Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2024
Strona w trakcie aktualizacji


ACS

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Chemical Society udostępniane są z serwera wydawcy na zasadzie rocznych subskrypcji w ramach licencji konsorcyjnej. W czasie trwania licencji konsorcyjnej wszyscy uczestnicy konsorcjum mają dostęp do 86 czasopism z pakietu ACS Web Editions (w tym 16 czasopism otwartych) obejmującego roczniki od 1996 włącznie, oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne, patrz spis tytułów w licencji ACS od 2024 r..

Roczniki 2001-2018 czasopism z pakietu ACS Web Editions z wyjątkiem C&EN Global Enterprise są objete prawem archiwizacyjnym w ramach tzw. “ciemnego archiwum”. Archiwum to jest zainstalowane w ICM na platformie Infona i na razie obejmuje roczniki 2001-2011, a pozostałe roczniki do 2018 będą uzupełnione. Ciemne archiwum zostanie udostępnione konsorcjum w przypadku zakończenia licencji konsorcyjnej, a obecnie jest dostępne tylko dla instytucji, które wystąpiły konsorcjum. Instytucje te mają dostęp ograniczony do roczników czasopism z okresu uczestnictwa w konsorcjum oraz, w przypadku instytucji, które były uczestnikami konsorcjum przed 2008 rokiem, czterech roczników poprzedzających moment przystąpienia do konsorcjum. Roczniki od 2019 czasopism z pakietu ACS Web Editions są objęte prawem archiwizacyjnym na serwerze wydawcy.

Od roku 2022 uczestnicy konsorcjum ACS są zaszeregowani do 6 poziomów cenowych zależnie od liczby pobranych artykułów ACS w latach 2016-2018 (lub w 1. połowie roku 2019 w przypadku uczestników dołączonych w 2019 r.). Koszt nowego uczestnika określa wydawca, biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość instytucji oraz wartość dotychczasowej prenumeraty czasopism ACS.

Koordynatorem konsorcjum ACS jest ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum ACS zawierają umowy subskrypcyjne z ICM, do którego wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Program publikowania otwartego ACS
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte

Uczestnicy konsorcjum ACS w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 4. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 9. Instytut Chemii Organicznej PAN
 10. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 12. Instytut Fizyki PAN
 13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 18. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 19. Politechnika Gdańska
 20. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 21. Politechnika Łódzka
 22. Politechnika Poznańska
 23. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 24. Politechnika Śląska
 25. Politechnika Warszawska
 26. Politechnika Wrocławska
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego
 28. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 29. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 30. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 31. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 32. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 33. Uniwersytet Gdański
 34. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 35. Uniwersytet Jagielloński
 36. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 37. Uniwersytet Łódzki
 38. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 39. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 40. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 41. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 42. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 43. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 44. Uniwersytet Opolski
 45. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 46. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 47. Uniwersytet w Białymstoku
 48. Uniwersytet w Siedlcach
 49. Uniwersytet Warszawski
 50. Uniwersytet Wrocławski
 51. Uniwersytet Zielonogórski
 52. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 53. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 54. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

AIP
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP są udostępniane na serwerze Scitation należącym do AIP. Konsorcjum ma dostęp do 10 tytułów AIP oraz 4 tytułów innych towarzystw naukowych stowarzyszonych z AIP (patrz spis tytułów w licencji AIP 2022). Uczestnicy konsorcjum mają dodatkowo dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw. Każdy uczestnik konsorcjum uzyskuje prawa archiwizacyjne do roczników z okresu licencji tych tytułów czasopism, które prenumerował przed przystąpieniem do konsorcjum (prenumerata historyczna). Prawo archiwizacyjne dotyczy czasopism AIP (od rocznika 2006), oraz – od rocznika 2012 – także 3 czasopism pozostałych towarzystw naukowych. Czasopisma AIP od rocznika 2006 są archiwizowane w ICM. Obecnie zakres zgromadzonych roczników sięga 2010-2013 zależnie od tytułu, ale archiwum zostanie skompletowane i wówczas zasoby te zostaną udostępnione na platformie Infona i będą co roku uzupełniane.

Koszt licencji uczestnika konsorcjum jest sumą wartości prenumeraty historycznej, przy czym aktualny cennik dla prenumeraty zależy od statystyki użytkowania czasopism w instytucji w ostatnich latach i określony jest w 4 przedziałach oraz opłaty konsorcyjnej za dostęp do wspólnej listy czasopism, dostęp do archiwum i lokalną archiwizację.

Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę czasopism drukowanych po cenach obniżonych, według specjalnego cennika “Print add-on prices”. Opłaty za prenumeratę drukowaną ponoszone są w całości przez uczestników.

Koordynatorem konsorcjum AIP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy, firma ABE Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE Holding, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).


APS
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Physical Society (APS) dostępne są na serwerze APS. Konsorcjum ma dostęp do 15 tytułów APS w tym 4 tytuły open access (patrz spis tytułów w licencji APS 2022).

Uczestnicy konsorcjum mają dodatkowo dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw. Każdy uczestnik konsorcjum uzyskuje prawa archiwizacyjne do roczników z okresu licencji tych tytułów czasopism, które prenumerował przed przystąpieniem do konsorcjum (prenumerata historyczna). Prawo archiwizacyjne dotyczy czasopism od rocznika 2006. Czasopisma od tego rocznika są także archiwizowane w ICM. Obecnie zakres zgromadzonych roczników sięga 2010-2013 zależnie od tytułu, ale archiwum zostanie skompletowane i wówczas zasoby te zostaną udostępnione na platformie Infona i będą co roku uzupełniane.

Koszt licencji uczestnika konsorcjum jest sumą wartości prenumeraty historycznej, przy czym aktualny cennik dla prenumeraty zależy od statystyki użytkowania czasopism w instytucji w ostatnich latach i określony jest w 5 przedziałach oraz opłaty konsorcyjnej za dostęp do wspólnej listy czasopism, dostęp do archiwum i lokalną archiwizację. Koszty licencji APS w roku 2018 uległy obniżeniu ze względu na włączenie czasopism Physical Review C i D oraz Physcial Review Letters do programu Scoap3: część kosztów tych czasopism (proporcjonalna do liczby publikowanych w nich artykułów z zakresu fizyki cząstek) jest finansowana z programu Scoap3.

Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę drukowanych czasopism APS po cenach obniżonych, według specjalnego cennika “Print add-on prices”. Opłaty za prenumeratę drukowaną ponoszone są w całości przez uczestników.

Koordynatorem konsorcjum jest wyłączny przedstawiciel wydawcy, firma ABE Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE Holding, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).


Bazy ekonomiczne
Licencje zawieszone w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Baza OECD iLibrary (OECD) jest publikowana przez Organisation for Ecomonic Cooperation and Development i obejmuje ponad 16.000 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu “working papers”), 3 czasopisma, ok. 6300 dokumentów roboczych i 79 baz statystycznych. Oprócz publikacji OECD baza zawiera zasoby pochodzące od the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF). Baza OECD może być subskrybowana wraz z dodatkowym pakietem baz statystycznych tworzonych przez International Energy Agency (IEA), który od roku jest 2014 objęty dofinansowaniem. Dla bazy OECD stosowane są 3 poziomy kosztów subskrypcji: poziom 1 dla małych (do 7000 studentów) niepublicznych uczelni, uczelni medycznych lub rolniczych, instytutów PAN, wydziałów ekonomii, zarządzania lub biznesu uniwersytetów i politechnik; poziom 2 dla uniwersytetów i politechnik, dużych (od 7000 studentów) uczelni niepublicznych oraz jednostek badawczo-rozwojowych; poziom 3 dla dużych (od 7000 studentów) publicznych uczelni ekonomicznych.

Baza Emerging Markets Information Service (EMIS) jest produkowana i udostęniana przez firmę ISI Emerging Markets Polska Sp. z o.o. i zawiera ok. 23 000 publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo – gospodarczych. Baza EMIS może być subkrybowana w wersjach: Polska, Region lub Świat oraz w wersjach rozszerzonych: Professional Polska, Professional Region lub Professional Świat. Rozszerzenie Professional obejmuje dodatkowe dane na temat rynku fuzji i przejęć (dodatek DealWatch) oraz dodatkowe narzędzie analityczne Benchmark. Dla bazy EMIS stosowane są 3 poziomy kosztów związane z maksymalną liczbą jednoczesnych użytkowników (60, 50 lub 40 j.u.) i zależne od statystyki wykorzystania bazy. Poziom nowych uczestników zależy od rodzaju i wielkości instytucji: państwowe uczelnie ekonomiczne i uniwersytety – 60 j.u., uniwersytety – 50 j.u., politechniki, uniwersytety przyrodnicze, uczelnie prywatne, uniwersytety – pojedyncze wydziały nieekonomiczne, państwowe wyższe szkoły zawodowe – 40 j.u. Od roku 2020 w ramach konsorcjum EMIS możliwa jest także subskrypcja dodatkowej bazy CEIC bez dofinansowania. Baza CEIC zawiera aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące dane z całego świata.

Baza Passport (dawna nazwa GMID) jest produkowana przez firmę Euromonitor International (Wlk. Brytania) i zawiera statystyki demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm. Baza Passport może być subskrybowana w wersji podstawowej (moduły Markets, Reference i Sectors) lub z dodatkami (moduły Industrial (I), Cities (C), Institutional Channels (IC), Nutrition (N) i Ethical Labels (EL)), które od 2015 r. są także objęte dofinansowaniem. Dla bazy Passport stosowane są cztery poziomy cen: 1) dla szkół wyższych o profilu ekonomicznym oraz uniwersytetów powyżej 10 000 studentów, 2) dla mniejszych uniwersytetów lub politechnik oraz pojedynczych wydziałów o profilu ekonomicznym, 3) dla szkół niepublicznych liczących 5000-1000 studentów, 4) dla mniejszych szkół niepublicznych.

Do baz ekonomicznych zalicza się także ABI INFORM/Complete, ale baza ta jest udostępniana w ramach osobnego konsorcjum ProQuest.

Koordynatorem konsorcjum bibliotek kierunków ekonomicznych jest od 2016 roku Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pan Roman Tomaszewski roman.tomaszewski@ue.poznan.pl. Uczestnicy konsorcjum ekonomicznego zawierają umowy subskrypcyjne z dystrybutorami baz, do których wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). Wyłącznym dystrybutorem dostępu do bazy OECD w Polsce jest firma AKME Archive, osoba kontaktowa: Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl. Bazy EMIS i Passport są dystrybuowane bezpośrednio przed producentów. Osobą kontaktową w firmie Euromoney Polska w sprawie baz EMIS i CEIC jest Marta Witczak, mwitczak@isimarkets.com. Osobą kontaktową w firmie Euromonitor w sprawie bazy Passport jest Diana Romancik, Diana.Romancik@euromonitor.com.


CAS SciFinder (Chemical Abstracts)
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Zintegrowany pakiet baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS) – oddział American Chemical Society na platformie SciFindern (stara wersja scifinder.cas.org wyłączona została 01.05.2022 r.). Jest to narzędzie zapewniające dostęp do jednego z największych i najbardziej kompletnych zbiorów informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych, takich jak: biochemia, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia makromolekularna, stosowana, analityczna i inżynieria chemiczna. Platforma umożliwia m.in. wyszukiwanie informacji wg graficznych struktur chemicznych i schematów reakcji, zapewnia odsyłacze do pełnych tekstów materiałów źródłowych i obejmuje następujące bazy:

CA Plus (literatura naukowa i patenty) – od 1907 roku, zawiera informacje z ok. 50 tys. czasopism naukowych, obecnie z 10 tys. tytułów bieżących oraz indeksuje 1500 kluczowych czasopism chemicznych, patenty z 61 krajów, książki, dysertacje, materiały konferencyjne, raporty techniczne oraz preprinty.
CAS Registry (substancje chemiczne) – informacje o 91 milionach substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych oraz 65 milionach sekwencji chemicznych z opublikowanych artykułów, patentów, źródeł internetowych oraz komercyjnych kontrolowanych pod względem jakości przez naukowców CAS.
CASREACT (reakcje chemiczne) – informacje o 77 milionach jednoetapowych i wieloetapowych reakcji oraz 13 milionach preparatów syntetycznych.
CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców) – opisy ponad 94 milionów produktów pochodzących z 1300 katalogów oraz od 1100 dostawców.
CHEMLIST – informacje o 312 tys. zarejestrowanych substancji chemicznych dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
CIN (Chemical Industry Notes) – 1,6 miliona rekordów pochodzących z publikacji branżowych od 1974 r., dotyczących określonych produktów chemicznych.
MARPAT – ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 roku.

Od roku 2020 bazy CAS mogą być subskrybowane tylko na nowej platformie Scifindern z możliwością równoległego dostępu do starej platformy Scifinder, patrz także ulotka o Scifindern oraz Quick Reference Quide. Uczestnicy konsorcum mogą dodatkowo prenumerować dostęp do bazy MethodsNow bez dofinansowania.

Od roku 2019 konsorcjum CAS Scifinder jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Tomasz Chmielak, chmielak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).


CUP
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Czasopisma Cambridge University Press (CUP) są udostępniane w ramach kolekcji FULL (412 tytułów), STM (174), HSS (272), Med/Vet oraz Business, patrz spis tytułów w licencji CUP 2022. Licencja CUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa, z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Koszt licencji CUP dla uczestnika zależy od kolekcji, liczby pracowników naukowych w instytucji oraz wartości historycznej prenumeraty. Uczestnicy licencji CUP posiadają licencję “online only” z prenumeratą elektroniczną, oraz mogą zamawiać dodatkową prenumeratę drukowaną w cenie DDP od roku 2018 równej 50% ceny katalogowej. W 2023 r. zakup czasopism drukowanych w cenie DDP nie będzie możliwy.

Koordynatorem konsorcjum CUP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum CUP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Program publikowania otwartego CUP
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte


Elsevier (licencja krajowa)

Zgodnie z nową umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych Science Direct: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy. W sumie obecnie jest to 1596 czasopism, w tym 1232 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 364 czasopisma archiwalne, patrz katalog 2024 (dla porównania katalog 2023.).

Zakres licencji Elsevier został ograniczony w 2019 r. oraz ponownie w grudniu 2022 r. ze względu na konieczność obniżenia kosztu licencji ponoszonego przez MEiN. Każdorazowo wydawca pozwalał jedynie na wybór kolekcji tematycznych, a nie poszczególnych czasopism, a o wyborze kolekcji decydował MEiN. W 2019 r. z licencji zostało wykluczone 7 kolekcji tematycznych: Agricultural and Biological Sciences; Chemical Engineering; Earth and Planetary Sciences; Energy; Environmental Science; Neuroscience; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Sciences. W grudniu 2022 r. zostało wykluczone dalsze 9 kolekcji: Business, Management and Accounting; Chemistry; Decision Sciences; Economics, Econometrics and Finance; Materials Science; Nursing and Health Professions; Psychology; Social Sciences; Veterinary Science and Veterinary Medicine. Kolekcje tematyczne Elsevier nie są jednak rozłączne i w ramach kolekcji zachowanych w licencji są dostępne niektóre czasopisma należące jednocześnie do wykluczonych kolekcji. W szczególności w licencji pozostają wszystkie czasopisma z wykluczonych kolekcji Nursing and Health Professions oraz Veterinary Science and Veterinary Medicine, gdyż czasopisma te należą jednocześnie do zachowanej szerszej kolekcji Health Sciences. Kolekcje pozostawione w licencji od grudnia 2022 r. zostały wybrane przez MEiN z zachowaniem postawionego przez Elsevier warunku, że pochodzi z nich nie więcej niż ok. 70% artykułów subskrypcyjnych, które zostały pobrane w ramach licencji krajowej Elsevier w 2021 r. Ograniczenie to wynikało z wysokości środków wyasygnowanych przez MEiN na licencję Elsevier w 2022 r. Do grudnia 2022 r. dostępne były czasopisma z szerszego katalogu z poprzedniej licencji 2019-2021, patrz katalog 2019 oraz katalog 2022.

Na stronie wydawcy Journals on ScienceDirect można znaleźć spisy czasopism w kolekcjach tematycznych oraz informacje o czasopismach Open Acess, które co do zasady nie wchodzą do kolekcji tematycznych. Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów z zakresu licencji w wersji drukowanej po cenie obniżonej (Deep Discount Price, DDP), stanowiącej w większości przypadków 25% ceny katalogowej, patrz cennik DDP Elsevier. Licencja Elsevier obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Elsevier.

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM. Każda instytucja zgłaszająca się do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do wszystkich czasopism objętych licencją na czas trwania umowy licencyjnej. W przypadku gdy umowa licencyjna wygaśnie i nie będzie kontynuowana, instytucje zachowają bezterminowy dostęp do książek oraz niektórych archiwów czasopism zgodnie z prawami archiwizacyjnymi nabytymi przez instytucje na podstawie wszystkich dotychczasowych umów licencyjnych. Uczestnicy umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 1995-2009 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej (czyli czasopism prenumerowanych przed przystąpieniem do konsorcjum). Uczestnicy licencji krajowych 2010-2018 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 2006-2018 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej lub 3 wybranych czasopism w przypadku braku prenumeraty historycznej. W licencji krajowej 2019-2021 prawa archiwizacyjne zostały ograniczone do 65 instytucji wybranych przez MNiSW. Są to instytucje uczestniczące w programach “Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” oraz kilka innych instytucji o największym zakresie prenumeraty historycznej i wysokich statystykach użytkowania. W licencji krajowej 2022-2024 prawa archiwizacyjne dotyczą jedynie czasopism z prenumeraty historycznej należących jednocześnie do kolekcji tematycznych pozostawionych w licenji, co spowodowało, że lista instytucji zachowujące prawa archiwizacyjne zmalała do 63 instytucji. Pozostałe instytucje zachowują prawa archiwizacyjne wynikające z wcześniejszych umów. Wykazy czasopism objętych prawami archiwizacyjnymi dla poszczególnych instytucji w kolejnych umowach z Elsevier są dostępne w ICM.

W sprawach licencji Elsevier należy kontaktować się z ICM pod adresem: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym.

Program publikowania otwartego Elsevier
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte


Ebsco (licencja krajowa)

Bazy danych produkowane przez EBSCO Information Services są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center. Pełną informację można znaleźć na stronie www.pcss.pl/wbn. Bazy dostępne są na serwerze producenta.

Zakup i dostęp do licencji Ebsco jest realizowany poprzez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN PCSS), osoba kontaktowa: Marta Wiśniewska, mwisniewska@man.poznan.pl.. Osobą odpowiedzialną za dostęp z ramienia Ebsco jest: Renata Włodarczyk, rwlodarczyk@ebscohost.com.


Emerald
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Czasopisma wydawane przez Emerad Publishing są dostępne z serwera wydawcy na zasadzie rocznych subskrypcji w pakietach: Premier (310 tytułów), Management (212 tytułów), Engineering Computing & Technology (ECT – 64 tytuły), Business Management and Strategy eJournal Collection (BMS – 55 tytułów), Emerald Operations, Logistics & Quality (EOLQ), Emerald Library Sciences (ELIS), Emerald Information & Knowledge Management (EIKM) oraz innych innych mniejszych pakietach tematycznych, patrz katalog 2022.

Koszty subskrypcji pakietów Premier, Management oraz ECT zależą od rodzaju oraz wielkości instytucji: specjalistyczne szkoły ekonomiczne (1 poziom cenowy), uniwersytety, politechniki i inne instytucje akademickie (dla każdego rodzaju po 3 poziomy cenowe zależne od liczby pracowników i studentów). Koszty subskrypcji pozostałych pakietów tematycznych są niezależne od rodzaju instytucji. Instytucje, które subskrybują mniejsze kolekcje, mają możliwość dokupienia rocznego dostępu do kolekcji Premier bez praw archiwizacyjnych i publikowania owartego wynikających z subskrypcji.

Konsorcjum Emerald jest koordynowane bezpośrednio przez wydawcę, osoba kontaktowa: Radka Krivankova, rkrivankova@emerald.com. Informacji udziela także pomocniczy koordynator konsorcjum ze strony ICM, Tomasz Chmielak, chmielak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Emerald zawierają roczne umowy subskrypcyjne bezpośrednio z wydawcą, do którego wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Program publikowania otwartego Emerald
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte


IEEE

Zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz część zasobów Institution of Engineering and Technology (IET) są udostępniane w formie bazy danych IEEE Electronic Library (IEL) na serwerze IEEE Xplore dla konsorcjum koordynowanego przez przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco. Baza IEL zawiera czasopisma, materiały konferencyjne i normy, patrz katalog 2023. Od 1 stycznia 2021 r. z bazy IEL zostały wyłączone czasopisma IET, które przeszły na model otwarty wraz archiwami od 2013 r. i są teraz dostępne na serwerze Wiley Online. Materiały konferencyjne IET oraz magazyn E&T pozostają w bazie IEL. Na plaftormie IEEE Xplore znajdują się również książki i kursy edukacyjne, ale nie wchodzą one w zakres licencji konsorcyjnej. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do pełnego zakresu bazy IEL na serwerze wydawcy. Roczniki archiwalne z okresu 2006-2019 są zgromadzone na platformie Infona w ICM. Byli i aktualni uczestnicy konsorcjum mają dostęp do tych zasobów z okresu swojego uczestnictwa w konsorcjum, na zasadzie “ciemnego archiwum”, podobnie jak w przypadku czasopism ACS (patrz opis ACS). Archiwizacja dalszych roczników nie jest planowana ze względu na znaczące podniesienie opłaty archiwizacyjnej przez wydawcę.

Koszt licencji IEEE zależy od liczby dokumentów pobranych przez instytucję w okresie trzech poprzednich lat. Stosowanych jest 5 poziomów cenowych dla uczelni oraz 2 poziomy cenowe dla instytutów (jednostek badawczo-rozwojowych lub instytutów PAN). W przypadku nowych instytucji brana jest pod uwagę liczba pracowników i studentów.

Koordynatorem konsorcjum jest wyłączny przedstawiciel wydawcy, firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum IEEE zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Program publikowania otwartego IEEE
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte

Uczestnicy konsorcjum IEEE w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 3. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 4. Instytut Badań Systemowych PAN
 5. Instytut Fizyki PAN
 6. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 7. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)
 8. Politechnika Białostocka
 9. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 10. Politechnika Gdańska
 11. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 12. Politechnika Łódzka
 13. Politechnika Lubelska
 14. Politechnika Morska w Szczecinie
 15. Politechnika Poznańska
 16. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 17. Politechnika Śląska
 18. Politechnika Warszawska
 19. Politechnika Wrocławska
 20. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 21. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 22. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 23. Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 24. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

IOP

Czasopisma wydawane przez Institute of Physics udostępnianie są na serwerze IOPscience w ramach rocznych licencji konsorcyjnych. W 2023 roku uczestnicy konsorcjum mają dostęp do 123 tytułów, w tym 65 bieżących i 58 tytułów archiwalnych: pełna lista czasopism IOP od 2023 r..

Ceny licencji IOP w pierwszym roku konsorcjum IOP (2012) zostały wyznaczone w oparciu o liczbę publikacji w czasopismach matematyczno-fizycznych, wykorzystanie i zainteresowania publikacjami IOP w okresie poprzedzających 3 lat, historycznej prenumeraty oraz liczby pracowników naukowych i studentów. Podobna wycena stosowana jest dla nowych uczestników. W kolejnych latach cena wzrasta zgodnie z procentowym wskaźnikiem ustalanym dla całego konsorcjum. Uczestnicy konsorcjum mogą zamawiać prenumeratę drukowanych czasopism IOP po cenach DDP.

Konsorcjum IOP jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum IOP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z ICM, do którego wpłacają roczne składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). W sprawie czasopism IOP można też kontaktować się z przedstawicielem wydawcy, Łukaszem Piaseckim, lukas.piasecki@ioppublishing.org.

Program publikowania otwartego IOP
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte

Uczestnicy konsorcjum IOP w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 4. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 6. Instytut Fizyki PAN
 7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 8. Instytut Matematyczny PAN
 9. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 10. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 11. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 12. Politechnika Gdańska
 13. Politechnika Łódzka
 14. Politechnika Śląska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 18. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
 19. Uniwersytet Gdański
 20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 22. Uniwersytet Łódzki
 23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Rzeszowski
 27. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. Uniwersytet w Białymstoku
 29. Uniwersytet Warszawski
 30. Uniwersytet Wrocławski
 31. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

JSTOR

Bazy danych JSTOR Archive Collections są produkowane przez firmę ITHAKA z USA i udostępniane na platformie jstor.org. Bazy te zawierają archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych, w tym archiwa digitalizowane bezpośrednio przez firmę ITHAKA, z embargiem w większości 3-5 lat zależnie od czasopisma. Uczestnicy konsorcjum mogą subskrybować jedną lub więcej z 36 kolekcji czasopism, które łącznie obejmują ok. 2000 czasopism akademickich pochodzących od ponad 800 wydawców.

Koszt dostępu do baz JSTOR składa się z jednorazowej opłaty archiwalnej oraz corocznej opłaty subskrypcyjnej. Opłaty dla poszczególnych kolekcji zależą od dotychczasowej i bieżącej prenumeraty czasopism, oraz liczby pracowników i studentów.

Koordynatorem konsorcjum JSTOR jest wyłączny przedstawiciel producenta – firma ABE Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl. Uczestnicy konsorcjum JSTOR zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą ABE Holding, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum JSTOR w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 3. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 4. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 5. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 6. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 7. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 8. Collegium Civitas
 9. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 10. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 11. Instytut Matematyczny PAN
 12. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 13. Instytut Podstaw Informatyki PAN
 14. Instytut Slawistyki PAN
 15. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
 16. Instytut Studiów Politycznych PAN
 17. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 18. Instytut Sztuki PAN
 19. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 20. Kolegium Europejskie
 21. Międzynarodowe Centrum Kultury
 22. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 23. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 24. Politechnika Lubelska
 25. Politechnika Warszawska
 26. Politechnika Wrocławska
 27. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 28. Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 29. Uniwersytet Bielsko-Bialski
 30. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 31. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 32. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 33. Uniwersytet Gdański
 34. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 35. Uniwersytet Jagielloński
 36. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 37. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 38. Uniwersytet Łódzki
 39. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 40. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 41. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 42. Uniwersytet Opolski
 43. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 44. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 45. Uniwersytet w Siedlcach
 46. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 47. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 48. Uniwersytet Rzeszowski
 49. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 50. Uniwersytet SWPS
 51. Uniwersytet Szczeciński
 52. Uniwersytet w Białymstoku
 53. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 54. Uniwersytet Warszawski
 55. Uniwersytet Wrocławski
 56. Uniwersytet Zielonogórski
 57. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Knovel
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Baza Knovel wydawana i udostępniana on-line przez Elsevier zawiera ponad 11300 podręczników, książek, materiałów konferencyjnych i unikatowych baz właściwości materiałowych (np. substancje chemiczne, tworzywa sztuczne, stopy metali, kompozyty, szkła optyczne, materiały wykorzystywane w elektronice). Dodatkowo Knovel oferuje dostęp do narzędzi analitycznych w tym do ponad 2000 interaktywnych arkuszy kalkulacyjnych zawierających przykłady obliczeń z dziedziny: chemii, elektroniki, inżynierii lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, metali, inżynierii ropy i gazu, wbudowanych w arkusze. Zasoby pochodzą od ponad 150 wiodących stowarzyszeń naukowych i wydawców. Baza jest podzielona na 35 kolekcji tematycznych oraz 5 zasobów tzw. Premium.

Koszty subskrypcji Knovel uzależnione są od liczby pracowników naukowych, wybranych kolekcji tematycznych (których wartość określona jest w punktach) oraz liczby jednoczesnych użytkowników (tylko dla instytutów). Uczestnictwo w konsorcjum i skorzystanie z oferty Knovel wiąże się z wykupieniem minimalnej liczby punktów zależnej od rodzaju i wielkości instytucji.

Konsorcjum Knovel jest koordynowane przez Dyrektora Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Pana Adama Lenicę, adam.lenic@p.lodz.pl. Uczestnicy konsorcjum Knovel zawierają roczne umowy z wyłącznym dystrybutorem – firmą Akme Archive, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). Osoba kontaktowa: Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl.


LWW

Kolekcja Lippincott Williams and Wilkins (LWW) zawiera czasopisma z zakresu medycyny, w tym czasopisma własne LWW oraz czasopisma współwydawane na rzecz towarzystw naukowych itp, które w wersji elektronicznej udostępniane są na platformie OvidSP na serwerze Ovid. Uczestnicy konsorcjum mają do wyboru subkrypcję jednej z kolekcji: Total Access Collection (pełna kolekcja ok. 280 czasopism bieżących i 30 archiwalnych), Academic Collection (185 tytułów, w tym 165 czasopism własnych LWW oraz 20 tytułów, które uczestnik dobiera indywidualnie), Consortium Collection (75 tytułów, w tym 48 najbardziej poczytnych tytułów oraz 27 tytułów, które uczestnik dobiera indywidualnie), CS Package (10 tytułów, które uczestnik wybiera indywidualnie z kolekcji Total Access) oraz Sport Package (co najmniej dwa czasopisma z zakresu medycyny sportowej, które uczestnik wybiera indywidualnie z kolekcji Total Access – oferta dla akademii wychowania fizycznego), patrz katalog Total Access 2023 oraz katalog Total Access i pozostałe kolekcje oraz czasopisma Open Access 2024 (aktualizacja 05.10.2023). Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian na liście tytułów wchodzących w skład kolekcji w przypadku, gdy dostępne w niej czasopismo przechodzi do innego wydawcy, przestaje być publikowane lub przechodzi na Open Access.

W okresie subskrypcji Total Access Collection uczestnik ma dostęp do wszystkich archiwalnych roczników zgromadzonych na serwerze wydawcy. W przypadku mniejszych kolekcji dostępne są albo wszystkie roczniki archiwalne albo roczniki od 2015 r., co zależy od rodzaju czasopism oraz roku rozpoczęcia subskrypcji (patrz informacje w nagłówkach tabel w katalogu 2024). W przypadku nie przedłużenia subskrypcji uczestnik zachowuje prawo archiwizacyjne w postaci bezterminowego dostępu na serwerze wydawcy do roczników z okresu swojej subskrypcji ze wszystkich czasopism w kolekcji, którą subskrybował, z wyjątkiem niektórych czasopism, które nie oferują praw archiwizacyjnych (patrz informacje o “Perpetual access” w katalogu 2024).

Koszty subskrypcji kolekcji Total Access i Academic nie zależą od instytucji. Koszty pozostałych kolekcji uzależnione są od rodzaju instytucji (akademickie, badawczo-rozwojowe), liczby pracowników i studentów oraz (w przypadku CS Package) liczby tytułów.

Koordynatorem konsorcjum LWW jest wyłączny przedstawiciel wydawcy: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Uczestnicy konsorcjum LWW zawierają roczne umowy subskrypcyjne z wydawcą, na podstawie których wpłacają do wydawcy opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Program publikowania otwartego LWW
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte

Uczestnicy konsorcjum LWW w roku 2024:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 5. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 6. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
 9. Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 10. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 11. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
 12. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 13. Instytut Matki i Dziecka
 14. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 15. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
 16. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Politechnika Wrocławska
 18. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 19. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 20. Uniwersytet Jagielloński
 21. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 22. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 23. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 24. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 27. Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy

Nature i Science (licencje krajowe)

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science (patrz dodatkowe informacje o czasopiśmie). Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Umowa na licencję krajową Science 2022-2024 obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopiśmie otwartym Science Advances, patrz program publikowania otwartego. Licencja krajowa nie obejmuje pozostałych czasopism subskrypcyjnych z serii Science (Signaling, Translational Medicine, Immunology, Robotics).

Czasopisma Nature i Science są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowych licencji akademickich koordynowanych przez ICM, obecnie w ramach umów zawartych pomiędzy ICM i wydawcami na lata 2022-2024. Adres kontaktowy w ICM: wbn@icm.edu.pl. Instytucje same rejestrują swoje numery IP na serwerach Nature i Science, patrz Zarządzanie dostępem sieciowym. W przypadku problemów technicznych można kontaktować się bezpośrednio z obsługą serwerów: Nature – institutions@nature.com, Science – scienceonline@aaas.org.


Nature Publishing Group
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

Czasopisma wydawane przez Nature Publishing Group (NPG), za wyjątkiem czasopisma Nature, są udostępniane w ramach licencji konsorcyjnej. Uczestnicy konsorcjum prenumerują wybrane czasopisma z kolekcji Nature Branded (35 tytułów), Nature Reviews (22 tytuły) oraz Academic Titles (37 tytułów) oraz Scientific American, patrz lista czasopism NPG w roku 2022.

Koszt prenumeraty zależy od liczby pracowników i studentów na kierunkach z zakresu biologii, medycy, chemii oraz fizyki, i jest objęty zniżką konsorcyjną. Koordynatorem konsorcjum NPG jest wyłączny przedstawiciel wydawcy – firma ABE Holding, osoba kontaktowa: Irena Księżopolska, irena.ksiezopolska@abe.pl.


Ovid Biomedical Collections (archiwa)

Baza Ovid Biomedical Collections (OBCs) zawiera pełnotekstowe html-owe wersje artykułów wraz z grafiką z podstawowych czasopism biomedycznych, w sumie 45 tytułów. Baza OBCs obecnie jest oferowana wyłącznie w wersji on-line na serwerze producenta. W ICM pozostają jednak archiwa bazy (zakres roczników od 1993 lub 1995 do 2004) w lokalnej instalacji systemu OvidNET (dostępny także krótki opis systemu OvidNET), które są bezterminowo i bezpłatnie udostępniane uczestnikom licencji OBCs z roku 2004:

 1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – OBCII, OBCIII
 2. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – OBCII i OBCIII
 3. Politechnika Gdańska – OCBC
 4. Uniwersytet Warszawski – OCBC
 5. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – OBCIII
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – OCBII
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny – OCBC, OBCII, OBCIII

OUP

Czasopisma Oxford University Press (OUP) są dostępniane w ramach kolekcji FULL (od 235 do 375 tytułów zależnie od uwzględnienia nowych tytułów, które pojawiły się w latach 2012-2024), kolekcji STM (od 113 do 205 tytułów), kolekcji HHS (od 136 do 197 tytułów) lub mniejszych podkolekcji tematycznych, patrz spisy tytułów w kolekcjach w 2024 r. na stronie wydawcy. Licencja OUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r. z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Koszty licencji OUP zależą od dostępnych kolekcji, liczby pracowników naukowych w instytucji oraz wartości historycznej prenumeraty. Uczestnicy licencji OUP posiadają licencję “online only” z prenumeratą elektroniczną, oraz mogą zamawiać dodatkową prenumeratę drukowaną w cenie DDP równej 25% ceny katalogowej.

Koordynatorem konsorcjum OUP jest wyłączny przedstawiciel wydawcy firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum OUP zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). W sprawach dostępu on-line do czasopism OUP można także kontaktować się bezpośrednio z wydawcą, patrz informacja przygotowana przez OUP.

Program publikowania otwartego OUP
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte

Uczestnicy konsorcjum OUP w roku 2024:

 1. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
 5. Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 6. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 7. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 8. Instytut Biologii Ssaków PAN
 9. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 10. Instytut Dendrologii PAN
 11. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 12. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 13. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 14. Instytut Genetyki Człowieka PAN
 15. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 16. Instytut Matematyczny PAN
 17. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 18. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 19. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 20. Kolegium Europejskie
 21. Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 22. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 23. Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 24. Politechnika Wrocławska
 25. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 26. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 27. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 28. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 29. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 30. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 31. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 32. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 33. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. Uniwersytet Jagielloński
 35. Uniwersytet Łódzki
 36. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 37. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 38. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 39. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 40. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 41. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 42. Uniwersytet Opolski
 43. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 44. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 45. Uniwersytet Warszawski
 46. Uniwersytet Wrocławski
 47. Uniwersytet Zielonogórski
 48. Warszawski Uniwersytet Medyczny

ProQuest
Licencja zawieszona w 2023 r. z powodu braku dofinansowania.

W ramach konsorcjum ProQuest udostępnianych jest do wyboru siedem pakietów baz (patrz zestawienie zawartości pakietów):

ABI/INFORM Collection (ABI) – baza ekonomiczna zawierająca około 9400 tytułów czasopism, w tym ponad 8083 pełnotekstowych, z okresu od 1923 roku do chwili obecnej, szeroki wybór seryjnych raportów, analiz ekonomicznych, danych statystycznych z renomowanych ośrodków badawczych i inne zasoby.

Research Solution (RS) – pakiet zawierający ponad 9000 tytułów czasopism w 9 bazach, w tym 8 pełnotekstowych, z nauk społecznych, ścisłych, medycznych i technicznych (Research Library, ABI/Inform Trade & Industry, Nursing & Allied Health, Social Scicence, Education, Career&Technical Education, Agricultural & Environmental Science, Advanced Technologies & Aerospace) oraz abstraktową bazę ProQuest Dissertations and Theses zawierającą ponad 4,5 mln abstraktów rozpraw doktorskich – od XVII wieku do chwili obecnej. Od roku 2018 baza ta oferowana jest również w wersji pełnotekstowej – ProQuest Dissertations and Theses Global FT, stanowiącej zbiór ok. 2,1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata oraz 4.2 mln abstraktów.

Proquest Technology Collection (TC) – pakiet zawierający ponad 8040 tytułów indeksowanych, w tym ponad 5200 pełnotekstowych, z zakresu: biomateriałów, badań kosmicznych, inżynierii mechanicznej, materiałowej i kompozytowej, IT, elektroniki, optyki, akustyki, robotyki, telekomunikacji, transportu, etc. W skład pakietu wchodzą bazy: Advanced Technologies and Aerospace Database, Military Database, Materials Science and Egineering Database, Telecommunications Database, Computing Database oraz Polymer Library.

Natural Science Collection (NSC) – pakiet zawierający ponad 6280 tytułów indeksowanych, w tym ponad 3600 pełnotekstowych, m.in. z dziedziny nauk biologicznych, rolniczych, ochrony środowiska, nauk o ziemi. W skład pakietu wchodzą bazy: Medline, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Agricultural and Environmental Science Database, Meteorological and Geoastrophysical Abstracts oraz Earth, Atmospheric and Aquatic Science Database.

ProQuest Health Research Premium Collection (HRPC) – pakiet medyczny zawierający ponad 4800 tytułów czasopism pełnotekstowych. Baza zawiera tzw. głębokie indeksowanie schematów, diagramów, wykresów, tabel, zdjęć oraz innych elementów graficznych. W skład pakietu wchodzą bazy: Health and Medical Collection, Health Management Database, Family Health Database, Nursing and Allied Health Database, Psychology Database, Public Health Database oraz Medline.

ProQuest Central (PQCentral) – szeroki pakiet wielodziedzinowy, który zawiera ponad 29800 czasopism, w tym ponad 22300 pełnotekstowych oraz gazety codzienne, raporty, rozprawy doktorskie. Pakiet PQCentral jest także dostępny w wersji rozszerzonej o zasoby ProQuest Dissertations and Theses Global Full Text obejmujące 2,1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata. Pakiet PQCentral był także wcześniej dostępny w wersji rozszerzonej o zasoby ProQuest Dissertations and Theses A&I obejmujące 3 mln abstraktów dysertacji, ale te zasoby od lipca 2023 r. są dostępne jako bezpłatny dodatek na plaformie Web of Science.

SciTech Premium Collection (SPC) – kolekcja baz z zakresu nauk biologicznych, technologii oraz szeroko rozumianej inżynierii. Zawiera ponad 11870 tytułów indeksowanych, w tym ponad 6730 pełnotekstowych, 11 mln zindeksowanych tabel i grafik. W skład kolekcji wchodzą: Natural Science Collection, Agricultural and Environmental Science Database, Biological Science Database, Earth, Atmospheric and Aquatic Database.

Koszty subskrypcji pakietów ProQuest zależą od rodzaju instytucji oraz liczby pracowników i studentów (5 poziomów cenowych). W przypadku pakietu ABI do wyceny brana jest pod uwagę liczba potencjalnych użytkowników tylko na kierunkach ekonomicznych.

Uczestnicy konsorjcum Proquest mogą także subskrybować dostęp do e-książek w pakiecie Academic Complete lub kolekcjach tematycznych na platformie ProQuest Ebook Central (dawna nazwa Ebrary). Licencja na e-książki nie jest na razie dofinansowana, więc instytucje zainteresowane zakupem dostępu do Ebrary w zgłoszeniach do licencji Proquest 2019 powinny zadeklarować składkę stanowiącą 50% kosztu subskrybowanych pakietów czasopism i 100% kosztu e-książek.

Konsorcjum Proquest jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Proquest zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie). W sprawie zasobów Proquest można także kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą, osoby kontaktowe: Karolina Holk, Karolina.Holk@proquest.com i Agnieszka Studencka, Agnieszka.Studencka@proquest.com.


Reaxys

Baza Reaxys jest bazą chemiczną produkowaną przez Elsevier B.V. Baza zawiera w sobie komplet danych z wcześniejszych baz Beilstein (struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych), Gmelin (związki nieorganiczne i metaloorganiczne) oraz dodatkowo dane patentowe ze wszystkich anglojęzycznych biur patentowych oraz głównych azjatyckich biur patentowych. Baza indeksuje ponad 16.000 czasopism z chemii i nauk pokrewnych. Baza Reaxys w roku 2017 otrzymała nowy interfejs użytkownika, umożliwiając wprowadzenie zapytania w języku potocznym.

Uczestnicy konsorcjum Reaxys mogą także subskrybować bez dofinansowania dodatkowy moduł Reaxys Medicinal Chemistry (RMC). Jest to największa na świecie baza dla bioaktywności substancji chemicznych zawierająca aktualnie ponad 33,5 miliona danych o bioaktywności dla ponad 6,5 miliona substancji oraz ponad 20.000 unikalnych celów farmakologicznych. RMC zawiera kompleksowe dane farmakokinetyczne, skuteczność, toksyczność, bezpieczeństwo jak też profile metaboliczne (patrz dodatkowe informacje na stronie producenta).

Baza Reaxys jest udostępniana na zasadzie rocznych subskrypcji konsorcyjnych. Koszt subskrypcji Reaxys zależy od rodzaju instytucji (jednostka akademicka lub badawczo-rozwojowa) oraz zakresu i wartości wcześniejszych subskrypcji baz Beilstein i Gmelin, a w kolejnych latach cena wzrasta zgodnie z procentowym wkaźnikiem ustalanym dla całego konsorcjum.

Konsorcjum Reaxys jest koordynowane przez ICM, osoba kontaktowa: Barbara Kleyny, basiak@icm.edu.pl. Uczestnicy konsorcjum Reaxys zawierają umowy konsorcyjne z ICM, do którego wpłacają składki (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Uczestnicy konsorcjum Reaxys w roku 2024:

 1. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 2. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 4. Instytut Chemii Organicznej PAN
 5. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
 6. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 7. Politechnika Gdańska
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 9. Politechnika Łódzka
 10. Politechnika Poznańska
 11. Politechnika Śląska
 12. Politechnika Warszawska
 13. Politechnika Wrocławska
 14. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
 15. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
 16. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 17. Uniwersytet Gdański
 18. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. Uniwersytet Jagielloński
 20. Uniwersytet Łódzki
 21. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 22. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 23. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 25. Uniwersytet Opolski
 26. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 27. Uniwersytet Warszawski
 28. Uniwersytet Wrocławski
 29. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 30. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 31. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SCOAP3
Uwaga: opisy programów publikowania otwartego zostały przeniesione na osobną stronę


Scopus

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2022-2024. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym.

SciVal – dodatek do Scopusa

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.


Springer (licencja krajowa)

Zgodnie z umową zawartą na lata 2022-2024 i zaktualizowaną w 2023 r. licencja Springer obejmuje w 2023 r. dostęp do 2282 czasopism bieżących hybrydowych lub subskrypcyjnych, patrz katalog 2023. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.). Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r. Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych, patrz Program publikowania otwartego Springer. Umowy licencyjne zawierane ze Springerem od 2019 r. mają charakter w pełni transformacyjny w myśl planu S, tzn. większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowanie otwarte.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie licencji wieczystej. Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019, na które nie starczyło dofinansowania w 2020 r. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r., kiedy wydawnictwo to zostało włączone do Springera. Springer ma na swoim serwerze także książki Palgrave Macmillan ze starszych roczników (tzw. Palgrave Legacy), ale nie są one objęte licencją krajową. Zakupiony dotychczas zbiór anglojęzyczny liczy ponad 137 tysięcy tomów, patrz katalogi: 1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 (uwaga: ostatni katalog zawiera niezakupione jeszcze zasoby z rocznika 2016 oraz z kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019 zaznaczone żółtym kolorem). Katalogi w różnych zakresach oraz formatach można generować na stronie wydawcy (należy wybrać “Collections with reference works”, “English” i wszystkie kolekcje tematyczne, a na końcu listy kolekcji tematycznych wejść do sekcji “Legacy”, gdzie należy pozostawić tylko początkowe 4 kolekcje i wyłączyć wszystkie kolekcje “Palgrave”). Ponadto wieczysta licencja krajowa obejmuje (na zasadzie dodatku do zakupionych archiwów anglojęzycznych) zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815-2004. Od 2021 r. ICM starał się bezskutecznie o dofinansowanie zakupu książek z rocznika 2016, kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019 oraz rocznika 2020 i kolejnych. ICM nie przewiduje na razie możliwości uzyskania finansowania MEiN na dalsze zakupy książek Springer.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki do 2018 roku.

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM. Kontakt do ICM: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym.

Program publikowania otwartego Springer
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte


Taylor & Francis

Czasopisma wydawane przez Taylor & Francis (T&F) są udostępniane na serwerze wydawcy w kolekcjach do wyboru: SSH (1490 tytułów), S&T (508 tytułów), Medical (186 tytułów) oraz osobnych pakietach obejmujących nowe tytuły, patrz spis tytułów w licencji T&F 2024. Licencja nie obejmuje osobnych wydawnictw Routledge i Dove Press należących do grupy T&F. Dostęp w czasie licencji obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1997 roku. Uczestnicy konsorcjum mają obowiązek utrzymania prenumeraty elektronicznej w zakresie swojej prenumeraty historycznej i po okresie licencji zachowują prawo bezterminowego dostępu na serwerze wydawcy do roczników z okresu licencji z prenumerowanych przez siebie czasopism. Koszt licencji zależy od wartości prenumeraty oraz wybranej kolekcji. Uczestnicy konsorcjum mogą dodatkowo zamawiać prenumeratę drukowaną po cenach DDP 25%.

Koordynatorem konsorcjum T&F jest wyłączny przedstawiciel producenta firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska, AAbramowska@ebsco.com. Uczestnicy konsorcjum T&F zawierają roczne umowy subskrypcyjne z firmą Ebsco, do której wpłacają opłaty subskrypcyjne (koszty licencji pomniejszone o dofinansowanie).

Program publikowania otwartego Taylor & Francis
Opis programu znajduje się w Informatorze w części Publikowanie otwarte

Uczestnicy konsorcjum T&F w roku 2024:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 3. Akademia Sztuki Wojennej
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
 6. Instytut Badań Systemowych PAN
 7. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 8. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 9. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 10. Instytut Fizyki PAN
 11. Instytut Matematyczny PAN
 12. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 13. Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
 14. Instytut Studiów Politycznych PAN
 15. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 16. Kolegium Europejskie
 17. Politechnika Gdańska
 18. Politechnika Łódzka
 19. Politechnika Morska w Szczecinie
 20. Politechnika Poznańska
 21. Politechnika Śląska
 22. Politechnika Warszawska
 23. Politechnika Wrocławska
 24. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 25. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 26. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 27. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 28. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 29. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 30. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 31. Uniwersytet Gdański
 32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. Uniwersytet Jagielloński
 34. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 35. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 36. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 37. Uniwersytet Łódzki
 38. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 39. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 40. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 41. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 42. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 43. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 44. Uniwersytet Morski w Gdyni
 45. Uniwersytet Opolski
 46. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 47. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 48. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 49. Uniwersytet Szczeciński
 50. Uniwersytet w Siedlcach
 51. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 52. Uniwersytet Warszawski
 53. Uniwersytet Wrocławski
 54. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 55. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Web of Science (licencja krajowa)

Zgodnie z umową odnowioną w 2023 r. na lata 2023-2025 licencja krajowa obejmuje kolekcję baz produkowanych przez Clarivate, w tym indeksy cytowań na platformie Web of Science (WoS), pakiet Journal and Highly Cited Data obejmujący bazy Journal Citation Reports i Essential Science Indicators, narzędzia API oraz InCites Benchmarking & Analytics. Indeksy cytowań podzielone są na dwa pakiety: Web of Science Core Collection oraz Web of Science Citation Connection. Pakiet WoS Core Collection obejmuje postawowe indeksy z zależnymi od licencji zakresami czasowymi:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 1990
 • Book Citation Index (BKCI, w tym Science oraz Social Science & Humanities) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005
 • Current Chemical Reactions (CCR) od 2010
 • Index Chemicus (IC) od 2010

Pakiet WoS Citation Connection obejmuje:

 • Biosis Citation Index od 2010
 • Data Citation Index (DCI) do 2010,
 • Dervent Innovation Index (DII) od 2010
 • Current Contents Connect od 2010
 • Zoological Records od 1864

Jako bezpłatny dodatek do licencji krajowej dostępne są jeszcze indexy cytowań Preprint, ProQuest Dissertation & Theses i SciELO; regionalne indeksy cytowań Arabic, Chinese i Korean oraz baza Medline (od 1950) hostowana na platformie WoS. Czasopisma indeksowane w bazach na platformie WoS można wyszukiwać z listy Master Journal List, która obejmuje 34.522 czasopisma aktywne (stan z lipca 2023 r.), w tym 24.684 czasopisma aktywne WoS Core Collection (stan ze stycznia 2023 r.). Ponadto WoS obejmuje 143.780 książek w BKCI (stan z lipca 2023 r.), 304.642 konferencje w CPCI (stan ze stycznia 2023 r.), 115.732.693 patenty w DII oraz 15.944.667 rekordów w DCI (stan z 30 czerwca 2023 r.). Wszystkie indeksy cytowań oraz inne bazy danych hostowane na platformie WoS obejmują ok. 204 mln rekordów, z czego ok. 181 mln rekordów jest dostępne w ramach licencji krajowej, w tym ok. 99 mln rekordów Core Collection, ok. 58 mln rekordów Citation Connection oraz ok. 24 mln w dodatkowych bazach bezpłatnych (stan z września 2023 r.).

Licencja krajowa WoS obejmuje także narzędzia z rodzaju “application programming interface” (API), w tym API WoS Lite (stara wersja dostępna do 31.10.2023 r.) oraz API WoS Starter (nowa rozszerzona wersja). Narzędzia te pozwalają automatycznie integrować dane z baz WoS do lokalnych informatycznych systemów bibliotecznych lub repozytoriów w instytucjach akademickich, patrz opis WoS Starter API oraz portal dla deweloperów, przez który prowadzona jest rejestracja i zgłoszenia użytkowników. Na platformie WoS dostępne są także, jako bezpłatny dodatek do licencji krajowej, narzędzia EndNote Web i EndNote Click (narzędzie do szybkiego pobierania pełnych tekstów) oraz WoS Researchers Profiles ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji.

Bazy WoS są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, kontakt: wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym. W sprawach technicznych bazy WoS można kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Wydawcy Panem Marcinem Kapczyńskim, marcin.kapczynski@clarivate.com. Dostępna jest także specjalna strona informacyjno-szkoleniowa dedykowana dla użytkowników Wos w Polsce. Poprawki do rekordów w bazach WoS należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line. Dostępne są także instrukcje dla administratorów serwerów proxy opisujące konfigurację dostępu do WoS, InCites i EndNote oraz wspólnie dla wszystkich aplikacji Clarivate .

InCites – dodatek do Web of Science

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites Benchmarking & Analytics, które służy do analizy danych z 77 mln publikacji od 1980 roku zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz materiały instruktażowe o InCites. InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.


Wiley (licencja krajowa)

Licencja krajowa Wiley od 2023 r. obejmuje 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley z rocznikami od 1997 dostępnych na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Do 2021 roku licencja Wiley obejmowała dostęp do Full Collection (1383 tytułów), a w 2022 r. ze względu na zmniejszone finansowanie licencja została ograniczona do 491 wybranych czasopism, w tym 469 czasopism o największej liczbie pobranych artykułów w ramach licencji krajowej w 2021 r. oraz 22 dodatkowe czasopisma dostępne w pakietach wraz z czasopismami z pierwszej grupy. W 2023 r. lista została zaktualizowana – usunięto i zastąpiono nowymi tytułami 37 czasopism niekontynuowanych, przeniesionych do innych wydawców lub przekształconych na open access.

Licencja krajowa Wiley obejmuje także 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog, zakupionych w 2016 r. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji.

W sprawach licencji Wiley należy kontaktować się z ICM pod adresem wbn@icm.edu.pl, patrz także Zgłoszenia, Zarządzanie dostępem sieciowym. W sprawach technicznych dostępu do serwera można kontaktować się bezpośrednio z Wydawcą (w języku angielskim) – na adres eal@wiley.com.


Ostatnia aktualizacja: 26.03.2024