwa bazy (zakres roczników od 1993 lub 1995 do 2004) w lokalnej instalacji systemu OvidNET (dostępny także krótki opis systemu OvidNET), które są bezterminowo i bezpłatnie udostępniane uczestnikom licencji OBCs z roku 2004:

 1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – OBCII, OBCIII
 2. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – OBCII i OBCIII
 3. Politechnika Gdańska – OCBC
 4. Uniwersytet Warszawski – OCBC
 5. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – OBCIII
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – OCBII
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny – OCBC, OBCII, OBCIII

OUP

Czasopisma Oxford University Press (OUP) są dostępniane w ramach kolekcji FULL (od 235 do 368 tytułów zależnie od uwzględnienia nowych tytułów, które pojawiły się w latach 2012-2021), kolekcji STM (od 113 do 199 tytułów), kolekcji HHS (od 136 do 196 tytułów) lub mniejszych podkolekcji tematycznych, patrz spis tytułów w licencji OUP 2021. Licencja OUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r. z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Koszty licencji OUP zależą od dostępnych kolekcji, liczby pracowników naukowych w instytucji oraz wartości historycznej prenumeraty. Uczestnicy licencji OUP posiadają licencję “online only” z prenumeratą elektroniczną, oraz mogą zamawiać dodatkową prenumeratę drukowaną w cenie DDP równej 25% ceny katalogowej.

Koordynatorem konsorcjum OUP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum OUP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum OUP w roku 2021:

 1. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 2. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 3. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny
 6. Główna Biblioteka Lekarska
 7. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 8. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 9. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 10. Instytut Biologii Ssaków PAN
 11. Instytut Dendrologii PAN
 12. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 13. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN
 14. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 15. Instytut Genetyki Człowieka w Poznaniu
 16. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 17. Instytut Matematyczny PAN
 18. Instytut Matki i Dziecka
 19. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 20. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 21. Instytut Nauk Prawnych PAN
 22. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 23. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 24. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 25. Kolegium Europejskie
 26. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 27. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 28. Narodowy Instytut Kardiologii
 29. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 30. Politechnika Gdańska
 31. Politechnika Wrocławska
 32. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 33. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 34. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 35. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 36. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 37. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 38. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 39. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 40. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 41. Uniwersytet Jagielloński
 42. Uniwersytet Łódzki
 43. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 44. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 45. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 46. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 47. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 48. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 49. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 50. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 51. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 52. Uniwersytet Warszawski
 53. Uniwersytet Wrocławski
 54. Uniwersytet Zielonogórski
 55. Warszawski Uniwersytet Medyczny

ProQuest

W ramach konsorcjum ProQuest udostępnianych jest do wyboru siedem pakietów baz (patrz zestawienie zawartości pakietów):

ABI/INFORM Collection (ABI) – baza ekonomiczna zawierająca około 9000 tytułów czasopism, w tym ponad 7688 pełnotekstowych, z okresu od 1923 roku do chwili obecnej, szeroki wybór seryjnych raportów, analiz ekonomicznych, danych statystycznych z renomowanych ośrodków badawczych i inne zasoby.

Research Solution (RS) – pakiet zawierający ponad 9000 tytułów czasopism w 9 bazach, w tym 8 pełnotekstowych, z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych (Research Library, ABI/Inform Trade & Industry, Nursing & Allied Health, Social Scicence, Education, Career&Technical Education, Agricultural & Environmental Science, Advanced Technologies & Aerospace) oraz abstraktową bazę ProQuest Dissertations and Theses zawierającą ponad 4,5 mln abstraktów rozpraw doktorskich – od XVII wieku do chwili obecnej. Od roku 2018 baza ta oferowana jest również w wersji pełnotekstowej – ProQuest Dissertations and Theses Global FT, stanowiącej zbiór ok. 2,1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata oraz 4.2 mln abstraktów.

Proquest Technology Collection (TC) – pakiet zawierający ponad 8040 tytułów indeksowanych, w tym ponad 5200 pełnotekstowych, z zakresu: biomateriałów, badań kosmicznych, inżynierii mechanicznej, materiałowej i kompozytowej, IT, elektroniki, optyki, akustyki, robotyki, telekomunikacji, transportu, etc. W skład pakietu wchodzą bazy: Advanced Technologies and Aerospace Database, Military Database, Materials Science and Egineering Database, Telecommunications Database, Computing Database oraz Polymer Library.

Natural Science Collection (NSC) – pakiet zawierający ponad 6280 tytułów indeksowanych, w tym ponad 3600 pełnotekstowych, m.in. z dziedziny nauk biologicznych, rolniczych, ochrony środowiska, nauk o ziemi. W skład pakietu wchodzą bazy: Medline, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Agricultural and Environmental Science Database, Meteorological and Geoastrophysical Abstracts oraz Earth, Atmospheric and Aquatic Science Database.

ProQuest Health Research Premium Collection (HRPC) – pakiet medyczny zawierający ponad 4800 tytułów czasopism pełnotekstowych. Baza zawiera tzw. głębokie indeksowanie schematów, diagramów, wykresów, tabel, zdjęć oraz innych elementów graficznych. W skład pakietu wchodzą bazy: Health and Medical Collection, Health Management Database, Family Health Database, Nursing and Allied Health Database, Psychology Database, Public Health Database oraz Medline.

ProQuest Central (PQCentral) oraz ProQuest Dissertations and Theses A&I (lub w opcji rozszerzonej: ProQuest Dissertations and Theses Global FT) – szeroki pakiet wielodziedzinowy. Proquest Central zawiera ponad 29800 czasopism, w tym ponad 22300 pełnotekstowych oraz gazety codzienne, raporty, rozprawy doktorskie. ProQuest Dissertations and Theses A&I to obszerny zbiór dysertacji z całego świata publikowanych od roku 1861 do dnia dzisiejszego, w wersji A&I zawiera niemal 3 mln abstraktów dysertacji i rozpraw; w wersji Global FT – ok. 2,1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata.

SciTech Premium Collection (SPC) – kolekcja baz z zakresu nauk biologicznych, technologii oraz szeroko rozumianej inżynierii. Zawiera ponad 11870 tytułów indeksowanych, w tym ponad 6730 pełnotekstowych, 11 mln zindeksowanych tabel i grafik. W skład kolekcji wchodzą: Natural Science Collection, Agricultural and Environmental Science Database, Biological Science Database, Earth, Atmospheric and Aquatic Database.

Koszty subskrypcji pakietów ProQuest zależą od rodzaju instytucji oraz liczby pracowników i studentów (5 poziomów cenowych). W przypadku pakietu ABI do wyceny brana jest pod uwagę liczba potencjalnych użytkowników tylko na kierunkach ekonomicznych.

Uczestnicy konsorjcum Proquest mogą także subskrybować dostęp do e-książek w pakiecie Academic Complete lub kolekcjach tematycznych na platformie ProQuest Ebook Central (dawna nazwa Ebrary). Licencja na e-książki nie jest na razie dofinansowana, więc instytucje zainteresowane zakupem dostępu do Ebrary w zgłoszeniach do licencji Proquest 2019 powinny zadeklarować składkę stanowiącą 50% kosztu subskrybowanych pakietów czasopism i 100% kosztu e-książek.

Konsorcjum Proquest jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Proquest zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). W sprawie zasobów Proquest można także kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą, osoby kontaktowe: Karolina Holk, Karolina.Holk@proquest.com i Agnieszka Studencka, Agnieszka.Studencka@proquest.com.

Uczestnicy konsorcjum Proquest w roku 2021:

 1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (ABI)
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ABI, TC)
 3. Akademia Kaliska (d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu) (PQCentral + PQDT A&I)
 4. Akademia Leona Koźmińskiego (ABI)
 5. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (PQCentral + PQDT A&I)
 6. Główna Biblioteka Lekarska (HRPC)
 7. Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (HRPC)
 8. Instytut Chemii Fizycznej PAN (RS)
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN (RS)
 10. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (SPC)
 11. Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego (PQCentral + PQDT GFT; ProQuest Ebook Central)
 12. Katolicki Uniwersytet Lubelski (PQCentral + PQDT A&I)
 13. Kolegium Europejskie (ABI)
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy (RS)
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (RS)
 16. Politechnika Krakowska (NSC)
 17. Politechnika Łódzka (RS)
 18. Politechnika Śląska (PQCentral + PQDT A&I)
 19. Politechnika Warszawska (PQCentral + PQDT GFT)
 20. Politechnika Wrocławska (PQCentral + PQDT GFT)
 21. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PQCentral + PQDT A&I)
 22. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (HRPC)
 23. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (ABI, RS)
 24. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (ABI)
 25. Uczelnia Łazarskiego (ProQuest Ebook Central)
 26. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ABI)
 27. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (ABI)
 28. Uniwersytet Jagielloński (PQCentral + PQDT A&I)
 29. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (PQCentral + PQDT A&I)
 30. Uniwersytet Opolski (PQCentral + PQDT A&I )
 31. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (PQCentral + PQDT GFT)
 32. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (PQCentral + PQDT A&I )
 33. Uniwersytet Szczeciński (ABI)
 34. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (RS)
 35. Uniwersytet Warszawski (PQCentral + PQDT A&I )
 36. Uniwersytet Wrocławski (PQCentral + PQDT A&I )
 37. Uniwersytet Zielonogórski (RS)
 38. Warszawski Uniwersytet Medyczny (PQCentral + PQDT A&I )
 39. Wojskowa Akademia Techniczna (TC)
 40. Wojskowy Instytut Medyczny (HRPC)
 41. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (ABI)
 42. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (ABI)
 43. Wyższa Szkoła Rehabilitacji (HRPC)
 44. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (RS)

Reaxys

Baza Reaxys jest bazą chemiczną produkowaną przez Elsevier B.V. Baza zawiera w sobie komplet danych z wcześniejszych baz Beilstein (struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych), Gmelin (związki nieorganiczne i metaloorganiczne) oraz dodatkowo dane patentowe ze wszystkich anglojęzycznych biur patentowych oraz głównych azjatyckich biur patentowych. Baza indeksuje ponad 16.000 czasopism z chemii i nauk pokrewnych. Baza Reaxys w roku 2017 otrzymała nowy interfejs użytkownika, umożliwiając wprowadzenie zapytania w języku potocznym.

Uczestnicy konsorcjum Reaxys mogą także subskrybować bez dofinansowania dodatkowy moduł Reaxys Medicinal Chemistry (RMC). Jest to największa na świecie baza dla bioaktywności substancji chemicznych zawierająca aktualnie ponad 33,5 miliona danych o bioaktywności dla ponad 6,5 miliona substancji oraz ponad 20.000 unikalnych celów farmakologicznych. RMC zawiera kompleksowe dane farmakokinetyczne, skuteczność, toksyczność, bezpieczeństwo jak też profile metaboliczne (patrz dodatkowe informacje na stronie producenta).

Baza Reaxys jest udostępniana na zasadzie rocznych subskrypcji konsorcyjnych. Koszt subskrypcji Reaxys zależy od rodzaju instytucji (jednostka akademicka lub badawczo-rozwojowa) oraz zakresu i wartości wcześniejszych subskrypcji baz Beilstein i Gmelin, a w kolejnych latach cena wzrasta zgodnie z procentowym wkaźnikiem ustalanym dla całego konsorcjum.

Konsorcjum Reaxys jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Reaxys zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum Reaxys w roku 2021:

 1. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 2. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 4. Instytut Chemii Organicznej PAN
 5. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 6. Politechnika Krakowska
 7. Politechnika Łódzka
 8. Politechnika Warszawska
 9. Politechnika Wrocławska
 10. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 11. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 12. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 13. Uniwersytet Gdański
 14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. Uniwersytet Jagielloński
 16. Uniwersytet Łódzki
 17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 18. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 20. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 21. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 22. Uniwersytet Opolski
 23. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 24. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 25. Uniwersytet Warszawski
 26. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 27. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 28. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SCOAP3
Uwaga: opisy programów publikowania otwartego zostały przeniesione na osobną stronę


Scopus

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2019-2021. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym.

SciVal – dodatek do Scopusa

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.


Springer (licencja krajowa)

Licencja Springer obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne, patrz katalog 2020. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.). Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r. Katalog 2020 będzie aktualizowany i rozszerzony w 2021 r. po potwierdzeniu przez MEiN finansowania na 2021 r. Katalog 2020 zawiera także osobny arkusz z listą 534 czasopism Open Access oraz arkusz “inne” z czasopismami poza licencją, w tym niedostępne tytuły nieanglojęzyczne, Adis, Palgrave oraz nowe tytuły Springera dostępne testowo. Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Springer. Umowa zawarta ze Springerem na lata 2019-2021 jest pierwszą w WBN umową transformacyjną w myśl planu S, tzn. umową, w której większa część dotychczasowej opłaty za dostęp do czasopism została przekształcona w opłatę za publikowanie otwarte (tzw. licencja Compact w terminologii Springera).

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie licencji wieczystej. Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019, na które nie starczyło dofinansowania w 2020 r. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r., kiedy wydawnictwo to zostało włączone do Springera. Springer ma na swoim serwerze także książki Palgrave Macmillan ze starszych roczników (tzw. Palgrave Legacy), ale nie są one objęte licencją krajową. Zakupiony dotychczas zbiór anglojęzyczny liczy ponad 137 tysięcy tomów, patrz katalogi: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 (uwaga: ostatni katalog zawiera niezakupione jeszcze zasoby z rocznika 2016 oraz z kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019 zaznaczone żółtym kolorem). Katalogi zostały zaktualizowane w dniu 6.04.2021, gdyż poprzednie wersje obejmowały pomyłkowo Palgrave Legacy. Katalogi w różnych zakresach oraz formatach można wynegenerować samemu na stronie wydawcy (należy wybrać “Collections with reference works”, “English” i wszystkie kolekcje tematyczne, a na końcu listy kolekcji tematycznych wejść do sekcji “Legacy”, gdzie należy pozostawić tylko początkowe 4 kolekcje i wyłączyć wszystkie kolekcje “Palgrave”). Ponadto wieczysta licencja krajowa obejmuje (na zasadzie dodatku do zakupionych archiwów anglojęzycznych) zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815-2004. ICM stara się o dofinansowanie w 2021 r. zakupu książek z rocznika 2016, kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019 oraz rocznika 2020.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki do 2018 roku.

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym.


Program publikowania otwartego Springer
Uwaga: opisy programów publikowania otwartego zostały przeniesione na osobną stronę


Taylor & Francis

Czasopisma wydawane przez Taylor & Francis Group (T&F) są udostępniane na serwerze wydawcy dla uczestników konsorcjum w kolekcjach: SSH (1478 tytułów), S&T (533 tytułów), Medical (205 tytułów) oraz osobnych pakietach obejmujących nowe tytuły, patrz spis tytułów w licencji T&F 2021. Dostęp w czasie licencji obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1997 roku. Uczestnicy konsorcjum mają obowiązek utrzymania prenumeraty elektronicznej w zakresie swojej prenumeraty historycznej i po okresie licencji zachowują prawo bezterminowego dostępu na serwerze wydawcy do roczników z okresu licencji z prenumerowanych przez siebie czasopism. Koszt licencji zależy od wartości prenumeraty oraz wybranej kolekcji. Uczestnicy konsorcjum mogą dodatkowo zamawiać prenumeratę drukowaną po cenach DDP 25%.

Koordynatorem konsorcjum T&F jest wyłączny przedstawiciel producenta firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum T&F zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum T&F w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Morska w Szczecinie
 3. Akademia Sztuki Wojennej
 4. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny
 6. Główna Biblioteka Lekarska
 7. Instytut Badań Systemowych PAN
 8. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 9. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 10. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 11. Instytut Chemii Organicznej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Matematyczny PAN
 14. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 15. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 16. Instytut Studiów Politycznych PAN
 17. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 18. Kolegium Europejskie
 19. Politechnika Gdańska
 20. Politechnika Łódzka
 21. Politechnika Poznańska
 22. Politechnika Śląska
 23. Politechnika Warszawska
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych
 26. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 28. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 29. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 30. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 31. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 32. Uniwersytet Gdański
 33. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. Uniwersytet Jagielloński
 35. Uniwersytet Łódzki
 36. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 37. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 38. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 39. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 40. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 41. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 42. Uniwersytet Morski w Gdyni
 43. Uniwersytet Opolski
 44. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 45. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 46. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 47. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 48. Uniwersytet Śląski
 49. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 50. Uniwersytet Warszawski
 51. Uniwersytet Wrocławski
 52. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 53. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 54. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 55. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Web of Science (licencja krajowa)

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
 • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe (zakres od 2010 roku, o ile nie podano inaczej): Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Archiwa baz SCIE, SSCI oraz AHCI 1995-2014 są także przechowywane w ICM.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24.000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13.100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7.100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji, jak również narzędzie InCites – patrz opis poniżej.

Bazy WoS są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2017-2019. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym. W sprawie zasobów WoS można kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Wydawcy, Radkiem Budzichowskim, radek.budzichowski@clarivate.com oraz w sprawach technicznych z Marcinem Kapczyńskim, marcin.kapczynski@clarivate.com. Poprawki do rekordów w bazach WoS należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line.

InCites – dodatek do Web of Science

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. Dostępna jest także specjalna instrukcja dla administratorów serwerów proxy.


Wiley (licencja krajowa)

Licencja obejmuje 1383 czasopisma w kolekcji Full Collection 2021 (aktualizacja 23/03/2021) z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp). Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych. Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (od 2020 r. jest to 25% ceny katalogowej, patrz informacje i ceny katalogowe na 2021 r.).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library, z wyjątkiem dwóch czasopism: British Journal of Radiology (BJR) i Dentomaxillofacial Radiology (DMFR), które są w kolekcji Full i w ramach licencji krajowej Wiley dostępne są z platformy należącej do The British Institute of Radiology. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji.

Czasopisma i książki Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na rok 2020. W roku 2021 będzie kontynuowana licencja na dotychczasowych zasadach na dostęp bez publikowania otwartego.

Instytucje same rejestrują swoje numery IP na serwerze Wiley, patrz Zarządzanie dostępem sieciowym. W sprawach technicznych dostępu do serwera można kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą (w języku angielskim) – na adres eal@wiley.com. Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona “Wiley w Polsce” w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl.


Ostatnia aktualizacja: 24.03.2021